Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định quản trị

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2377 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chöông 4 QUYEÁT ÑÒNH QUAÛN TRÒ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Khaùi nieäm quyeát ñònh quaûn trò
Vai troø cuûa quyeát ñiïnh quaûn trò
Chöùc naêng vaø yeâu caàu cuûa QÑQT
Quaù trình ra QÑQT
Caùc hình thöùc ( phong caùch ) ra QÑQT
Thöïc thi quyeát ñònh

KHAÙI NIEÄM QUYEÁT ÑÒNH QUAÛN TRÒ
Quyeát

ñònh quaûn trò laø moät giaûi phaùp
( phöông aùn ) ñöôïc nhaø quaûn trò löïa
choïn ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naûy sinh
vaø ñaõ chín muoài treân cô sôû phaân tích
caùc thoâng tin lieân quan vaø treân khaû
naêng thöïc hieän cuûa Toå chöùc

Chæ coù nhaø quaûn trò môùi ñöôïc ñeà ra QÑQT
2. QÑQT ñöôïc ñeà ra khi vaán ñeà ñaõ chín
3. Ra QÑQT lieân quan ñeán vaán ñeà thu thaäp vaø
xöû lyù thoâng tin
4. Quaù trình ra QÑQT mang tính khoa hoïc vaø
tính ngheä thuaät
1.

Ra quyeát ñònh
khoù hay deã ?

Vaán ñeà naøo khoù giaûi quyeát hôn
( cho ñieåm 10 : 1- raát deã ; 10- raát khoù)

Cho nhaân vieân naøo cuûa mình nghæ vieäc khi
caáp treân yeâu caàu giaûm bieân cheá?
2. Chuyeån sang vò trí cao hôn ôû boä phaän khaùc
hay ôû laïi nôi cuõ vì moái quan heä toát ñeïp vôùi
nhaân vieân ôû ñaây
3. Laäp keá hoaïch ñeå trieån khai aùp duïng qui
trình môùi cho boä phaän mình phuï traùch ,
phaûi xong trong thôøi haïn 3 thaùng.
1.

Quyeát ñònh sai coù theå vì nhöõng
nguyeân nhaân naøo?

Quyeát ñònh sai coù theå vì
 Chöa

caân nhaéc kyõ
 Khoâng ñuû thoâng tin
 Thieáu thôøi gian
 Quaù tin töôûng vaøo kinh nghieäm thaønh coâng
trong quaù khöù
 Khoâng naém vöõng vaán ñeà…

CAÙC CHÖÙC NAÊNG VAØ YEÂU CAÀU
ÑOÁI VÔÙI QÑQT


Caùc chöùc naêng



Caùc yeâu caàu

1.

Ñònh höôùng
Baûo ñaûm
Phoái hôïp
Baét buoäc thi haønh

1.

Caên cöù khoa hoïc
Thoáng nhaát
Ñuùng thaåm quyeàn
Coù ñòa chæ roõ raøng
Ñuùng luùc
Hình thöùc (deã hieåu,
ñôn nghóa)

2.
3.
4.

2.
3.
4.
5.
6.

CAÙC BÖÔÙC RA QUYEÁT ÑÒNH QUAÛN
TRÒ
NHAÄN DAÏNG VAÁN ÑEÀ CAÀN QUYEÁT ÑÒNH
XAÂY DÖÏNG TIEÂU CHUAÅN ÑAÙNH GIAÙ QUYEÁT ÑÒNH
TÌM KIEÁM CAÙC PHÖÔNG AÙN
ÑAÙNH GIAÙ CAÙC PHÖÔNG AÙN
CHOÏN PHÖÔNG AÙN TOÁI ÖU
RA QUYEÁT ÑÒNH

KÓ THUAÄT PHAÂN TÍCH
VAÁN ÑEÀ
Baûng moâ taû vaán ñeà
Phaân tích 5 Why’s
Phöông phaùp ñoäng naõo
Sô ñoà xöông caù
Phaân tích SWOT (cuûa DN vaø cuûa
ÑTCT)

BAÛNG MOÂ TAÛ VAÁN ÑEÀ
1. Moâ taû ngaén goïn vaán ñeà:
2. Noù ñaõ gaây ra aûnh höôûng gì ?
3. Vaán ñeà xaûy ra ôû ñaâu ?
4. Laàn ñaàu tieân noù ñöôïc phaùt hieän ra laø khi naøo ?
5. Coù gì ñaëc bieät trong vaán ñeà naøy khoâng ?

PHÖÔNG PHAÙP 5 WHYs



Vaán ñeà: Doanh soá giaûm
TAÏI SAO?
TAÏI SAO?
TAÏI SAO?

TAÏI SAO ?
TAÏI SAO?

Chaát löôïng saûn phaåm khoâng toát

Thie...
Chöông 4 QUYEÁT ÑÒNH QUAÛN TRÒ
1. Khaùi nieäm quyeát ñònh quaûn trò
2. Vai troø cuûa quyeát ñiïnh quaûn t
3. Chöùc naêng vaø yeâu caàu cuûa QÑQT
4. Quaù trình ra QÑQT
5. Caùc hình thöùc ( phong caùch ) ra QÑQT
6. Thöïc thi quyeát ñònh
Quyết định quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyết định quản trị - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Quyết định quản trị 9 10 115