Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình sử lý khiếu nại tố cáo

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2076 lần   |   Lượt tải: 5 lần
LOGO
Document name:

COMPANY NAME
Adress:
Phone:
Email:
Quy trình xử lý khiếu nại. tố cáo

Code
Version
Dated
Page

: NS – 20
: 1.0
: 10/10/2007
: Page 1 oph 5

QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Soạn thảo bởi

Họ tên:
Ngày ký:

Soát xét bởi

Họ tên:
Ngày ký:

Phê duyệt

Họ tên:
Ngày ký:

LOGO
Document name:

COMPANY NAME
Adress:
Phone:
Email:
Quy trình xử lý khiếu nại. tố cáo

Code
Version
Dated
Page

: NS – 20
: 1.0
: 10/10/2007
: Page 2 oph 5

Theo dõi sửa đổi
Stt

Lần sửa
đổi

Ngày sửa
đổi

Nội dung cũ

Nội dung mới

Trang

LOGO

COMPANY NAME
Adress:
Phone:
Email:
Quy trình xử lý khiếu nại. tố cáo

Document name:

Code
Version
Dated
Page

: NS – 20
: 1.0
: 10/10/2007
: Page 3 oph 5

QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
-

Xác định cách thức xử lý các khiếu nại của CNV công ty.

III/ PHẠM VI:
-

Áp dụng cho toàn bộ các đơn vị trong công ty.

II/ ĐỊNH NGHĨA:
-

Người khiến nại, tố cáo gọi chung là người khiếu nại

IV/ NỘI DUNG:
1. Thẩm quyền
-

Đơn vị nào ra quyết định thì đơn vị đó chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại của nhân viên
đầu tiên.

-

Trường hợp người có trách nhiệm không giải quyết thì gửi khiếu nại lên cấp tiếp theo. Thẩm
quyền giải quyết cấp cao nhất đối với các khối chuyên môn là giám đốc của bộ phận đó.

-

Nếu cấp giám đốc chuyên môn các bộ phận không giải quyết thì gửi phiếu khiếu nại đến
phòng nhân sự.

-

Giám đốc công ty là người có thẩm quyền cuối cùng trong việc giải quyết khiếu nại của công
ty.

-

Đối với trường hợp người tố cáo thì tố cáo thêm 1 bậc so với khiếu nại, cụ thể là lên cấp
quản lý gián tiếp, giám đốc nhân sự, giám đốc điều hành, Tổng giám đốc, ban kiểm soát…

2. Trình tự giải quyết khiếu nại.
a. Viết đơn:
-

Người muốn khiếu nại phải gửi đơn đề nghị theo mẫu: NS – 20 – BM01 cho cấp có thẩm
quyền phê duyệt.

b. Nhận đơn.

LOGO
Document name:

COMPANY NAME
Adress:
Phone:
Email:
Quy trình xử lý khiếu nại. tố cáo

Code
Version
Dated
Page

: NS – 20
: 1.0
: 10/10/2007
: Page 4 oph 5

-

Người nhận đơn phải xem xét nội dung đơn, nếu không đúng thẩm quyền giải quyết thì giải
thích và hướng dẫn cho người khiếu nại biết.

-

Nếu đúng thẩm quyền thì kiểm tra các loại tài liệu, hồ sơ kèm theo, nếu đúng theo quy định
thì viết giấy biên nhận hồ sơ theo mẫu: NS – 20 – BM02.

-

Sau khi tiếp người khiếu nại xong, người tiếp nhận phải ghi đầy đủ nội dung vào sổ theo dõi
khiếu nại theo mẫu: NS – 20 – BM03.

c. Trả lời thời gian giải quyết
-

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung, người nhận đơn phải trả lời thời gi...
LOGO COMPANY NAME
Adress:
Phone: Email:
Code : NS – 20
Version : 1.0
Dated : 10/10/2007
Page : Page 1 oph 5
Document name: Quy trình xử lý khiếu nại. tố cáo
QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Soạn thảo bởi Soát xét bởi Phê duyệt
Họ tên: Họ tên: Họ tên:
Ngày ký: Ngày ký: Ngày ký:
Quy trình sử lý khiếu nại tố cáo - Trang 2
Quy trình sử lý khiếu nại tố cáo - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quy trình sử lý khiếu nại tố cáo 9 10 159