Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị hành chính văn phòng - CHƯƠNG IV TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH VĂN

Được đăng lên bởi hvthuan88
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 9344 lần   |   Lượt tải: 13 lần
CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH VĂN
PHÒNG

NỘI DUNG

I.Tổ chức nhân sự văn phòng
II. Tổ chức văn phòng

Mục tiêu


Hiểu được thế nào là tổ chức nhân sự và tổ
chức văn phòng



Biết được ưu điểm và nhược điểm của từng
cơ cấu tổ chức.



Có khả năng tổ chức được nhân sự văn
phòng và tổ chức văn phòng phù hợp với
từng chức năng hoạt động của doanh nghiệp

TỔ CHỨC NHÂN SỰ VĂN PHÒNG
Khái niệm nhân sự văn phòng
Nhân sự: là nguồn lực của tất cả mọi cá nhân
tham gia vào bất cứ hoạt động nào của tổ chức,
không kể vai trò của họ là gì.

TỔ CHỨC NHÂN SỰ VĂN PHÒNG
Quản trị nhân sự là tất cả các hoạt động của một
tổ chức để xây dựng, phát triển, sử dụng, đánh
giá, bảo toàn và giữ gìn một lực lượng lao động
phù hợp với yêu cầu công việc của tổ chức cả về
mặt số lượng và chất lượng

Tiêu chuẩn của nhân sự văn phòng
Tiêu chuẩn nhân viên văn phòng

Tiêu chuẩn của lãnh đạo

CHỨC NĂNG CỦA TỔ CHỨC
NHÂN SỰ VĂN PHÒNG
BA NHÓM CHỨC NĂNG

Chức năng
thu hút nguồn
nhân lực

Chức năng
đào tạo
và phát triển

Chức năng
duy trì nguồn
nhân lực

NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC NHÂN
SỰ VĂN PHÒNG
­

Hoạch định nhân sự văn phòng

­

Tuyển dụng nhân sự

­

Bố trí nhân sự

­

Đào tạo và phát triển nhân sự
+

Đào tạo + Giáo dục + Phát triển

­

Đánh giá nhân sự

CĂN CỨ BỐ TRÍ NHÂN
SỰ VĂN PHÒNG
(1) Chức năng, nhiệm vụ của văn phòng
(2) Tính chất, nghiệp vụ của từng bộ phận
(3) Biên chế và nguồn cung cấp nhân sự

CĂN CỨ BỐ TRÍ NHÂN
SỰ VĂN PHÒNG
(4) Năng lực, trình độ hiện có của nhân sự.

(5) Kết quả hoạt động của kỳ trước
(6)Yêu cầu của người lao động

NGUYÊN TẮC BỐ TRÍ NHÂN SỰ
VĂN PHÒNG
(1)Theo yêu cầu công việc
(2) Chuyên môn hoá
(3) Liên hoàn trong hoạt động

3. NGUYÊN TẮC BỐ TRÍ NHÂN
SỰ VĂN PHÒNG
(4) Chủ động thay thế
(5) Phát triển nhân sự
(6) Công khai

Trách nhiệm và quyền hạn của nhân
sự văn phòng

d.

Chánh văn phòng
Phó chánh văn phòng
Trưởng, phó các bô phận chức năng
Trưởng nhóm chuyên môn

e.

Nhân viên nghiệp vụ

a.
b.
c.

NỘI DUNG CỦA TỔ CHIỨC NHÂN SỰ VĂN PHÒNG

HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ VĂN PHÒNG

Có thể nói hoạch định nhân sự văn phòng là một tiến trình
quản trị bao gồm:
1.Phân tích nhu cầu nhân sự của văn phòng dưới những
điều kiện thay đổi
2.Triển khai những chính sách và biện pháp nhằm thoả
mãn các nhu cầu đó.

HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ VĂN PHÒNG

Tại sao nói
Hoạch định nhân sự văn phòng là quá trình biến
đổi những mục tiêu của văn phòng thành những dự
kiến về nhân sự nhằm đáp ứng việc hoàn thành
mục tiêu ấy?

QÚA TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ VĂN PHÒNG

Phân tích
môi
trường,
xác định
mục ...
CHƯƠNG IV
CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH VĂN
TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH VĂN
PHÒNG
PHÒNG
Quản trị hành chính văn phòng - CHƯƠNG IV TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH VĂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị hành chính văn phòng - CHƯƠNG IV TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH VĂN - Người đăng: hvthuan88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Quản trị hành chính văn phòng - CHƯƠNG IV TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH VĂN 9 10 207