Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị học: Các yếu tố, nguyên tắc và phương pháp quản lý

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 2853 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông III
Caùc yeáu toá, nguyeân taéc vaø
phöông phaùp quaûn lyù
I. Caùc yeáu toá quaûn lyù
II.Caùc nguyeân taéc quaûn lyù
III.Phöông phaùp quaûn lyù

I. Caùc yeáu toá quaûn lyù
1. Yeáu toá con ngöôøi
2. Yeáu toá chính trò
3. Yeáu toá toå chöùc
4. Yeáu toá quyeàn löïc
5. Yeáu toá thoâng tin
6. Yeáu toá vaên hoùa toå chöùc

II. Caùc nguyeân taéc quaûn lyù
1. Nguyeân taéc muïc tieâu
2. Nguyeân taéc thu huùt söï tham gia cuûa taäp
theå
3. Nguyeân taéc keát hôïp caùc lôïi ích
4. Nguyeân taéc hieäu quaû
5. Nguyeân taéc thích öùng, linh hoaït
6. Nguyeân taéc khoa hoïc, hôïp lyù
7. Nguyeân taéc phoái hôïp hoaït ñoäng cuûa caùc
beân coù lieân quan ñeán quaûn lyù

III.Phöông phaùp quaûn lyù
1. Khaùi nieäm veà phöông phaùp quaûn lyù
2. Quan ñieåm löïa choïn vaø vaän duïng phöông
phaùp quaûn lyù
3. Vai troø cuûa phöông phaùp quaûn lyù
4. Caùc phöông phaùp quaûn lyù

I. Caùc yeáu toá quaûn lyù
Quaù trình quaûn lyù chòu taùc ñoäng cuûa
nhieàu yeáu toá, song coù moät soá yeáu toá
chuû yeáu maø caùc chuû theå quaûn lyù caàn
thieát phaûi hieåu ñeå quaûn lyù coù hieäu
quaû

1. Yeáu toá con ngöôøi

 Ôû vò trí chuû theå quaûn lyù :
Con ngöôøi laø chuû theå huy ñoäng vaø taïo döïng
caùc nguoàn löïc khaùc trong toå chöùc vaø laø
yeáu toá quyeát ñònh moïi thaønh coâng hay
thaát baïi cuûa toå chöùc.
Moïi toå chöùc ñeàu coù caùc nguoàn löïc vaät chaát
do con ngöôøi chuû ñoäng vaän haønh nhaèm
thöïc hieän nhieäm vuï theo muïc tieâu chung
cuûa toå chöùc.

 Ôû vò trí khaùch theå quaûn lyù :
Quaûn lyù laø quaûn lyù con ngöôøi trong toå chöùc, laø
ñieàu hoaø hoaït ñoäng cuûa caùc caù nhaân khi thöïc
hieän nhöõng coâng vieäc theo muïc tieâu chung cuûa
toå chöùc ñeå taïo ra hieäu quaû hoaït ñoäng cao hôn
haún so vôùi söï laøm vieäc cuûa caùc caù nhaân rieâng leõ.
Theo ñoù, nhaø quaûn lyù chính laø ngöôøi ñaùnh thöùc
nhöõng naêng löïc tieàm aån trong moãi con ngöôøi,
huy ñoäng tinh thaàn ñoàng taâm hieäp löïc trong
coâng vieäc vaø khai thaùc toái ña khaû naêng cuûa hoï
vaøo hoaït ñoäng vì muïc tieâu chung.

Muoán laøm ñöôïc ñieàu ñoù, caùc nhaø quaûn lyù phaûi
luoân töï hoaøn thieän mình ñeå laøm göông cho caáp
döôùi veà caû ñaïo ñöùc, taùc phong vaø trình ñoä, naêng
löïc hoaøn thaønh nhieäm vuï, xöùng ñaùng voái nhieäm vuï
quaûn lyù cuûa mình.

Toùm laïi, khi xeùt ñeán yeáu toá con ngöôøi trong
quaûn lyù laø bao haøm caû chuû theå vaø khaùch theå
quaûn lyù.
Muoán nghieân cöùu moät caùch khaùch quan,
phaûi ñaët yeáu toá con ngöôøi vaøo trong nhöõng
ñieàu kieän cuï theå cuûa toå...
Chöông III
Caùc yeáu toá, nguyeân taéc vaø
phöông phaùp quaûn lyù
I. Caùc yeáu toá quaûn lyù
II.Caùc nguyeân taéc quaûn lyù
III.Phöông phaùp quaûn lyù
Quản trị học: Các yếu tố, nguyên tắc và phương pháp quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị học: Các yếu tố, nguyên tắc và phương pháp quản lý - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Quản trị học: Các yếu tố, nguyên tắc và phương pháp quản lý 9 10 610