Ktl-icon-tai-lieu

Quản Trị Doanh Nghiệp chương 1

Được đăng lên bởi tuan-dao-quang
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 6564 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Số lượng: 2 tín chỉ

Giảng viên: Mai Như Ánh
Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh
Doanh
Đại học Hà Tĩnh
Email:
anh.mainhu@htu.edu.vn

Giáo trình:
1. Quản trị doanh nghiệp, Ts. Lê Văn Tâm.
Ts Ngô Kim Thanh, Đại học Kinh tế quốc
dân Hà Nội.
2. Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, Đồng
Thị Thanh Phương, NXB Thống kê, 2005
3. Quản trị kinh doanh, Ts. Nguyễn Thành
Độ, Ts. Nguyễn Ngọc Huyền, Đại học
kinh tế quốc dân Hà Nội.

NỘI DUNG MÔN HỌC
 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP
 CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ
DOANH NGHIỆP
 CHƯƠNG 3: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TRONG DOANH
NGHIỆP
 CHƯƠNG 4: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH
NGHIỆP
 CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ CUNG ỨNG
 CHƯƠNG 6: QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ TRONG DOANH
NGHIỆP
 CHƯƠNG 7: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG DOANH
NGHIỆP
 CHƯƠNG 8: HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA SẢN XUẤT KINH
DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 1:
TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP
Mục tiêu của chương:
Sau khi học xong chương 1 sinh viên cần làm
rõ những vấn đề sau:
• Quan điểm, định nghĩa về doanh nghiệp
• Biết cách phân loại DN theo các tiêu chí khác
nhau.
• Hiểu biết về văn hóa DN; ý nghĩa của văn hóa DN
• Biết được môi trường kinh doanh của DN
• Xác định rõ mục đích, mục tiêu của DN.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP
1.1. ĐỊNH NGHĨA DOANH NGHIỆP
1.1.1. Các quan điểm về doanh nghiệp
• Quan điểm nhà tổ chức:
• Doanh nghiệp là một tổng thể các phương tiện, máy móc
thiết bị và con người được tổ chức lại nhằm đạt một mục
đích.
• Quan điểm lợi nhuận:
• Doanh nghiệp là một tổ chức sản xuất, thông qua đó, trong
khuôn khổ một tài sản nhất định, người ta kết hợp nhiều yếu
tố sản xuất khác nhau, nhằm tạo ra những sản phẩm và dịch
vụ để bán trên thị trường và thu khoản chênh lệch giữa giá
thành và giá bán sản phẩm.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP
1.1. ĐỊNH NGHĨA DOANH NGHIỆP
1.1.1. Các quan điểm về doanh nghiệp
Quan điểm chức năng:
• Doanh nghiệp là một đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm thực
hiện một, một số, hoặc tất cả các công đoạn trong quá trình
đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc thực hiện các
dịch vụ nhằm mục đích sinh lợi.
Quan điểm lý thuyết hệ thống:
• Doanh nghiệp là một bộ phận hợp thành trong hệ thống kinh
tế, mỗi đơn vị trong hệ thống đó phải chịu sự tác động tương
hỗ lẫn nhau, phải tuân thủ những điều kiện hoạt động mà
nhà nước đặt ra cho hệ thống kinh tế đó nhằm phục vụ cho
mục đích tiêu dùng của xã hội.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

1.1. ĐỊNH NGHĨA DOANH NGHIỆP

1.1.2. Khái niệm doanh nghiệp
Doanh nghiệp là một tổ c...
HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Số lượng: 2 tín chỉ
Số lượng: 2 tín chỉ
Giảng viên: Mai Như Ánh
Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh
Doanh
Đại học Hà Tĩnh
Email:
anh.mainhu@htu.edu.vn
Quản Trị Doanh Nghiệp chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản Trị Doanh Nghiệp chương 1 - Người đăng: tuan-dao-quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Quản Trị Doanh Nghiệp chương 1 9 10 848