Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN TRỊ HỌC CHƯƠNG 1

Được đăng lên bởi lamhang25
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1015 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƢƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ

1.
2.
3.
4.

Tổ chức là gì ?
Khái niệm quản trị
Nhà quản trị
Khoa học và nghệ thuật quản trị
PHẠM VĂN NAM - UEH

1

1.1 Khái niệm tổ chức
Khái niệm tổ chức
 Tổ chức là tập hợp có hệ thống của con ngƣời
nhằm thực hiện những mục tiêu nhất định.
3 đặc tính chung
1. Có mục đích tồn tại (cụ thể hoá thành mục tiêu)
2. Có nhiều người (>=2)
3. Có cơ cấu xác định (thể hiện bằng tính kỷ luật và
các chuẩn mực)
 Vấn đề thuật ngữ : động từ & danh từ
2

PHẠM VĂN NAM - UEH

1.2 Các yếu tố cơ bản của tổ chức
Một tổ chức cần có 7 yếu tố cơ bản
1. Mục tiêu & kế hoạch
2. Loại hình (cách thức) tổ chức
3. Phương pháp hoạt động
4. Con người
5. Phương tiện vật chất
6. Thời gian hoạt động
7. Cơ chế vận hành (quyền lực …)
3

PHẠM VĂN NAM - UEH

1.3 Các giai đoạn phát triển của
tổ chức
3 giai đoạn phát triển của tổ chức
1. Hình thành
2. Phát triển
3. Ổn định & phát triển

 Tính chất lập lại của qui trình 3 giai đoạn hình
thành các trình độ của tổ chức
 Điều gì làm một tổ chức tồn tại và phát triển ?
4

PHẠM VĂN NAM - UEH

2.1 Khái niệm về quản trị
 Quản trị tồn tại trong môi trường tổ chức (tập
thể) của con người.
 Trong môi trường tập thể, hoạt động lao động
của con người sẽ được phân công & chuyên
môn hoá
 Quản trị là những hoạt động cần thiết khi có
nhiều người kết hợp với nhau trong một tổ chức
nhằm hoàn thành mục tiêu chung
 Sự đa dạng của khái niệm quản trị
5

PHẠM VĂN NAM - UEH

2.1 Khái niệm về quản trị
Một định nghĩa thông dụng
 Quản trị là phương thức nhằm đạt được mục
tiêu với hiệu quả và hiệu suất cao thông qua nỗ
lực hoạt động của con người
Tại sao cần quản trị?
 Quản trị hướng tổ chức đạt được mục tiêu với
hiệu quả cao với tương quan chi phí thấp trong
một môi trường biến động
6

PHẠM VĂN NAM - UEH

2.2 Bản chất của quản trị
 Đối tượng của quản trị là mối quan hệ của con
người trong quá trình thực hiện mục tiêu chung.
Do vậy :
 Quản trị là tiến trình làm việc với con người và
thông qua con người nhằm đạt được mục tiêu
của tổ chức trong môi trường luôn thay đổi.
Trọng tâm cuả quá trình này là sử dụng hiệu
quả nguồn lực có giới hạn
7

PHẠM VĂN NAM - UEH

2.3 Hiệu quả & hiệu suất

VÀO

BIẾN ĐỔI

RA

MỤC
TIÊU

8

PHẠM VĂN NAM - UEH

2.3 Hiệu quả & hiệu suất
Cần phân biệt 2 khái niệm
 Hiệu quả (Effectiveness) – làm đúng việc cần
làm (doing the right things)
 Hiệu suất (Efficiency) – làm việc đúng cách
(do the things right)

Cơ sở tồn tại bền vững của một tổ chức
 Cần kết hợp cả 2 yếu tố hiệu quả và hiệu suất
một cách h...
1
CHƢƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ
1. Tổ chức là gì ?
2. Khái niệm quản trị
3. Nhà quản trị
4. Khoa học và nghệ thuật quản trị
PHẠM VĂN NAM - UEH
QUẢN TRỊ HỌC CHƯƠNG 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN TRỊ HỌC CHƯƠNG 1 - Người đăng: lamhang25
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
QUẢN TRỊ HỌC CHƯƠNG 1 9 10 780