Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị tài chính

Được đăng lên bởi faith1234520
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 272 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
KHOA KINH TẾ
Bộ môn kinh tế đối ngoại
-------------------------

BÀI TẬP BỔ SUNG
Môn học : QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA
BÀI TẬP 1
Báo cáo tài chính năm 2007 của Công ty ABC (đơn vị: ngàn USD)
a- Bảng cân đối kế toán
CHỈ TIÊU
Tiền
Nợ phải thu khách hàng
Hàng tồn kho
Cộng tài sản ngắn hạn
Tài sản cố định
Cộng tài sản
Nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn
Nguồn vốn kinh doanh
Lợi nhuận chưa phân phối
Cộng nguồn vốn

2006
4.000
20.000
36.000
60.000
120.000
180.000
30.000
10.000
100.000
40.000
180.000

2007
4.500
32.000
43.500
80.000
140.000
220.000
50.000
0
140.000
30.000
220.000

b- Bảng báo cáo thu nhập
CHỈ TIÊU

2006
100.000
50.000
20.000
10.000
20.000

Doanh thu
Giá vốn hàng bán
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Lợi nhuận trước thuế

2007
125.000
68.000
24.000
13.000
20.000

Các thông tin bổ sung từ các nguồn đáng tin cậy: Sản lượng tiêu thụ tăng so với năm
trước từ 20-30%, giá bán không thay đổi đáng kể. Tình hình bán hàng thuận lợi nên
không có hàng hóa ứ đọng, chậm lưu chuyển. Giá cả hàng hóa mua vào ổn định. Trong
năm đơn vị bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ lợi nhuận và các nhà đầu tư tăng vốn góp;
do đó đã thanh toán bớt nợ dài hạn. Chính sách bán chịu không có gì thay đổi.
Yêu cầu
a. Cho biết các khoản mục có biến động bất thường.
b. Tính tỷ lệ lãi gộp trên doanh thu, số vòng quay khoản phải thu và số vòng quay hàng
tồn kho. Nhận định về những biến động của các chỉ tiêu này.
c. Việc tìm hiểu chi tiết về cơ cấu doanh thu và tỷ lệ lãi gộp từng mặt hàng cho thấy:
Sản phẩm
A
B
C
Cộng

2006
Tỷ lệ lãi gộp
% doanh thu
40%
50%
60%
50%
100%

2007
Tỷ lệ lãi gộp
% doanh thu
39%
52%
61%
27%
42%
21%
100%

C là một mặt hàng mới đưa vào kinh doanh trong năm 2007. Với các dữ lliệu mới của
câu c, giả định rằng các nguồn thông tin là đáng tin cậy, anh (chị) có nhận xét gì về các
rủi ro đã phân tích ở câu a và b.
BÀI TẬP 2
Giả sử American Airlines có một khoản phải thu là 70.000.000 SFr sau 180 ngày.
Nó cân nhắc việc sử dụng (1) phòng ngừa hợp đồng kỳ hạn (2) phòng ngừa thông qua thị
trường tiền tệ, (3) phòng ngừa bằng quyền chọn và (4) không phòng ngừa. Một số dữ liệu
như sau:
+ Tỷ giá giao dịch của SFr hiện tại $ 0,6433
+ Tỷ giá kỳ hạn 180 ngày của SFr $ 0,6578
Lãi suất

SFr

USD

Lãi tiền gửi 180 ngày
3,97%
7,98%
Lãi tiền vay 180 ngày
4,01%
8,01%
+ Một quyền chọn mua SFr hết hạn sau 180 ngày có giá thực hiện là 0,6442 USD
và giá mua là 0,02 USD
+ Một quyền chọn bán GBP hết hạn sau 180 ngày có giá trị thực hiện là 0,656
USD và giá mua ...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
KHOA KINH TẾ
Bộ môn kinh tế đối ngoại
-------------------------
BÀI TP B SUNG
Môn h c : QUN TR TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUC GIA
BÀI TP 1
Báo cáo tài chính năm 2007 của Công ty ABC (đơn vị: ngàn USD)
a- Bảng cân đối kế toán
CHỈ TIÊU 2006 2007
Tiền
Nợ phải thu khách hàng
Hàng tồn kho
Cộng tài sản ngắn hạn
Tài sản cố định
Cộng tài sản
Nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn
Nguồn vốn kinh doanh
Lợi nhuận chưa phân phối
Cộng nguồn vốn
4.000
20.000
36.000
60.000
120.000
180.000
30.000
10.000
100.000
40.000
180.000
4.500
32.000
43.500
80.000
140.000
220.000
50.000
0
140.000
30.000
220.000
Quản trị tài chính - Trang 2
Quản trị tài chính - Người đăng: faith1234520
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Quản trị tài chính 9 10 803