Ktl-icon-tai-lieu

QUI ĐỊNH TÍNH TOÁN TRẢ LƯƠNG QUỸ LƯƠNG CỦA KCS, BẢO TRÌ, KTCN

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1758 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THUYEÁT TRÌNH

VEÀ QUI ÑÒNH TÍNH TOAÙN TRAÛ LÖÔNG
QUYÕ LÖÔNG CUÛA KCS, BAÛO TRÌ, KTCN
2. Löông cuûa KCS:
• Toång quyõ löông KCS = 13.5 % (löông ngaøy + löông taêng ca + löông chuû nhaät cuûa xöôûng may).
Nhö vaäy löông KCS ñaõ ñöôïc tính yeáu toá taêng ca, nhöng do tyû leä ngaøy coâng cuûa KCS vaø chuyeàn
may khoâng gioáng nhau, neân caàn taùch quyõ löông ngaøy, taêng ca, chuû nhaät vaø phaân phoái cho coâng
nhaân KCS.
• Löông ngaøy = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng chính.
• Löông taêng ca = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng taêng ca.
• Löông chuû nhaät = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng chuû nhaät.
• Trong ñoù ñôn giaù ngaøy coâng trung bình = 13.5 % * toång quyõ löông cuûa xöôûng may (chính + taêng ca
+ chuû nhaät) / toång ngaøy coâng KCS quy ñoåi.
• Moãi quyû löông seõ ñöôïc phaân phoái rieâng.
3. Toång quyõ löông cuûa baûo trì :
• Toång quyõ löông Baûo trì = 3.6 % (löông ngaøy + löông taêng ca + löông chuû nhaät cuûa xöôûng may).
Nhö vaäy löông baûo trì ñaõ ñöôïc tính yeáu toá taêng ca, nhöng do tyû leä ngaøy coâng cuûa baûo trì vaø chuyeàn
may khoâng gioáng nhau, neân caàn taùch quyõ löông ngaøy, taêng ca, chuû nhaät vaø phaân phoái cho töøng
CNV.
• Löông ngaøy = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng chính.
• Löông taêng ca = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng taêng ca.
• Löông chuû nhaät = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng chuû nhaät.
• Trong ñoù ñôn giaù ngaøy coâng trung bình = 3.6 % * toång quyõ löông cuûa xöôûng may (chính + taêng ca
+ chuû nhaät) / toång ngaøy coâng baûo trì quy ñoåi.
• Moãi quyû löông seõ ñöôïc phaân phoái rieâng.
4. Toång quyõ löông cuûa Phoøng KTCN:
• Toång quyõ löông Phoøng KTCN = 7.26 % (löông ngaøy + löông taêng ca + löông chuû nhaät cuûa xöôûng
may). Nhö vaäy löông ñaõ ñöôïc tính yeáu toá taêng ca, nhöng do tyû leä ngaøy coâng cuûa PKTCN vaø
chuyeàn may khoâng gioáng nhau, neân caàn taùch quyõ löông ngaøy, taêng ca, chuû nhaät vaø phaân phoái cho
töøng CNV.
• Löông ngaøy = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng chính.
• Löông taêng ca = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng taêng ca.
• Löông chuû nhaät = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng chuû nhaät.
• Trong ñoù ñôn giaù ngaøy coâng trung bình = 7.26 % * toång quyõ löông cuûa xöôûng may (chính + taêng ca
+ chuû nhaät) / toång ngaøy coâng Phoøng KTCN quy ñoåi.
• Moãi quyû löông seõ ñöôïc phaân phoái rieâng.

paperclip-reproce...
THUYEÁT TRÌNH
VEÀ QUI ÑÒNH TÍNH TOAÙN TRAÛ LÖÔNG
QUYÕ LÖÔNG CUÛA KCS, BAÛO TRÌ, KTCN
2. Löông cuûa KCS:
Toång quyõ löông KCS = 13.5 % (löông ngaøy + löông taêng ca + löông chuû nhaät cuûa xöôûng may).
Nhö vaäy löông KCS ñaõ ñöôïc tính yeáu toá taêng ca, nhöng do tyû l ngaøy coâng cuûa KCS v chuyeàn
may khoâng gioáng nhau, neân caàn taùch qu löông ngaøy, taêng ca, chuû nhaät v phaân phoái cho coâng
nhaân KCS.
Löông ngaøy = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng chính.
Löông taêng ca = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng taêng ca.
Löông chuû nhaät = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng chuû nhaät.
Trong ñoù ñôn giaù ngaøy coâng trung bình = 13.5 % * toång quyõ löông cuûa xöôûng may (chính + taêng ca
+ chuû nhaät) / toång ngaøy coâng KCS quy ñoåi.
Moãi quyû löông seõ ñöôïc phaân phoái rieâng.
3. Toång quyõ löông cuûa baûo trì :
Toång quyõ löông Baûo trì = 3.6 % (löông ngaøy + löông taêng ca + löông chuû nhaät cuûa xöôûng may).
Nhö vaäy löông baûo trì ñaõ ñöôïc tính yeáu toá taêng ca, nhöng do tyû leä ngaøy coâng cuûa baûo trì vaø chuyeàn
may khoâng gioáng nhau, neân caàn taùch quyõ löông ngaøy, taêng ca, chuû nhaät vaø phaân phoái cho øng
CNV.
Löông ngaøy = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng chính.
Löông taêng ca = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng taêng ca.
Löông chuû nhaät = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng chuû nhaät.
Trong ñoù ñôn gingaøy coâng trung bình = 3.6 % * toång quyõ löông cuûa xöôûng may (chính + taêng ca
+ chuû nhaät) / toång ngaøy coâng baûo trì quy ñoåi.
Moãi quyû löông seõ ñöôïc phaân phoái rieâng.
4. Toång quyõ löông cuûa Phoøng KTCN:
Toång quyõ löông Phoøng KTCN = 7.26 % (löông ngaøy + löông taêng ca + löông chuû nhaät cuûa xöôûng
may). Nhö vaäy löông ñaõ ñöôïc tính yeáu toá taêng ca, nhöng do tyû leä ngaøy coâng cuûa PKTCN vaø
chuyeàn may khoâng gioáng nhau, neân caàn taùch quyõ löông ngaøy, taêng ca, chuû nhaät vphaân phoái cho
töøng CNV.
Löông ngaøy = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng chính.
Löông taêng ca = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng taêng ca.
Löông chuû nhaät = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng chuû nhaät.
Trong ñoù ñôn giaù ngaøy coâng trung bình = 7.26 % * toång quyõ löông cuûa xöôûng may (chính + taêng ca
+ chuû nhaät) / toång ngaøy coâng Phoøng KTCN quy ñoåi.
Moãi quyû löông seõ ñöôïc phaân phoái rieâng.
paperclip-reprocess20120704-751-fzp4xz - Page 1 of 1 - 04/07/12 - 14:36 A7/P7
QUI ĐỊNH TÍNH TOÁN TRẢ LƯƠNG QUỸ LƯƠNG CỦA KCS, BẢO TRÌ, KTCN - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
QUI ĐỊNH TÍNH TOÁN TRẢ LƯƠNG QUỸ LƯƠNG CỦA KCS, BẢO TRÌ, KTCN 9 10 981