Ktl-icon-tai-lieu

quản trị học

Được đăng lên bởi wanggui144
Số trang: 184 trang   |   Lượt xem: 4320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương I:

GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN TRỊ
TỔ CHỨC LÀ GÌ?
Các nhà quản trị làm việc trong c¸c tổ chức. Nếu không có tổ chức thì cũng không cÇn
thiÕt ph¶i có các nhà quản trị. Một tổ chức là một tập hợp nhiều người có chủ định nhằm
đạt được những mục tiêu cụ thể. Trường Đại học của bạn cũng là một tổ chức. Cả các cơ
quan chính phủ, Coles Myer, Ngân hàng ANZ, ngay cả tiệm băng đĩa gần nhà bạn, Sở
Cứu hoả Nông nghiệp New South Wales, đội bóng địa phương và đội cứu tể cũng là các
tổ chức. Tất cả các đơn vị này đều là tổ chức v× có chung các đặc điểm chung như được
minh hoạ trong hình 1.1.

Mục đích
riêng

Cấu trúc
rõ ràng

Con
người

HÌNH 1.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC TỔ CHỨC

Trước tiên, mỗi tổ chức phải có một mục đích riêng. Mục đích này được thể hiện
một cách cụ thể dưới dạng một mục tiêu hay nhóm các mục tiêu mà tổ chức đó mong
muốn đạt được. Thứ hai, mỗi tổ chức phải là một tập hợp gồm nhiều người. Nếu chỉ có
một người làm việc thì không tạo thành một tổ chức, nó đòi hỏi mọi người phải thực hiện
công việc cần thiết cho tổ chức để đạt được mục tiêu chung của mình. Thứ ba, mọi tổ
chức đều phải triển khai một cấu trúc rõ ràng để mọi thành viên có thể thực hiện phần
việc của mình. Cấu trúc ấy có thể là một cấu trúc mở, linh hoạt, không cần đến sự phân
định nhiệm vụ một cách rõ ràng và chính xác, hay giới hạn sự tham gia nhằm khai thác tối
đa sự phối hợp trong công việc. Nói cách khác, đó có thể là một mạng lưới đơn giản với
1

những mối quan hệ công việc Ýt cè ®Þnh, hoặc hệ thống đó mang tính truyền thống hơn
với những quy tắc, quy chế và bản mô tả công việc được xác định rõ ràng, cẩn thận và
một số thành viên được gọi là “sếp” có những quyền hạn đối với người khác. Tuy nhiên,
cho dù tổ chức đó có được sắp xếp theo kiểu nào đi nữa thì nó cũng cần có một cấu trúc
rõ ràng, cụ thể để mối liên hệ trong công việc giữa các thành viên được xác định một cách
rõ ràng. Tóm lại, thuật ngữ tổ chức đê cập đến một chỉnh thể có một mục đích riêng, bao
gồm nhiều thành viên và phải có một cấu trúc cụ thể nào đó.
Mặc dù ba đặc trưng trên có vai trò quan trọng trong việc định nghĩa về tổ chức
thì sự thay đổi trong quan niệm về tổ chức vẫn đang diễn ra. Quan niệm cho rằng mọi tổ
chức phải được xây dựng theo mô hình giống như của BHP Billiton,Tập đoàn Ngân hàng
Westpac hay Sở cứu hỏa Nông nghiệp NSW gồm những phòng ban, đơn vị công tác được
tổ chức một cách cụ thể, rõ ràng đã không còn thích hợp nữa. Thay vào đó, khi nghiên
cứu kĩ hơn về một tổ chức hiện đại, chúng ta có thể nhận ra r...
1
Chương I:
GII THIU V T CHC VÀ QUN TR
T CHC LÀ GÌ?
Các nhà qun tr làm vic trong c¸c t chc. Nếu không có t chc thì cũng không cÇn
thiÕt ph¶i có các nhà qun tr. Mt t chc là mt tp hp nhiu người có ch định nhm
đạt được nhng mc tiêu c th. Trường Đại hc ca bn cũng là mt t chc. C các cơ
quan chính ph, Coles Myer, Ngân hàng ANZ, ngay c tim băng đĩa gn nhà bn, S
Cu ho Nông nghip New South Wales, đội bóng địa phương và đội cu t cũng là các
t chc. Tt c các đơn v này đều là t chc có chung các đặc đim chung như được
minh ho trong hình 1.1.
Trước tiên, mi t chc phi có mt mc đích riêng. Mc đích này được th hin
mt cách c th dưới dng m
t mc tiêu hay nhóm các mc tiêu mà t chc đó mong
mun đạt được. Th hai, mi t chc phi là mt tp hp gm nhiu người. Nếu ch
mt người làm vic thì không to thành mt t chc, nó đòi hi mi người phi thc hin
công vic cn thiết cho t chc để đạt được mc tiêu chung ca mình. Th ba, m
i t
chc đều phi trin khai mt cu trúc rõ ràng để mi thành viên có th thc hin phn
vic ca mình. Cu trúc y có th là mt cu trúc m, linh hot, không cn đến s phân
định nhim v mt cách rõ ràng và chính xác, hay gii hn s tham gia nhm khai thác ti
đa s phi hp trong công vic. Nói cách khác, đó có th mt mng lưới đơn gin vi
Mc đích
riêng
Cu trúc
rõ ràng
Con
người
HÌNH 1.1 ĐẶC ĐIM CA CÁC T CHC
quản trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị học - Người đăng: wanggui144
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
184 Vietnamese
quản trị học 9 10 584