Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị hành chính văn phòng - CHƯƠNG III: LẬP KẾ HOẠCH HCVP

Được đăng lên bởi hvthuan88
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 11632 lần   |   Lượt tải: 16 lần
www.themegallery.
com

CHƯƠNG III: LẬP KẾ HOẠCH HCVP

Company Logo

KHÁI NIỆM

Kế
hoạch

Là Văn bản
Mục tiêu và
giải pháp

Lập kế
hoạch

Qúa trình
Xác định MT &
phương thức

www.themegallery.
com

LKH
hcvp

Thu thấp TT,
triển khai
Duy trì,
bảo quản TT
Company Logo

KHÁI NIỆM

www.themegallery.
com

 Kế hoạch là một văn bản trong đó thể hiện các mục
tiêu và các giải pháp chủ yếu nhằm sử dụng các
nguồn lực, tài nguyên có thể khai thác được ở trong
cơ quan đơn vị một cách tối ưu trong một thời gian
nhất định.

Company Logo

KHÁI NIỆM

www.themegallery.
com

Lập kế hoạch là quá trình xác định
những mục tiêu cần đạt được của đơn
vị và phương thức tiến hành tốt nhất
để đạt được mục tiêu đó trong từng
thời kỳ.

Company Logo

KHÁI NIỆM

www.themegallery.
com

LKH HCVP bao gồm việc thu thập các
thông tin, sử dụng và triển khai cho các
bước hành động. Cuối cùng, hoạch định là
sự duy trì, bảo quản những thông tin cần
thiết, cập nhật hoá, chính xác hoá chúng
để tham khảo khi cần thiết.

Company Logo

MỤC ĐÍCH LKH

www.themegallery.
com

Kiểm soát hoạt động chặc chẽ
MỤC
ĐÍCH

Chủ động với những
biến động của môi trường
Khai thác hiệu quả nguồn lực
Company Logo

YÊU CẦU

www.themegallery.
com

1. Lập kế hoạch là hoạt động phổ biến của
các cấp quản trị
2. Kế hoạch phải hướng đến mục đích phát
triển tổ chức
3. Lập kế hoạch phải được ưu tiên trong số
các nhiệm vụ của nhà quản lý
4. Lập kế hoạch phải đảm bảo tính hiệu quả
Company Logo

www.themegallery.
com

VAI TRÒ
Cấp cao
Cấp trung

HĐ chiến lược
cấp công ty

Cấp thấp
Nhân viên
HCVP

HĐ Hành chánh VP

Thư ký
Company Logo

www.themegallery.
com

MT
chiến lược

KH
chiến lược

MT
KH
chiến thuật chiến thuật

MT
tác vụ

KH
tác vụ

Quản trị cấp cao
(phạm vi toàn cơ quan

Quản trị cấp trung
(Phạm vị toàn cơ
quan chuyên môn

Quản trị cấp thấp
(đơn vị chức năng)
Company Logo

CÔNG CỤ LẬP KẾ HOẠCH

1.
2.
3.
4.
5.

www.themegallery.
com

Bảng danh sách các việc phải làm hôm nay
Danh sách các công việc phải làm hôm nay
Bảng danh sách các công việc trong tuần
Bảng kế hoạch hoạt động trong tuần
Lịch thời biểu hàng ngày

Company Logo

CÁC CUỘC HẸN

NHỮNG ĐIỀU CẦN LÀM
TRONG NGÀY

www.themegallery.
com

:
:
:
:
1.
2.

:
:
:

3.

4.
KIỂM TRA
5.

6.
7.

Company Logo

www.themegallery.
com

HÔM NAY
NGÀY:

Hoàn thành

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Company Logo

www.themegallery.
com

DANH SÁCH CÁC CÔNG VIỆC TRONG TUẦN
Thứ tự tầm quan Công việc
trọng

Làm
ngay

Nên làm

Company Logo

KẾ HOẠCH TRONG TUẦN
1.2.3

Bản kế hoạc...
www.themegallery.
com
Company Logo
CHƯƠNG III: LẬP KẾ HOẠCH HCVP
Quản trị hành chính văn phòng - CHƯƠNG III: LẬP KẾ HOẠCH HCVP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị hành chính văn phòng - CHƯƠNG III: LẬP KẾ HOẠCH HCVP - Người đăng: hvthuan88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Quản trị hành chính văn phòng - CHƯƠNG III: LẬP KẾ HOẠCH HCVP 9 10 147