Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 131 trang   |   Lượt xem: 2865 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Chöông trình Ñaøo taïo Quaûn truõ HRMcho caùc Doanh nghieäp

QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC

Giaûng vieân chính : TS- NGUYEÃN THANH HOÄI
T Boä moân QTNS-CLKD - Khoa QTKD
Tröôøng Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP HOÀ CHÍ MINH

Lôøi môû ñaàu

Ngay töø khi con ngöôøi baét ñaàu hình thaønh caùc nhoùm ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu
maø hoï khoâng theå ñaït ñöôïc vôùi tö caùch caù nhaân rieâng leû, thì caùch quaûn trò ñaõ laø moät
yeáu toá caàn thieát ñeå baûo ñaûm phoái hôïp nhöõng noã löïc caù nhaân. Vì quaûn trò ngaøy caøng
döïa vaøo noã löïc chung vaø vì nhieàu nhoùm coù toå chöùc trôû neân roäng lôùn hôn, cho neân
nhieäm vuï cuûa caùc nhaø quaûn trò ngaøy caøng quan troïng. Tuy nhieân, coù leõ khoâng coù lónh
vöïc hoaït ñoäng naøo trong coâng vieäc quaûn trò laïi quan troïng hôn hoaït ñoäng cuûa con
ngöôøi, bôûi vì moïi nhaø quaûn trò ôû moïi caáp ñoä vaø trong moïi cô sôû ñeàu coù nhieäm vuï cô
baûn laø thieát keá vaø duy trì moät moâi tröôøng maø trong ñoù caùc caù nhaân laøm vieäc vôùi nhau
trong caùc nhoùm, coù theå hoaøn thaønh ñöôïc caùc nhieäm vuï vaø muïc tieâu ñaõ ñònh.
Baát cöù moät xí nghieäp hay moät toå chöùc naøo, duø chuùng coù taàm voùc lôùn ñeán ñaâu,
hoaït ñoäng trong lónh vöïc naøo, taàm quan troïng cuûa yeáu toá con ngöôøi laø moät thöïc teá hieån
nhieân khoâng ai phuû nhaän ñöôïc. Vì theá, vaán ñeà quaûn trò nguoàn nhaân löïc ngaøy caøng
ñöôïc caùc nhaø quaûn trò quan taâm nghieân cöùu vaø phaân tích, xem ñaây laø moät trong nhöõng
chöùc naêng quaûn trò coát loõi vaø quan troïng nhaát cuûa tieán trình quaûn trò.
 Muïc tieâu cuûa moân hoïc :
•

Chöông trình ñöôïc thieát keá nhaèm trang bò cho caùc Giaùm ñoác doanh nghieäp,
quaûn trò vieân,sinh vieân nhöõng kieán thöùc vaø kyõ naêng quaûn trò nguoàn nhaân söï
thieát thöïc nhaát trong hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Cuï theå :

•

Chöông trình chuù troïng ñeán vieäc höôùng daãn hoïc vieân caùch thöùc xaây döïng chieán
löôïc quaûn trò nguoàn nhaân söï trong moái quan heä vôùi caùc chieán löôïc caïnh tranh
cuûa doanh nghieäp.

•

Ñoàng thôøi, chöông trình seõ chuù troïng reøn luyeän kyõ naêng thöïc haønh cho hoïc
vieân trong caùc vaán ñeà: tuyeån choïn, giaûi quyeát caùc vaán ñeà nhaân söï, traû coâng lao
ñoäng, vaø tìm hieåu taâm lyù, ñoäng vieân khuyeán khích nhaân vieân trong doanh
nghieäp.

 Phöông phaùp giaûng daïy vaø hoïc taäp :

Quaûn trò nguoàn nhaân löïc

1 / 131

TS. Nguyeãn Thanh Hoäi

Chöông trình Ñaøo taïo Quaûn truõ HRMcho caùc Doanh nghieäp
•

Hoïc vieân seõ ñöôïc giôùi thieäu khaùi qua...
Chöông trình Ñaøo taïo Quaûn truõ HRMcho caùc Doanh nghieäp
QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC
Giaûng vieân chính : TS- NGUYEÃN THANH HOÄI
T Boä moân QTNS-CLKD - Khoa QTKD
Tröôøng Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP HOÀ CHÍ MINH
Lôøi môû ñaàu
Ngay töø khi con ngöôøi baét ñaàu hình thaønh caùc nhoùm ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu
maø h khoâng th ñaït ñöôïc vôùi caùch caù nhaân rieâng leû, thì caùch quaûn trò ñaõ laø moät
yeáu t caàn thieát ñ baûo ñaûm phoái hôïp nhöõng n löïc c nhaân. quaûn trò ngaøy caøng
döïa vaøo noã ïc chung vaø nhieàu nhoùm coù toå chöùc trôû neân roäng lôùn n, cho neân
nhieäm vuï cuûa caùc nhaø quaûn trò ngaøy caøng quan troïng. Tuy nhieân, coù leõ khoâng coù lónh
vöïc hoaït ñoäng naøo trong coâng vieäc quaûn trò laïi quan troïng hôn hoaït ñoäng cuûa con
ngöôøi, bôûi moïi nhaø quaûn trò ôû moïi caáp ñoä vaø trong moïi sôû ñeàu coù nhieäm vuï
baûn laø thieát keá vaø duy trì moät moâi tröôøng maø trong ñoù caùc caù nhaân laøm vieäc vôùi nhau
trong caùc nhoùm, coù theå hoaøn thaønh ñöôïc caùc nhieäm vuï vaø muïc tieâu ñaõ ñònh.
Baát cöù moät nghieäp hay moät toå chöùc naøo, duø chuùng coù taàm voùc lôùn ñeán ñaâu,
hoaït ñoäng trong lónh vöïc naøo, taàm quan troïng cuûa yeáu toá con ngöôøi laø moät thöïc teá hieån
nhieân khoâng ai ph nhaän ñöôïc. theá, vaán ñ quaûn trò nguoàn nhaân löïc ngaøy caøng
ñöôïc caùc nhaø quaûn trò quan taâm nghieân cöùu vaø phaân tích, xem ñaây laø moät trong nhöõng
chöùc naêng quaûn trò coát loõi vaø quan troïng nhaát cuûa tieán trình quaûn trò.
M uïc tieâu cuûa moân hoïc :
Chöông trình ñöôïc thieát keá nhaèm trang cho caùc Giaùm ñoác doanh nghieäp,
quaûn trò vieân,sinh vieân nhöõng kieán thöùc vaø kyõ naêng quaûn trò nguoàn nhaân söï
thieát thöïc nhaát trong hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Cuï theå :
Chöông trình chuù troïng ñeán vieäc höôùng daãn hoïc vieân caùch thöùc xaây döïng chieán
löôïc quaûn trò nguoàn nhaân söï trong moái quan heä vôùi caùc chieán löôïc caïnh tranh
cuûa doanh nghieäp.
Ñoàng thôøi, chöông trình seõ chuù troïng reøn luyeän kyõ naêng thöïc haønh cho hoïc
vieân trong caùc vaán ñeà: tuyeån choïn, giaûi quyeát caùc vaán ñeà nhaân söï, traû coâng lao
ñoäng, vaø tìm hieåu taâm lyù, ñoäng vieân khuyeán khích nhaân vieân trong doanh
nghieäp.
Phöông phaùp giaûng daïy vaø hoïc taäp :
Quaûn trò nguoàn nhaân löïc 1 / 131 TS. Nguyeãn Thanh Hoäi
Quản trị nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị nguồn nhân lực - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
131 Vietnamese
Quản trị nguồn nhân lực 9 10 962