Ktl-icon-tai-lieu

QUI ĐỊNH TÍNH TOÁN TRẢ LƯƠNG QUỸ LƯƠNG SẢN PHẨM TRỰC TIẾP

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1661 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THUYEÁT TRÌNH

VEÀ QUI ÑÒNH TÍNH TOAÙN TRAÛ LÖÔNG
QUYÕ LÖÔNG SAÛN PHAÅM TRÖÏC TIEÁP
1. Caùch tính cuõ:
Quyõ löông saûn phaåm do Coâng ty traû, sau ñoù seõ ñöôïc phaân chia döïa treân thôøi gian laøm vieäc ñeå taùch
quyõ löông chính, taêng ca, chuû nhaät vaø cuoái cuøng phaân phoái cho coâng nhaân.
2. Caùch tính môùi:
•
•
•

Quyõ löông saûn phaåm cuûa boä phaän caét, may, hoaøn thaønh baèng ñôn giaù nhaân vôùi saûn phaåm ñaït chaát
löôïng.
Tröôøng hôïp taêng ca thì quyõ löông taêng ca baèng toång thu nhaäp töø saûn phaåm chia cho toång ngaøy laøm
vieäc (ngaøy bình thöôøng + ngaøy taêng ca + ngaøy chuû nhaät cuûa chuyeàn, khoâng nhaân heä soá) * 1.5
Tröôøng hôïp laøm chuû nhaät thì quyõ löông chuû nhaät baèng toång thu nhaäp töø saûn phaåm chia cho toång
ngaøy laøm vieäc (ngaøy bình thöôøng + ngaøy taêng ca + ngaøy chuû nhaät cuûa chuyeàn khoâng nhaân heä soá) *
2.0.

3. Öu, nhöôïc ñieåm:
•
•

•

Caùch tính môùi ñaõ ñaûm baûo vieäc tính löông taêng ca cho coâng nhaân.
Tuy nhieân neáu theo caùch tính naøy coâng ty seõ khoâng kieåm soaùt toát ñöôïc quyõ löông vaø thôøi gian laøm
theâm. Vì quyõ löông phuï thuoäc raát nhieàu vaøo thôøi gian taêng ca, laøm chuû nhaät. (xem theâm phaàn baûng
heä soá k trong caùc tröôøng hôïp taêng ca).
Duø coâng ty aùp duïng theo phöông thöùc ñôn giaù trung bình moät ngaøy hay theo phaân chi saûn phaåm
trong vaø ngoaøi giôø thì ñieàu quan troïng nhaát laø phaûi coù nhöõng bieän phaùp kieåm soaùt vaø giôø laøm vieäc
vaø naêng xuaát.

paperclip-reprocess20120704-638-zzjhso - Page 1 of 1 - 04/07/12 - 14:36 A7/P7

...
THUYEÁT TRÌNH
VEÀ QUI ÑÒNH TÍNH TOAÙN TRAÛ LÖÔNG
QUYÕ LÖÔNG SAÛN PHAÅM TRÖÏC TIEÁP
1. Caùch tính cuõ:
Quyõ löông saûn phaåm do Coâng ty traû, sau ñoù seõ ñöôïc phaân chia döïa treân thôøi gian laøm vieäc ñeå taùch
quyõ löông chính, taêng ca, chuû nhaät vaø cuoái cuøng phaân phoái cho coâng nhaân.
2. Caùch tính môùi:
Quyõ löông saûn phaåm cuûa boä phaän caét, may, hoaøn thaønh baèng ñôn giaù nhaân vôùi saûn phaåm ñaït chaát
löôïng.
Tröôøng hôïp taêng ca thì quyõ löông taêng ca baèng toång thu nhaäp töø saûn phaåm chia cho toång ngaøy laøm
vieäc (ngaøy bình thöôøng + ngaøy taêng ca + ngaøy chuû nhaät cuûa chuyeàn, khoâng nhaân heä soá) * 1.5
Tröôøng hôïp laøm chuû nhaät thì quyõ löông chuû nhaät baèng toång thu nhaäp töø saûn phaåm chia cho toång
ngaøy laøm vieäc (ngaøy bình thöôøng + ngaøy taêng ca + ngaøy chuû nhaät cuûa chuyeàn khoâng nhaân heä soá) *
2.0.
3. Öu, nhöôïc ñieåm:
Caùch tính môùi ñaõ ñaûm baûo vieäc tính löông taêng ca cho coâng nhaân.
Tuy nhieân neáu theo caùch tính naøy coâng ty seõ khoâng kieåm soaùt toát ñöôïc quyõ löông vaø thôøi gian laøm
theâm. Vì quyõ löông phuï thuoäc raát nhieàu vaøo thôøi gian taêng ca, laøm chuû nhaät. (xem theâm phaàn baûng
heä soá k trong caùc tröôøng hôïp taêng ca).
Duø coâng ty p duïng theo phöông thöùc ñôn giaù trung bình moät ngaøy hay theo phaân chi saûn phaåm
trong vaø ngoaøi giôø thì ñieàu quan troïng nhaát laø phaûi coù nhöõng bieän phaùp kieåm soaùt vaø giôø laøm vieäc
vaø naêng xuaát.
paperclip-reprocess20120704-638-zzjhso - Page 1 of 1 - 04/07/12 - 14:36 A7/P7
QUI ĐỊNH TÍNH TOÁN TRẢ LƯƠNG QUỸ LƯƠNG SẢN PHẨM TRỰC TIẾP - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
QUI ĐỊNH TÍNH TOÁN TRẢ LƯƠNG QUỸ LƯƠNG SẢN PHẨM TRỰC TIẾP 9 10 620