Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị sản xuất

Được đăng lên bởi vuduonghy
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 903 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hệ thống bài tập môn: Quản trị sản xuất

HỆ THỐNG BÀI TẬP
MÔN: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
Bài 1:

Một xưởng cơ khí có 6 bộ phận sản xuất cụ thể như sau:
Bộ phận sản xuất

Thực hiện chức năng

BP1

Mài

BP2

Khoan

BP3

Nhận và gửi hàng

BP4

Tiện

BP5

Để dụng cụ

BP6

Kiểm tra

Ma trận số chuyến vận chuyển giữa các bộ phận được lập kế hoạch như sau:
Nhận
Gởi

BP1

BP2

BP1

BP3

15

BP4

BP5

20

BP2

BP6
50

80

BP3

30

BP4

55
40

10

BP5
BP6
Diện tích của 6 khu vực không gian trong xí nghiệp là bằng nhau và có dạng hình vuông.
Hiện tại 6 bộ phận hoạt động trong 6 khu vực không gian như hình dưới đây:
BP3

BP2

BP4

BP5

BP6

BP1

Nếu giữa các bộ phận có phát sinh vận chuyển thì đi theo đường ngang dọc ngắn nhất có
thể. Hãy bố trí lại vị trí hoạt động của 6 bộ phận nói trên để có thể tối thiểu hóa tổng
khoảng cách vận chuyển? Với cách bố trí mới công ty tiết kiệm được chi phí vận chuyển là
bao nhiêu?
Bài 2:

Một nhà máy có 14 khu vực không gian được đánh số từ 1 đến 14 (như sơ đồ phía sau).
Theo kế hoạch các khu vực này là nơi để cất trữ 7 loại hàng hóa gồm A, B, C, D, E, F, G.
Không có 2 loại hàng hóa khác nhau cùng cất trữ trong 1 khu vực.
Khu vực
bốc dỡ

MAN309_Bai tap va dap an_v1.0013106204

1

3

5

7

9

11

13

10

12

14

Lối đi
2

4

6

8

1

Hệ thống bài tập môn: Quản trị sản xuất

Kế hoạch về số chuyến vận chuyển trong ngày (Từ khu vực bốc dỡ đến các khu vực cất trữ
mỗi loại hàng hóa và ngược lại) và số khu vực cần sử dụng cất trữ mỗi loại hàng hóa như sau:
Loại hàng hóa

Số chuyến vận chuyển
trong ngày

Số khu vực cần sử
dụng để cất trữ

A

400

4

B

150

1

C

330

3

D

360

2

E

90

1

F

130

1

G

190

2

(Chú thích: Đối với hàng hóa A: có 400 chuyến vận chuyển hàng hóa A trong ngày qua lại
giữa khu vực bốc dỡ đến 4 khu vực cất trữ hàng hóa A. Tương tự cho các hàng hóa khác).
Hãy lựa chọn khu vực không gian một cách hợp lý bố trí các loại hàng hóa để có thể tối thiểu
hóa tổng khoảng cách vận chuyển. Biết rằng loại hàng hóa nào có số chuyển vận chuyển
bình quân trên mỗi khu vực càng lớn thì ưu tiên bố trí càng gần với khu vực bốc dỡ.
Bài 3:

Một công ty đã xác định qui mô vận chuyển tối ưu và ước tính chi phí vận chuyển mỗi
chuyến/mét giữa các bộ phận được biểu diễn dưới dạng ma trận như sau:
Ma trận chi phí
vận chuyển/chuyến/mét

Ma trận số chuyến vận chuyển/ca
A
A

B

C

D

E

F

360

120

12

120

120

A

360

12

180

180

B

6

12

240

360

C

4

4

60

120

D

9

9

9

600

E

6

6

6

6

F

11

11

11
...
Hệ thống bài tập môn: Quản trị sản xuất
HỆ THỐNG BÀI TẬP
MÔN: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
Bài 1:
Một xưng cơ kh c 6 bộ phận sản xuất cụ thể như sau:
Bộ phận sản xuất Thực hiện chức năng
BP1 Mài
BP2 Khoan
BP3 Nhận và gửi hàng
BP4 Tiện
BP5 Để dụng cụ
BP6 Kiểm tra
Ma trận số chuyến vận chuyển giữa các bộ phận được lập kế hoạch như sau:
Nhận
Gi
BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 BP6
BP1 15 20 50
BP2 80
BP3 30 55
BP4 40 10
BP5
BP6
Diện tch của 6 khu vực không gian trong x nghiệp bằng nhau c dạng hình vuông.
Hiện tại 6 bộ phận hoạt động trong 6 khu vực không gian như hình dưới đây:
BP3 BP2 BP4
BP5 BP6 BP1
Nếu giữa các bộ phận c phát sinh vận chuyển thì đi theo đường ngang dọc ngắn nhất c
thể. Hãy bố tr lại vị tr hoạt động của 6 bộ phận ni trên để c thể tối thiểu ha tổng
khoảng cách vận chuyển? Với cách bố tr mới công ty tiết kiệm được chi ph vận chuyển là
bao nhiêu?
Bài 2:
Một nhà máy c 14 khu vực không gian được đánh số từ 1 đến 14 (như đồ pha sau).
Theo kế hoạch các khu vực này i để cất trữ 7 loại hàng ha gồm A, B, C, D, E, F, G.
Không c 2 loại hàng ha khác nhau cùng cất trữ trong 1 khu vực.
Khu vực
bốc dỡ
1 3 5 7 9 11 13
Lối đi
2 4 6 8 10 12 14
MAN309_Bai tap va dap an_v1.0013106204 1
Quản trị sản xuất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị sản xuất - Người đăng: vuduonghy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Quản trị sản xuất 9 10 553