Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị nhân lực

Được đăng lên bởi hoai-tran1
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1260 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 1
--------------------------------------   

THẢO LUẬN
ĐỀ TÀI

Nghiên cứu về phỏng vấn tuyển dụng nhân sự
C ô n g t y v i ễ n t h ô n g Vi e t t e l
            Giảng viên hướng dẫn      : Nguyễn Thị Minh An
        Nhóm sinh viên thực hiện : Nhóm 5
            Bộ môn                             : Quản trị nhân lực
            Khóa                                : 2010 – 2015

Nội dung bài học

A.Khái 
quát về 
Tuyển dụng 
nhân lực và 
Phỏng vấn 
TCNS 

B.Phỏng 
vấn tuyển 
chọn nhân 
sự tại Công 
ty viễn 
thông 
Viettel 

C. Cơ hội 
của sinh viên 
Quản trị 
Kinh doanh 
với tuyển 
dụng nhân 
lực Viettel

A.Khái quát về Tuyển
dụng nhân lực và
Phỏng vấn TCNS

I – Tuyển dụng nhân lực
1.1 Khái niệm
Tuyển dụng nhân lực là một quá trình thu hút, nghiên cứu,
lựa chọn và quyết định tiếp nhận một cá nhân vào một vị
trí của tổ chức để thỏa mãn nhu cầu của tổ chức và bổ
sung nhân lực cần thiết nhằm thực hiện mục tiêu của tổ
chức.

1.2. Mục tiêu
Tuyển dụng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu và liên tục nhằm
đảm bảo có đủ nhân lực cho hoạt động của tổ chức.
Tuyển được người phù hợp với tổ chức.
Tuyển được người có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công việc.

1.3. Vai trò
Đối với tổ chức :
- Bổ sung nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu hoạt động của tổ chức
- Giúp tổ chức thực hiện các mục tiêu kinh doanh hiệu quả nhất.
- Góp phần quan trọng vào việc tạo ra “ đầu vào” chất lượng để đáp ứng
yêu cầu của tổ chức.
- Tiết kiệm chi phí và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực của tổ chức.

Đối với người lao động :
- Làm cho người lao động trong tổ chức hiểu rõ thêm về triết
lý, quan điểm và chính sách nhân sự của tổ chức.
- Tạo ra không khí thi đua, hoạt động cạnh tranh lành mạnh
trong đội ngũ lao động của tổ chức.

Đối với xã hội:
- Tạo điều kiện cho người lao động có việc làm và có thu nhập
- Giảm tỷ lệ thất nghiệp và các tệ nạn xã hội khác.

II. Phỏng vấn tuyển chọn nhân sự

2.1. Khái niệm
Phỏng vấn tuyển chọn nhân sự (PVTCNS) là quá trình giao
tiếp bằng lời ( thông qua các câu hỏi và câu trả lời) giữa
những người tuyển chọn và người xin việc.

2.1. Các nguyên tắc khi phỏng vấn

- Chuẩn bị tốt cho cuộc phỏng vấn
- Tạo ra và duy trì tốt quan hệ với ứng viên
- Lắng nghe và khuyến khích người bị phỏng
vấn nói nhiều
- Quan tâm đến thái độ của ứng viên
- Không tỏ thái độ trước các câu hỏi hay câu trả lời
của ứng viên
- Sử dụng các câu hỏi có hiệu quả, đặt câu hỏi chính xác,
đơn giản
- Ghi chép cẩn thận
- Cố gắng t...
H C V I N C Ô N G N G H B Ư U C H Í N H V I N T H Ô N G
K H O A Q U N T R K I N H D O A N H 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T H O L U N
Đ T À I
N g h i ê n c u v p h n g v n t u y n d n g n h â n s
C ô n g t y v i n t h ô n g Vi e t t e l
G i n g v i ê n h ư n g d n : N g u y n T h M i n h A n
N h ó m s i n h v i ê n t h c h i n : N h ó m 5
B m ô n : Q u n t r n h â n l c
K h ó a : 2 0 1 0 2 0 1 5
Quản trị nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị nhân lực - Người đăng: hoai-tran1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Quản trị nhân lực 9 10 526