Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị nhân lực

Được đăng lên bởi Ha Woobaby
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 430 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.1: Khái niệm và vai trò của tạo động lực cho người lao động
1.1.1: Khái niệm về tạo động lực làm việc
Trong mỗi con người hay người lao động luôn tồn tại động cơ cá nhân và động lực thúc đẩy xuất
phát từ những nhu cầu tự thân. Tuy nhiên động lực cá nhân ở mỗi người mới chỉ dừng lại ở dạng
tiềm năng, vì vậy muốn động lực của họ được gia tăng và phát huy đến mức cao nhất thì cần phải có
những tác động từ các yếu tố chủ quan và khách quan. Trong quá trình lao động, con người luôn
nhận thức được rằng: muốn thỏa mãn nhu cầu thì cần phải hành động để giành lấy hoặc chiếm đoạt
được các đối tượng để thỏa mãn nhu cầu theo kiểu “đói bụng thì đầu gối phải bò”. Nói cách khác từ
những thiếu thốn của bản thân (nhu cầu) trong mỗi người sẽ xuất hiện những thôi thúc (những thiếu
thốn có định hướng), thúc đẩy họ phải hành động (làm gì? Làm như thế nào? ) để đạt được mục tiêu
(làm giảm nhẹ nhu cầu, giảm bớt sự thôi thúc). Tất cả những yếu tố nêu trên và mối quan hệ giữa
chúng cho thấy động lực của con người mang tính chủ quan, tự thân và do quy luật tự nhiên (sự sinh
tồn, phát triển của con người và xã hội loài người) chi phối và quy định. Song vấn đề là ở chỗ: Con
người (hay người lao động) luôn hành động có ý thức và tình cảm, có lý trí và mục tiêu, chịu sự tác
động rất lớn của ngoại cảnh, của môi trường sống và làm việc, vì vậy, có thể tạo ra và phát huy
động lực ở mỗi con người bằng những tác động đến ý thức, tình cảm, lý trí và cả nhu cầu của họ.
Từ đó có thể hiểu: Tạo động lực là một quá trình sử dụng những tác động tới con người, làm cho
họ phát huy cao nhất mọi nỗ lực cá nhân để đạt được các mục tiêu. Đối với người lao động trong
các tổ chức, tạo động lực làm việc là quá trình vận dụng hệ thống các chính sách, biện pháp, công
cụ để tác động vào người lao động nhằm làm cho họ duy trì và phát huy động lực trong công việc,
thúc đẩy họ hài lòng hơn với công việc, mong muốn đạt được các mục tiêu của cá nhân và tổ chức.
1.1.2: Vai trò của tạo động lực làm việc
Mặc dù quá trình tạo động lực làm việc không tạo ra kết quả tức thời, đòi hỏi nhiều chi phí về
tiền bạc và công sức cũng như phải thực hiện liên tục trong thời gian dài nhưng nếu thực hiện tốt
thì đem lại rất nhiều lợi ích, lợi ích không chỉ cho bản thân người lao động mà còn cho cả doanh
nghiệp và cho cả xã hội.
a. Đối với người lao động
- Tạo động lực làm việc là yếu tố thúc đẩy con người làm việc hăng say tích cực, có nhiều sáng

kiến qua đó nâng cao được chất lượng công việc, tăng năng suất lao động và nhờ đó t...
1.1: Khái niệm và vai trò của tạo động lực cho người lao động
1.1.1: Khái niệm về tạo động lực làm việc
Trong mỗi con người hay người lao động luôn tồn tại động cơ cá nhân và động lực thúc đẩy xuất
phát từ những nhu cầu tự thân. Tuy nhiên động lực cá nhân ở mỗi người mới chỉ dừng lại ở dạng
tiềm năng, vì vậy muốn động lực của họ được gia tăng và phát huy đến mức cao nhất thì cần phải có
những tác động từ các yếu tố chủ quan và khách quan. Trong quá trình lao động, con người luôn
nhận thức được rằng: muốn thỏa mãn nhu cầu thì cần phải hành động để giành lấy hoặc chiếm đoạt
được các đối tượng để thỏa mãn nhu cầu theo kiểu “đói bụng thì đầu gối phải bò”. Nói cách khác từ
những thiếu thốn của bản thân (nhu cầu) trong mỗi người sẽ xuất hiện những thôi thúc (những thiếu
thốn có định hướng), thúc đẩy họ phải hành động (làm gì? Làm như thế nào? ) để đạt được mục tiêu
(làm giảm nhẹ nhu cầu, giảm bớt sự thôi thúc). Tất cả những yếu tố nêu trên và mối quan hệ giữa
chúng cho thấy động lực của con người mang tính chủ quan, tự thân và do quy luật tự nhiên (sự sinh
tồn, phát triển của con người và xã hội loài người) chi phối và quy định. Song vấn đề là ở chỗ: Con
người (hay người lao động) luôn hành động có ý thức và tình cảm, có lý trí và mục tiêu, chịu sự tác
động rất lớn của ngoại cảnh, của môi trường sống và làm việc, vì vậy, có thể tạo ra và phát huy
động lực ở mỗi con người bằng những tác động đến ý thức, tình cảm, lý trí và cả nhu cầu của họ.
Từ đó có thể hiểu: Tạo động lực là một quá trình sử dụng những tác động tới con người, làm cho
họ phát huy cao nhất mọi nỗ lực cá nhân để đạt được các mục tiêu. Đối với người lao động trong
các tổ chức, tạo động lực làm việc là quá trình vận dụng hệ thống các chính sách, biện pháp, công
cụ để tác động vào người lao động nhằm làm cho họ duy trì và phát huy động lực trong công việc,
thúc đẩy họ hài lòng hơn với công việc, mong muốn đạt được các mục tiêu của cá nhân và tổ chức.
1.1.2: Vai trò của tạo động lực làm việc
Mặc dù quá trình tạo động lực làm việc không tạo ra kết quả tức thời, đòi hỏi nhiều chi phí về
tiền bạc và công sức cũng như phải thực hiện liên tục trong thời gian dài nhưng nếu thực hiện tốt
thì đem lại rất nhiều lợi ích, lợi ích không chỉ cho bản thân người lao động mà còn cho cả doanh
nghiệp và cho cả xã hội.
a. Đối với người lao động
- Tạo động lực làm việc là yếu tố thúc đẩy con người làm việc hăng say tích cực, có nhiều sáng
kiến qua đó nâng cao được chất lượng công việc, tăng năng suất lao động và nhờ đó thu nhập
của họ được tăng lên. Thu nhập tăng thì người lao động có điều kiện thỏa mãn các nhu cầu
của mình
- Quá trình tạo động lực làm việc giúp người lao động hiểu và yêu công việc của mình hơn
b. Đối với doanh nghiệp
- Người lao động có động lực làm việc là điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng suất lao
động, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh
- Quá trình tạo động lực làm việc cho người lao động giúp doanh nghiệp có một đội ngũ lao
động giỏi, trrung thành, nhiều phát minh sáng kiến nhờ đó mà hiệu quả công việc của doanh
nghiệp tăng lên, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được nâng cao
Quản trị nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị nhân lực - Người đăng: Ha Woobaby
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Quản trị nhân lực 9 10 726