Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị nhân lực doanh nghiệp

Được đăng lên bởi leanhtmtmotor
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 859 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Trƣờng Đại học Công nghiệp Việt Trì

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp



Báo Cáo

Vấn đề quản trị nhân sự của
doanh nghiệp

SV: Đặng Thị Thảo

1

Lớp: QT11- K52

Trƣờng Đại học Công nghiệp Việt Trì

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

MỤC LỤC
CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG CỦA QUẢN TRỊ
NHÂN SỰ .............................................................................................................
1.1. Lý luận chung ...............................................................................................
1.1.1. Khái niệm và chức năng của quản trị nhân sự ............................................
1.1.2. Tầm quan trọng của quản trị nhân sự ..........................................................
1.2.2. Đánh giá và đãi ngộ nhân sự .......................................................................
1.2.3. Các nhân tố ảnh hƣởng và sự cần thiết của việc công tác quản trị nhân sự
CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN
SỰ CỦA CÔNG TY CPXD VÀ PTNT PHÚ THỌ ..........................................
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty .......................................
2.1.1. Từ năm 1992 đến năm 2005........................................................................
2.2.2. Từ năm 2005 đến nay ..................................................................................
2.2. Cơ cấu tổ chức nhân sự tại công ty .............................................................
2.2.1. Cơ cấu nhân viên lao động tại Công ty .......................................................
2.2.2. Cơ cấu nhân viên lao động tại công ty ........................................................
2.2.3. Chế độ làm việc của công nhân viên ...........................................................
2.2.4. Điều kiện và môi trƣờng làm việc ...............................................................
2.3. Công tác tuyển dụng lao động trong công ty .............................................
2.4. Tình hình đào tạo và đãi ngộ trong công ty ...............................................
2.4.1. Đào tạo nhân sự trong công ty ....................................................................
2.4.2. Đào tạo và nâng cao năng lực quản trị trong công ty .................................
2.4.3. Phát triển nhân sự trong công ty .................................................................
2.5. Tình hình đãi ngộ trong công ty .................................................................
2.5.1. Đãi ngộ vật chất ..................
Trƣờng Đại học Công nghiệp Việt Trì Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
SV: Đặng Thị Thảo Lớp: QT11- K52
1

Báo Cáo
Vấn đề quản trị nhân sự của
doanh nghiệp
Quản trị nhân lực doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị nhân lực doanh nghiệp - Người đăng: leanhtmtmotor
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Quản trị nhân lực doanh nghiệp 9 10 594