Ktl-icon-tai-lieu

quản trị kinh doanh

Được đăng lên bởi Mai Mèo
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1262 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành báo cáo thực tập trong quá trình thực tập và nghiên cứu
ngoài sự nỗ lực của bản thân em nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và hướng dẫn
tận tình của thầy giáo cùng toàn thể anh chị trong công ty CP Trung tâm Công
nghệ Phần Mềm Thái Nguyên.
Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trường ĐẠI HỌC NÔNG
NGHIỆP HÀ NỘI đã dạy dỗ truyền đạt những kiến thức của mình cho lớp
Quản Trị II Thái Nguyên chúng em để chúng em có cơ hội học tập và tiếp thu
những kiến thức mà các thầy cô giáo đã truyền đạt. Đặc biệt em xin chân thành
cảm ơn thầy giáo Nguyễn Văn Hướng người trực tiếp hướng dẫn và tận tình
giúp đỡ em trong suốt thời gian nghiên cứu và hoàn thành báo cáo tốt nghiệp
này.
Em xin chân thành cảm ơn quý ban giám đốc, các phòng ban, phòng nhân
sự của Công ty CP Trung tâm Công nghệ Phần Mềm Thái Nguyên đã tạo mọi
điều kiện thuận lợi cho em được làm quen với công việc thực tế trong quá trình
nghiên cứu và hoàn thành báo cáo thực tập.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày tháng năm 2012
Sinh viên

Nguyễn Đức Hưởng

1

PHẦN I
MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, con người dược xem là tài nguyên quan trọng nhất trong mọi
loại hình doanh nghiệp. Con người là yếu tố trung tâm của mọi hoạt động sản
xuất kinh doanh, nếu biết khai thác và sử dụng một cách hợp lý có thể tạo ra
những đột phá trong kinh doanh. Chính vì vậy, việc quản trị nguồn nhân lực là
hết sức quan trọng trong việc phát triển của mỗi công ty. Con người sẽ không
làm việc có hiệu quả nếu họ không được tổ chức một cách hợp lý. Vì vậy,
nhiệm vụ của các nhà quản trị là phải biết khai thác và sử dụng hợp lý nguồn
lực còn người tại Công ty và phải nghiên cứu tìm ra được nhu cầu, nguyện
vọng của mọi người đặc là công nhân viên để đáp ứng một cách tốt nhất có thể
được nhằm thúc đẩy công nhân viên phục vụ tốt các công việc và ngày càng
gắn bó với Công ty hơn.
Vấn đề khai thác và sử dụng hợp lý nguồn lực còn người không phải dễ
dàng, bởi vì nó liên quan đến nhiều yếu tố như năng lực, phẩm chất, đạo đức,
sở thích, kinh nghiệm … của mỗi cán bộ công nhân viên. Vì vây, để nhận thấy
nhưng phẩm chất và năng lực của mỗI nhân viên để bố trí sử dụng họ cho phù
hợp đối với từng công việc thì đòi hỏi ở nhà quản trị phải có kỹ năng về quản
trị nguồn nhân sự.
Vì vậy, để giúp nhà quản trị phát huy tối đa năng lực làm việc của cán bộ
công nhân viên trong Công ty nên em chọn đề tài: “Vấn đề khai thác và sử
dụng hợp lý nguồn lực con người” tại Công ty CP Trung Tâm Công nghệ
Phần Mềm Thái Nguy...
LỜI CẢM ƠN

 !"# $%!&"'()
*+,-.+/01 /.
20*34 15+6
7 8    9 : *+ . "; <= >?/ 5@5A
5A>=B0>C5D=!E(F+(+4!FGHI '
J1-==15+% !% K9LMI
GHI *+.!E+4!F6N2 8
 9*+Nguyn Văn Hưng";I"'()
%!&O;O2
+6
7 8 9: !O$P$P
/.+/01 /.20*34 15+!EF M
!4H2# !"# '.2I
6
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày tháng năm 2012
Sinh viên
Nguyn Đc Hưng
1
quản trị kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị kinh doanh - Người đăng: Mai Mèo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
quản trị kinh doanh 9 10 305