Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình xây dựng thương hiệu địa phương

Được đăng lên bởi luuthuyquyen
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1109 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quy trình xây dựng thương hiệu địa phương
Quy trình cụ thể dưới đây đã được áp dụng trong một dự án du lịch cấp thành phố, trong việc
xác lập một cách chuyên nghiệp bản sắc thương hiệu địa phương trong mảng du lịch. Bài viết
này đúc kết một số phương pháp chiến lược và sáng tạo cho thương hiệu địa phương hầu
mong chia sẻ đến quy vị trong việc xác lập chiến lược thương hiệu & sản phẩm địa phương là
cần thiết mang tính bắt buộc trước khi tiến hành các bước sáng tạo thương hiệu.
Quy trình tiêu biểu 9 bước:

Bước 1: thành lập ban tư vấn & phản biện; Bước 1B: triển khai chương trình nghiên cứu thị
trường cho thương hiệu địa phương
Bước 2: xác định mục tiêu chiến lược (thông qua Hội thảo Chiến lược thương hiệu Lần 1, định
hướng sản phẩm);
Bước 3: Thống nhất Chiến lược sản phẩm & Thương hiệu địa phương; Bước 3B: Thẩm định
chiến lược thông qia báo cáo nghiên cứu thị trường
Bước 4: Xác lập chiến lược định vị thương hiệu, hình ảnh & gía trị hương hiệu cốt lõi;
Bước 5: Triển khai quy trình sáng tạo (brand immersion, creativity & creative evaluation) logo &
messaging;
Bước 6: Khảo sát thẩm định kết quả sáng tạo (nghiên cứu thị trường Lần 2)
Bước 7: Hội thảo (Lần 3) đánh giá kết quả sáng tạo Logo, Khẩu hiệu và Nhận diện chủ đạo
Bước 8: Thiết kế Hệ thống Nhận diện Thương hiệu đầy đủ, quy chuẩn hướng dẫn thương hiệu,
quy chế thương hiệu
Bước 9: Xây dựng chiến lược truyền thông, hoạt hoá thương hiệu và chuyển giao cho Giai đoạn
kế tiếp.
Ban tư vấn và thẩm định dự án có thể bao gồm các thành phần: Lãnh đạo Sở Ban Ngành liên
quan; Đại diện Hiệp hội ngành nghề liên quan; Đại diện Công ty Tư vấn & Thiết kế Thương
hiệu. Đối với thương hiệu địa phương thuộc mảng du lịch thì đơn vị chủ trì dự án là Sở Văn hóa
– Thể thao - Du lịch.
Triển khai bước 1: thành lập ban tư vấn & phản biện; và Bước 1B: triển khai chương trình
nghiên cứu thị trường cho thương hiệu địa phương
Trong giai đoạn này Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch (hoặc một cơ quan tương đương) thiết lập
những cam kết đối tác, bao gồm:
•
•
•
•

•
•

Hợp đồng dịch vụ với đơn vị tư vấn; thư mời các chuyên gia và xác nhận tham gia, vai
trò và trách nhiệm của các chuyên gia liên quan.
Cơ chế tham gia tài trợ dành cho một số doanh nghiệp chủ chốt, đồng hành với dự án
và khai thác cơ cội quảng bá doanh nghiệp của mình.
Thống nhất về quy trình làm việc và vai trò của các cơ quan, lãnh đạo, tổ chức, Cá
nhân trực tiếp tham gia dự án.
Xác lập tổng mức chi phí ngân sách của dự án tính theo giá trị thị trường, làm cơ sở
lượng hoá giá trị ...
Quy trình xây dựng thương hiệu địa phương
Quy trình c th d i đây đã đ c áp d ng trong m t d án du l ch c p thành ph , trong vi c ướ ượ
xác l p m t cách chuyên nghi p b n s c th ng hi u đ a ph ng trong m ng du l ch. Bài vi t ươ ươ ế
này đúc k t m t s ph ng pháp ế ươ chi n l cế ượ và sáng t o cho th ng hi uươ đ a ph ng h u ươ
mong chia s đ n quy v trong vi c xác l p ế chi n l cế ượ th ng hi uươ & s n ph m đ a ph ng là ươ
c n thi t mang tính b t bu c tr c khi ti n hành các b c sáng t o th ng hi u. ế ướ ế ướ ươ
Quy trình tiêu bi u 9 b c: ướ
Bước 1: thành lập ban tư vấn & phản biện; Bước 1B: triển khai chương trình nghiên cứu thị
trường cho thương hiệu địa phương
Bước 2: xác định mục tiêu chiến lược (thông qua Hội thảo Chiến lược thương hiệu Lần 1, định
hướng sản phẩm);
Bước 3: Thống nhất Chiến lược sản phẩm & Thương hiệu địa phương; Bước 3B: Thẩm định
chiến lược thông qia báo cáo nghiên cứu thị trường
Bước 4: Xác lập chiến lược định vị thương hiệu, hình ảnh & gía trị hương hiệu cốt lõi;
Bước 5: Triển khai quy trình sáng tạo (brand immersion, creativity & creative evaluation) logo &
messaging;
Bước 6: Khảo sát thẩm định kết quả sáng tạo (nghiên cứu thị trường Lần 2)
Bước 7: Hội thảo (Lần 3) đánh giá kết quả sáng tạo Logo, Khẩu hiệu và Nhận diện chủ đạo
Bước 8: Thiết kế Hệ thống Nhận diện Thương hiệu đầy đủ, quy chuẩn hướng dẫn thương hiệu,
quy chế thương hiệu
Bước 9: Xây dựng chiến lược truyền thông, hoạt hoá thương hiệu và chuyển giao cho Giai đoạn
kế tiếp.
Ban tư vấn và thẩm định dự án có thể bao gồm các thành phần: Lãnh đạo Sở Ban Ngành liên
quan; Đại diện Hiệp hội ngành nghề liên quan; Đại diện Công ty Tư vấn & Thiết kế Thương
hiệu. Đối với thương hiệu địa phương thuộc mảng du lịch thì đơn vị chủ trì dự án là Sở Văn hóa
– Thể thao - Du lịch.
Triển khai bước 1: thành lập ban tư vấn & phản biện; và Bước 1B: triển khai chương trình
nghiên cứu thị trường cho thương hiệu địa phương
Trong giai đoạn này Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch (hoặc một cơ quan tương đương) thiết lập
những cam kết đối tác, bao gồm:
H p đ ng d ch v v i đ n v t v n; th m i các chuyên gia và xác nh n tham gia, vai ơ ư ư
trò và trách nhi m c a các chuyên gia liên quan.
C ch tham gia tài tr dành cho m t s doanh nghi p ch ch t, đ ng hành v i d án ơ ế
và khai thác c c i ơ qu ng bá doanh nghi p c a mình.
Th ng nh t v quy trình làm vi c và vai trò c a các c quan, lãnh đ o, t ch c, Cá ơ
nhân tr c ti p tham gia d án. ế
Xác l p t ng m c chi phí ngân sách c a d án tính theo giá tr th tr ng, làm c s ườ ơ
l ng hoá giá tr công vi c do t ng bên đóng góp, làm c s xác l p các hình th c và ượ ơ
m c đ tài tr h p lý và tránh lãng phí.
Đ i di n các bên cam k t vào l trình th c hi n, cam k t th i gian và ngu n l c tham ế ế
gia.
Ghi nh n các tham lu n, ý ki n đóng góp b ng văn b n c a các chuyên gia khách m i ế
và các c p các v lãnh đ o liên quan. Nh ng ý ki n này bao g m nhi u lĩnh v c khác ế
Quy trình xây dựng thương hiệu địa phương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình xây dựng thương hiệu địa phương - Người đăng: luuthuyquyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Quy trình xây dựng thương hiệu địa phương 9 10 538