Ktl-icon-tai-lieu

quản trị chiến lược công ty vinamilk

Được đăng lên bởi Út Kưng
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 314 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NHÓM 3-D10_TC3,4- PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Phần 1: PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT CÔNG TY VINAMILK
1. Giới thiệu công ty, uy tín và vị thế công ty
- Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
- Tên viết tắt: VINAMILK
- Logo:
- Trụ sở: 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM
- Điện thoại: (08) 9300 358
- Fax: (08) 9305 206 – 9305 202 – 9305 204
- Web site: 
- Email: vinamilk@vinamilk.com.vn
Vốn Điều lệ của Công ty Sữa Việt Nam hiện nay: 8,339,570,710,000 VND (theo số liệu
từ CAFEF)
-

-

-

Vinamilk là tên gọi tắt của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vietnam Dairy
Products Joint Stock Company) một công ty sản xuất, kinh doanh sữa và các sản
phẩm từ sữa cũng như thiết bị máy móc liên quan tại Việt Nam. Theo thống kê
của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, đây là công ty lớn thứ 15 tại Việt
Nam vào năm 2007.
Thành lập ngày 20 tháng 8 năm 1976 với khởi đầu là một doanh nghiệp Nhà
nước thì đến nay Vinamilk đã trở thành công ty hàng đầu Việt Nam về chế biến
và cung cấp các sản phẩm về sữa, được xếp trong Top 10 thương hiệu mạnh
Việt Nam (năm 2010). Vinamilk không những chiếm lĩnh khá lớn thị phần sữa
trong nước mà còn xuất khẩu các sản phẩm của mình ra nhiều nước trên thế giới
như: Mỹ, Pháp, Canada,…
Hoạt động hơn 10 năm trong cơ chế bao cấp, Vinamilk đã nhanh chóng nắm bắt
cơ hội, không ngừng đổi mới công nghệ, đầu tư cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa sản
phẩm để chuẩn bị cho một hành trình mới. Từ 3 nhà máy chuyên sản xuất sữa là
Thống Nhất, Trường Thọ, Dielac, Vinamilk đã không ngừng xây dựng hệ thống
phân phối tạo tiền đề cho sự phát triển. Với định hướng phát triển đúng, các nhà
máy sữa: Hà Nội, liên doanh Bình Định, Cần Thơ, Sài Gòn, Nghệ An lần lượt ra
đời, chế biến, phân phối sữa và sản phẩm từ sữa phủ kín thị trường trong nước.
Không ngừng mở rộng sản xuất, xây dựng thêm nhiều nhà máy trên khắp cả
nước (hiện nay thêm 5 nhà máy đang tiếp tục được xây dựng), Vinamilk đạt
doanh thu hơn 6.000 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách nhà nước mỗi năm trên 500 tỉ
đồng. Đặc biệt, năm 2012 cty Vinanmilk đã nộp cho ngân sách Nhà nước hơn
1000 tỷ đồng.

NHÓM 3-D10_TC3,4- PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Một số chuyển biến đáng chú ý của công ty Vinamilk:
-

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam được thành lập dựa trên quyết định số 155/2003
QĐ-BCN ngày 01/10/2003 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Doanh nghiệp
Nhà nước Công ty Sữa Việt Nam trực thuộc Bộ Công nghiệp thành công ty cổ
phần Sữa Việt Nam.

-

Tháng 04/2004: Công ty sáp nhập nhà máy sữa Sài Gòn (SAIGONMILK), nâng
t...
NHÓM 3-D10_TC3,4- PHÂN TÍCH HO T Đ NG KINH DOANH
Ph n 1: PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT CÔNG TY VINAMILK
1. Gi i thi u công ty, uy tín và v th công ty ế
- n đ y đ : Công ty C ph n S a Vi t Nam
- n vi t t t: VINAMILKế
- Logo:
- Tr s : 10 n Trào, Ph ng n P, Qu n 7, TPHCM ườ
- Đi n tho i: (08) 9300 358
- Fax: (08) 9305 206 – 9305 202 – 9305 204
- Web site: www.vinamilk.com.vn
- Email: vinamilk@vinamilk.com.vn
V n Đi u l c a Công ty S a Vi t Nam hi n nay: 8,339,570,710,000 VND (theo s li u
t CAFEF)
- Vinamilk tên g i t t c a Công ty C ph n S a Vi t Nam (Vietnam Dairy
Products Joint Stock Company) m t công ty s n xu t, kinh doanh s a c s n
ph m t s a cũng nh thi t b y móc liên quan t i Vi t Nam. Theo th ng ư ế
c a Ch ng trình Phát tri n Liên Hi p Qu cươ , đây công ty l n th 15 t i Vi t
Nam vào năm 2007.
- Tnh l p ngày 20 tháng 8 năm 1976 v i kh i đ u m t doanh nghi p Nhà
n c tđ n nay Vinamilk đã tr thành công ty hàng đ u Vi t Nam v ch bi nướ ế ế ế
cung c p các s n ph m v s a, đ c x p trong Top 10 th ng hi u m nh ư ế ươ
Vi t Nam (năm 2010). Vinamilk không nh ng chi m lĩnh k l n th ph n s a ế
trong n c mà n xu t kh u các s n ph m c a nh ra nhi u n c trên th gi iướ ướ ế
nh : M , Pháp, Canada,…ư
- Ho t đ ng h n 10 năm trong c ch bao c p, Vinamilk đã nhanh chóng n m b t ơ ơ ế
c h i, không ng ng đ i m i công ngh , đ u t c s h t ng, đa d ng hóa s nơ ư ơ
ph m đ chu n b cho m t hành trình m i. T 3 nhà máy chuyên s n xu t s a
Th ng Nh t, Tr ng Th , Dielac, Vinamilk đã không ng ng xây d ng h th ng ườ
phân ph i t o ti n đ cho s phát tri n. V i đ nh h ng phát tri n đúng, các nhà ướ
y s a: Hà N i, liên doanh Bình Đ nh, C n Th , i Gòn, Ngh An l n l t ra ơ ư
đ i, ch bi n, phân ph i s a và s n ph m t s a ph kín th tr ng trong n c. ế ế ư ướ
Không ng ng m r ng s n xu t, y d ng thêm nhi u n y trên kh p c
n c (hi n nay thêm 5 nhà máy đang ti p t c đ c xây d ng), Vinamilk đ tướ ế ư
doanh thu h n 6.000 t đ ng/năm, n p ngân sách nhà n c m i năm trên 500 tơ ướ
đ ng. Đ c bi t, năm 2012 cty Vinanmilk đã n p cho ngân sách N n c h n ướ ơ
1000 t đ ng.
quản trị chiến lược công ty vinamilk - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị chiến lược công ty vinamilk - Người đăng: Út Kưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
quản trị chiến lược công ty vinamilk 9 10 763