Ktl-icon-tai-lieu

Quy định quản lý và tổ chức cuộc họp

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 4928 lần   |   Lượt tải: 7 lần
CÔNG TY ABCD

QUI ĐỊNH
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌP
Mã tài liệu: HC-05

Hà Nội, 15/02/2008

QUY ĐỊNH
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌP

Mã tài liệu: HC-05
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu
Ngày sửa đổi

Vị trí

Người biên soạn

Nội dung sửa đổi

Phó ban ISO

Lần sửa

Ghi chú

Giám đốc

Họ và tên

Chữ ký

________________________________________________________________________________________________
Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty ABCD do Ban ISO biên soạn và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một phần hay toàn bộ
mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty.

Số trang 2 / 9

QUY ĐỊNH
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌP

Mã tài liệu: HC-05
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

I/ MỤC ĐÍCH:
-

Thông tin các quyết định mới từ quản lý cấp trên.

-

Giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiều bộ phận.

-

Nhằm giảm bớt số lượng, nâng cao chất lượng các cuộc họp của công ty…

III/ PHẠM VI:
-

Áp dụng cho toàn bộ các cuộc họp của công ty.

II/ ĐỊNH NGHĨA:
-

Không có.

IV/ NỘI DUNG:
1. Các nguyên tắc chung:
-

Chỉ tiến hành khi thực sự cần thiết để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp quản
lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác quan trọng. Không dùng cuộc họp để thay cho
việc ra các quyết định quản lý, điều hành.

-

Xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thành phần tham dự; đề cao và thực hiện nghiêm túc
chế độ trách nhiệm cá nhân trong phân công và xử lý công việc, bảo đảm tăng cường hiệu lực,
hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất, thông suốt của quản lý các bộ phận.

-

Phải có chương trình kế hoạch; thực hiện cải tiến, đơn giản hoá quy định thủ tục tiến hành, được
bố trí hợp lý; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, không hình thức phô trương.

-

Thực hiện lồng ghép các nội dung vấn đề, công việc cần xử lý; kết hợp các loại cuộc họp với
nhau trong việc tổ chức họp một cách hợp lý.

-

Phù hợp với tính chất, yêu cầu và nội dung của vấn đề, công việc cần giải quyết; phù hợp với
tính chất và đặc điểm về tổ chức và hoạt động của từng loại cơ quan, đơn vị.

-

Đảm bảo đúng thời gian cuộc họp, trường hợp đến trễ thì phải thông báo cho chủ toạ cuộc họp.

-

Tất cả các quản lý phải có sổ họp nội bộ. Ngoài bìa sổ họp sử dụng nhãn của sổ theo mẫu
chung của bộ phận HC. Mỗi lần tổ chức hay tham gia cuộc họp, quản lý phải ghi rõ các nội
dung: ngày giờ, thành phần tham gia, nội dung triển khai, ý kiến của người tham gia, ký tên.

2. Trình t...
CÔNG TY ABCD
QUI ĐỊNH
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌP
Mã tài liệu: HC-05
Hà Nội, 15/02/2008
Quy định quản lý và tổ chức cuộc họp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy định quản lý và tổ chức cuộc họp - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Quy định quản lý và tổ chức cuộc họp 9 10 462