Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị hành chính văn phòng

Được đăng lên bởi hvthuan88
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 4058 lần   |   Lượt tải: 11 lần
QUẢN TRỊ
HÀNH CHÁNH
VĂN PHÒNG

1

4/4/2008

www.themegallery.com

LOGO

4/4/2008

2

4/4/2008

3

NGHIỆP VỤ TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP

4/4/2008

4

MỤC TIÊU

1

BIẾT PHÂN LOẠI CÁC CUỘC HỌP.

3
2

NẮM ĐƯỢC CÁC BƯỚC ĐỂ TIẾN HÀNH
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

3

4/4/2008

THỰC HÀNH CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ
MỘT HỘI NGHỊ, VÀ SOẠN THẢO ĐƯỢC
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
5

NỘI DUNG

Ý NGHĨA CỦA VIỆC TỔ CHỨC CUỘC HỌP

PHÂN LOẠI CUỘC HỌP

TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

4/4/2008

6

Ý NGHĨA
1

2

Là hình thức
thu thập
truyền đạt
thông tin

Là nơi trao đổi
các vấn đề làm
cơ sở cho việc
ra quyết định.

4/4/2008

3
Là nơi phát
huy quyền
làm chủ,
để cùng
đóng góp
vào quá trình
tra quyết định

4
Triển khai thực
hiện quyết định,
tháo gỡ những
khó khăn
vướng mắt,
lệch lạc trong
quản lý

7

PHÂN LOẠI
CUỘC HỌP

CUỘC HỌP
QUY MÔ
NHỎ,
KHÔNG
NGHI THỨC

4/4/2008

CUỘC HỌP
QUY MÔ
LỚN,TRANG
TRỌNG,
NGHI THỨC

8

Cuộc họp quy mô nhỏ, không nghi thức

- Cuộc họp kiểm điểm, khen thưởng
- Cuộc họp thường kỳ hàng tháng, quý,
năm
- Cuộc họp giao ban, họp bất thường
- Họp các bộ phận để triển khai quyết định.
- ……

4/4/2008

9

Cuộc họp quy mô lớn, trang trọng nghi thức

- Hội nghị
- Hội thảo
- Đại hội cổ đông
- Cuộc họp thông qua những quyết định
quan trọng của doanh nghiệp
-…..
4/4/2008

10

Tiến trình tổ chức cuộc họp

4/4/2008

11

TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

HỘI NGHỊ RA QUYẾT ĐỊNH

HỘI
NGHỊ

HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN TRIỂN KHAI
HỘI NGHỊ KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC

4/4/2008

12

TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

KẾT THÚC

TIẾN HÀNH

CHUẨN BỊ

XÂY DỰNG LỊCH TRÌNH

4/4/2008

13

LỊCH TRÌNH THƯỜNG CÓ CÁC NỘI DUNG SAU

Mục đích
Xây dựng chương trình
XÂY DỰNG
LỊCH TRÌNH

Thành phần
Địa điểm thời gian
chuẩn bị phương tiện
Chịu trách nhiệm
Kinh phí

4/4/2008

14

CHUẨN BỊ

(1) Chọn thời gian

(2) Chọn địa điểm

4/4/2008

15

CHUẨN BỊ

(3) Chuẩn bị hồ sơ
(4) Thông báo, gửi giấy mời
(5) Soạn thảo chương trình
4/4/2008

16

CHUẨN BỊ

4/4/2008

17

CHUẨN BỊ

4/4/2008

18

THƯ
Trung tâm và Phòng Ban Trường ĐHCT

m hiệu, Trung tâm Học liệu sẽ tổ chức
do giáo sư Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Tùng
Trường Đại học Tổng hợp Hawaii (Mỹ)

y 09- 10/10/2007 (02 ngày)
8h00 - 11h00;
Chiều: 13h30 - 16h30
ờng tầng 4 Trung tâm Học liệu - Đại học CT
Tiếng Việt
trân trọng kính mời mỗi Quý Khoa, Viện,
3 cán bộ lãnh đạo (cán bộ Qui hoạch lãnh đạo)

khu 2, đường 3/2

GIÁM ĐỐC
4/4/2008

19

CHUẨN BỊ

(6) Chuẩn bị phương tiện kỹ thuật

(7) Dự trù kinh phí
(8) Kiểm tra công tác chuẩn bị
4/4/2008

20

ĐIỀU HÀNH

Đón
tiếp
khách

4/4/2008

Điều
hành

Ghi
biên bản

...
4/4/2008
1
LOGO
www.themegallery.com
QUẢN TRỊ
HÀNH CHÁNH
VĂN PHÒNG
Quản trị hành chính văn phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị hành chính văn phòng - Người đăng: hvthuan88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Quản trị hành chính văn phòng 9 10 533