Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị học: Quyết định quản lý

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 2883 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chöông X
Quyeát ñònh quaûn lyù
I. Khaùi quaùt veà quyeát ñònh quaûn lyù
II. Ra quyeát ñònh quaûn lyù
III.Quaù trình ra quyeát ñònh quaûn lyù
(quy trình hôïp lyù)

I. Khaùi quaùt veà quyeát ñònh
quaûn lyù
1. Quan nieäm quyeát ñònh quaûn
lyù
2. Caùc loaïi quyeát ñònh quaûn lyù

1. Quan nieäm quyeát ñònh quaûn lyù
 Quyeát ñònh = nhaát ñònh yù chí khoâng ñoåi (deùcider)
(Ñaøo Duy Anh- Töø Ñieån Haùn Vieät – trang 172 )
 de·cide [di sd]
 1. intransitive and transitive verb choose what to
do: to make a choice or come to a conclusion about
something
• We decided not to go in the end.
 2. transitive verb lead somebody to choose: to
make somebody choose what to do or come to a
conclusion about something (informal)
• His encouraging letter decided me against
dropping the course.
 Encarta® World English Dictionary

de·cide / {speaker} dIsaId / verb
1

~ (between A and B) to think carefully about

the different possibilities that are available and
choose one of them:

[V] It was difficult to decide between the two candidates. •. • I
can’t tell you what to do—you’ll have to decide for yourself. •
[V wh-] I can’t decide what to wear. • She couldn’t decide
whether he was telling the truth or not. •
2

(law) ~ (for / against sb) to make an official or

legal judgement:

[VN] The case will be decided by a jury. •

Routin decision
Adaptive decision
Innovative decision

Quyeát ñònh laø moät khaùi nieäm ñeå chæ moät
vaán ñeà, moät söï kieän ñaõ ñöôïc thieát laäp
caùch thöùc giaûi quyeát.
Trong hoaït ñoäng quaûn lyù cuûa caùc nhaø
quaûn lyù, caùc loaïi quyeát ñònh maø hoï
ñöa ra coù lieân quan ñeán coâng vieäc cuûa
toå chöùc ñeàu ñöôïc goïi laø quyeát ñònh
quaûn lyù.
Coù nhieàu caùch tieáp caän ñeán ñònh nghóa
“quyeát ñònh quaûn lyù” hay quyeát ñònh
ñöôïc laøm bôûi caùc nhaø quaûn lyù

Quyeát ñònh quaûn lyù laø haønh vi saùng taïo cuûa nhaø quaûn lyù
nhaèm ñònh ra chöông trình vaø tính chaát hoaït ñoäng cuûa toå
chöùc ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà ñaõ chín muoài, treân cô sôû hieåu
bieát caùc quy luaät vaän ñoäng khaùch quan cuûa heä thoáng bò quaûn
lyù vaø vieäc phaân tích caùc thoâng tin veà nhöõng hieän töôïng cuûa
heä thoáng,
Caùch khaùi quaùt naày cuõng vöøa cho chuùng ta thaáy noäi dung
cuûa quyeát ñònh cuõng nhö caùc vaán ñeà maø quyeát ñònh ñeà caäp
ñeán. Maët khaùc cuõng chæ ra caùch thöùc tieán haønh ra quyeát
ñònh.
( Phan Vaên Tuù- Ñaïi cöông veà Khoa hoïc quaûn lyù – trang 74 )

Khoâng theå coi quyeát ñònh chæ ñeà caäp ñeán vaán ñeà chín muoài. Khaùi
n...
Chöông X
Quyeát ñònh quaûn lyù
I. Khaùi quaùt veà quyeát ñònh quaûn lyù
II. Ra quyeát ñònh quaûn lyù
III.Quaù trình ra quyeát ñònh quaûn lyù
(quy trình hôïp lyù)
Quản trị học: Quyết định quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị học: Quyết định quản lý - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Quản trị học: Quyết định quản lý 9 10 544