Ktl-icon-tai-lieu

quản trị nhân lực

Được đăng lên bởi vuw12a-sie
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sau đây là 5 bước cơ bản của quy trình hoạch định chiến lược nhân sự:
1. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực.
Đây là công tác đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực của doanh nghiệp trong tương lai. Có thể thông qua
mục tiêu của doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động cũng như quy mô phát triển của doanh nghiệp trong thời
gian tới.
Từ đó đưa ra được số lượng, chất lượng nguồn nhân lực và thời gian doanh nghiệp cần đến nguồn lực
mới.
2. Phân tích thực trạng nguồn nhân lực.
Nghiên cứu thị trường nhân lực ngoài công ty và cả nguồn nhân lực hiện có của công ty để đưa ra được
những chỉ tiêu về:
• Mặt bằng trình độ nhân lực hiện nay của doanh nghiệp, đã có gì và còn thiếu gì.
• Thực trang nguồn nhân lực ngoài thị trường.
• Độ gắn bó của nhân viên với công ty như thế nào? Có khả năng bỏ việc hay không?...
• Chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc… có thu hút được nguồn nhân lực tiềm năng hay không?
3. Đưa ra quyết định tăng hoặc giảm nguồn nhân lực.
So sánh nhu cầu nguồn nhân lực của công ty với thực trạng nguồn nhân lực để đưa ra quyết định tăng
thêm hay giảm bớt nhân sự.
4. Lập kế hoạch thực hiện.
• Kế hoạch phân bổ lại nhân sự: đề bạt ai, thuyên chuyển ai, cắt giảm ai…
• Kế hoạch tuyển dụng
5. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch.
Bước cuối cùng luôn luôn là đánh giá lại những gì mình đã làm được. Còn sai sót gì, thiếu gì và đưa ra
cách khắc phục để hoàn thiện những kế hoạch sau. Đồng thời đánh giá chênh lệch giữa kế hoạch và thực
tiễn, đưa ra biện pháp hoàn thiện.

...

!"#$%&'"
()&$$&$%&'*&+,&&"-./)&
0123*&+,4567&8&0),$/*&+,&9
&"
:;.<&4=&&'69&*&+,%&'
0"
>"?@&&'"
A&3B9&&)&6&'+.)&/
C&D236E
FGHI&7+*&+,4J.&6K&"
F:&&'&9&"
F(7&L.636)&M-.NO&P6+N)&M"""
F-7J&740)9&06+Q.R&'2E0O&N)&M
S"(O&H&0&'"
$%&')&6&&'/O&
30&0"
T"UV,N+"
FW,X E43/4L&0Q
FW/*1&
"($&$6++N"
Y<Z&))$&$C&&0J0"-K.&4&6
$NL,1/+C&N"('&9$&$3+&CN6
2[4+,$,+"
quản trị nhân lực - Người đăng: vuw12a-sie
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
quản trị nhân lực 9 10 767