Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị rủi ro

Được đăng lên bởi trieuvo1992-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1202 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục lục:
Mục lục:..............................................................................................................................1
Quản trị rủi ro tài chính có thể làm tăng giá trị doanh nghiệp thông qua việc làm giảm
thuế, giảm chi phí kiệt quệ tài chính (financial distress) và tránh thực hiện các dự án
đầu tư lệch lạc (underinvestment).
1. Quan điểm Modigliani-Miller: Quản trị rủi ro không tác động đến tài chính của
doanh nghiệp..................................................................................................................2
2. Quan điểm về quản trị rủi ro trong thế giới thực: QTRR làm tăng giá trị doanh
nghiệp.............................................................................................................................3
Doanh nghiệp QTRR hiệu quả hơn cổ đông nhờ quy mô doanh nghiệp và sự đầu tư
vào hệ thống thông tin.
2.1. QTRR làm giảm thuế. ...........................................................................................3
II. Thực trạng QTRR hiện nay tại Việt Nam:.....................................................................4
1. QTRR tại công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản ngân hàng Sài Gòn
thương tín (Sacombank- SBA): .....................................................................................4
2. Quản lý việc truy thu thuế tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay:........................5
2.1 Công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương- SCD:......................................5
2.2. Công ty cổ phần Gas Petrolimex ( PGC) :..........................................................6
2.3 Quản lý quỹ Eastspring Investments bị truy thu thuế 1,7 tỷ đồng. .....................6
2.4 Công ty Liên doanh TNHH Sunggeiway - Đại dương bị truy thu thuế...............7
2.5 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh (CII): ....................7
III. Tổng kết:.......................................................................................................................8

I. Cơ sở lý thuyết.
Quản trị rủi ro tài chính có thể làm tăng giá trị doanh nghiệp thông qua
việc làm giảm thuế, giảm chi phí kiệt quệ tài chính (financial distress) và
tránh thực hiện các dự án đầu tư lệch lạc (underinvestment).
1. Quan điểm Modigliani-Miller: Quản trị rủi ro không tác động đến
tài chính của doanh nghiệp.
Theo Modigliani-Miller, trong một thế giới không có thuế, không có chi
phí giao dịch, thông tin luôn sẵn có cho mọi người và không phải tốn phí
thì các quyết định tài chính không...
Mục lục:
Mục lục:..............................................................................................................................1
Quản trị rủi ro tài chính có thể làm tăng giá trị doanh nghiệp thông qua việc làm giảm
thuế, giảm chi phí kiệt quệ tài chính (financial distress) và tránh thực hiện các dự án
đầu tư lệch lạc (underinvestment).
1. Quan điểm Modigliani-Miller: Quản trị rủi ro không tác động đến tài chính của
doanh nghiệp..................................................................................................................2
2. Quan điểm về quản trị rủi ro trong thế giới thực: QTRR làm tăng giá trị doanh
nghiệp.............................................................................................................................3
Doanh nghiệp QTRR hiệu quả hơn cổ đông nhờ quy mô doanh nghiệp và sự đầu tư
vào hệ thống thông tin.
2.1. QTRR làm giảm thuế. ...........................................................................................3
II. Thực trạng QTRR hiện nay tại Việt Nam:.....................................................................4
1. QTRR tại công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản ngân hàng Sài Gòn
thương tín (Sacombank- SBA): .....................................................................................4
2. Quản lý việc truy thu thuế tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay:........................5
2.1 Công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương- SCD:......................................5
2.2. Công ty cổ phần Gas Petrolimex ( PGC) :..........................................................6
2.3 Quản lý quỹ Eastspring Investments bị truy thu thuế 1,7 tỷ đồng. .....................6
2.4 Công ty Liên doanh TNHH Sunggeiway - Đại dương bị truy thu thuế...............7
2.5 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh (CII): ....................7
III. Tổng kết:.......................................................................................................................8
Quản trị rủi ro - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị rủi ro - Người đăng: trieuvo1992-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Quản trị rủi ro 9 10 905