Ktl-icon-tai-lieu

Quản Trị Doanh Nghiệp chương 4

Được đăng lên bởi tuan-dao-quang
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 4068 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 4
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP
I. KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ.
1. Khái niệm
2. Tầm quan trọng của vấn đề quản trị nhân sự
II. MỤC TIÊU VÀ CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP.
1. Mục tiêu của quản trị nhân sự.
2. Các chức năng của bộ phận / phòng nhân sự.
III. KHÁI NIỆM Ý NGHĨA VÀ TAC DỤNG CỦA PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
1. Khái niệm
2. Ý nghĩa
3. Tác dụng của phân tích công việc
4. Thông tin cần thu thập, nội dung, các bước phân tích công việc
5. Các phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc
IV. KHAI THÁC CÁC NGUỒN KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG
1. Phân tích hiện trạng nguồn lao động trong doanh nghiệp
2. Phân tích các khả năng thu hút nhân sự từ bên ngoài:
V. BỐ TRÍ VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
1. Khái niệm
2. Nội dung phân công và hiệp tác lao động.
VI. ÐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN.
1. Nhu cầu đào tạo, huấn luyện và phát triển nhân viên.
2. Tiến trình đào tạo và phát triển nhân sự .
VII. ÐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN.
1. Ðịnh nghĩa và mục đích của việc đánh giá.
2. Tiến trình đánh giá thực hiện công việc.
3. Phỏng vấn đánh giá.
4. Phương pháp đánh giá.
5. Một số vấn đề cần quan tâm khi đánh giá.

VIII. TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG
1. Khái niệm

2. Cơ cấu lương bổng và đãi ngộ
3. Mục tiêu của hệ thống tiền lương
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương
5. Các hình thức tiền lương

CÂU HỎI ÔN TẬP
Qua chương này, người đọc sẽ hiểu được những vấn đề cơ bản của quản trị nhân sự
trong doanh nghiệp, cụ thể như sau:
- Hiểu quản trị nguồn nhân sự, chức năng vai trò của bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp.
- Các phương pháp tuyển chọn nhân sự, bố trí và sử dụng nhân viên trong doanh nghiệp .
- Sự cần thiết đào tạo, huấn luyện và phát triển nghề nghiệp của nhân viên. Giải thích
những tổ chức có thể phát triển những kỹ năng của nhân viên
- Xác định mục tiêu và tiến trình, các phương pháp đánh giá nhân viên, những vấn đề cần
quan tâm khi thực hiện đánh giá nhân viên
- Trả công lao động, các hình thức trả công lao động
4.1. KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ.
4.1.1. Khái niệm:

Ngày nay người ta bắt đầu nói nhiều về quản trị nhân sự. Khi người ta nói đến một doanh
nghiệp, một giám đốc làm ăn thua lỗ, không phải do thiếu vốn, thiếu trang thiết bị, thiếu mặt
bằng, v.v... mà người ta chỉ ngay đến người đó không đủ năng lực điều hành công việc và
thiếu sự trang bị về kiến thức quản trị nhân sự hoặc thiếu kinh nghiệm trong chiến lược con
người.
Sự phân tích về những thành công của nền kinh tế Nhật Bản qua nhi...
CHƯƠNG 4
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP
I. KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ .
1. Khái niệm
2. Tầm quan trọng của vấn đề quản trị nhân sự
II. MỤC TIÊU VÀ CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP.
1. Mục tiêu của quản trị nhân sự.
2. Các chức năng của bộ phận / phòng nhân sự.
III. KHÁI NIỆM Ý NGHĨA VÀ TAC DỤNG CỦA PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
1. Khái niệm
2. Ý nghĩa
3. Tác dụng của phân tích công việc
4. Thông tin cần thu thập, nội dung, các bước phân tích công việc
5. Các phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc
IV. KHAI THÁC CÁC NGUỒN KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG
1. Phân tích hiện trạng nguồn lao động trong doanh nghiệp
2. Phân tích các khả năng thu hút nhân sự từ bên ngoài :
V. B Ố TRÍ VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
1. Khái niệm
2. Nội dung phân công và hiệp tác lao động .
VI. ÐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN.
1. Nhu cầu đào tạo, huấn luyện và phát triển nhân viên.
2. Tiến trình đào tạo và phát triển nhân sự .
VII. ÐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN.
1. Ðịnh nghĩa và mục đích của việc đánh giá.
2. Tiến trình đánh giá thực hiện công việc.
3. Phỏng vấn đánh giá.
4. Phương pháp đánh giá.
5. Một số vấn đề cần quan tâm khi đánh giá.
VIII. TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG
1. Khái niệm
2. Cơ cấu lương bổng và đãi ngộ
3. Mục tiêu của hệ thống tiền lương
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương
5. Các hình thức tiền lương
CÂU HỎI ÔN TẬP
Qua chương này, người đọc sẽ hiểu được những vấn đề bản của quản trị nhân sự
trong doanh nghiệp, cụ thể như sau:
- Hiểu quản trị nguồn nhân sự, chức năng vai trò của bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp.
- Các phương pháp tuyển chọn nhân sự, bố trí và sử dụng nhân viên trong doanh nghiệp .
- Sự cần thiết đào tạo, huấn luyện phát triển nghề nghiệp của nhân viên. Giải thích
những tổ chức có thể phát triển những kỹ năng của nhân viên
- Xác định mục tiêu tiến trình, c phương pháp đánh giá nhân viên, những vấn đề cần
quan tâm khi thực hiện đánh giá nhân viên
- Trả công lao động, các hình thức trả công lao động
4.1. KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ.
4.1.1. Khái niệm:
Quản Trị Doanh Nghiệp chương 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản Trị Doanh Nghiệp chương 4 - Người đăng: tuan-dao-quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Quản Trị Doanh Nghiệp chương 4 9 10 833