Ktl-icon-tai-lieu

Ra quyết định quản trị

Được đăng lên bởi tranngochieu-k50s4
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 352 lần   |   Lượt tải: 0 lần
II. Ra quyết định quản trị
1. Khái niệm

Ra quyết định là nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà quản trị. Quyết định quản
trị có thể có ảnh hưởng đến vấn đề rất quan trọng của tổ chức như sự tồn tại và phát
triển của tổ chức đó, hoặc có thể ảnh hưởng đến vấn đề thứ yếu hơn như mức lương
khởi điểm trả cho nhân viên tập sự là bao nhiêu. Tuy nhiên, tất cả các quy ết định đều
có ảnh hưởng, dù lớn hay nhỏ, đến kết quả hoạt động của của tổ chức. Vì sự sống còn
của các tổ chức, những nhà quản trị cần phải phát triển được những kỹ năng ra quyết
định.
Ra quyết định quản trị là việc lựa chọn một hay một số phương án hoạt động
cho tổ chức nói chung hay cho việc thực hiện một công việc nào đó nhằm đạt được
những mục tiêu đã định.
Ra quyết định quản trị là một quá trình lựa chọn hành động có lợi nhất. Nói
cách khác, ra quyết định là quá trình xác định vấn đề và lựa chọn một giải pháp hành
dộng tối ưu để thực hiện vấn đề đó trong quá trình quả trị.
Ra quyết định là nhiệm vụ quan trọng của nhà quản trị. Để có được những
quyết định đúng, đòi hỏi nhà quản trị phải có kinh nghiệm, kiến thức, có tư duy sang
tạo.
Ra quyết định quản trị là nhiệm vụ quan trọng của nhà quả trị. Để có được
quyết định đúng, đòi hỏi nhà quản trị phải có kinh nghiệm, kiến thức, có tư duy sang
tạo.
Ra quyết định quản trị có tính hệ thống hơn nhiều so với quyết định trong đời
sống thường nhật của một cá nhân, bởi vì quyết định quản trị không chỉ ảnh hưởng
cho cá nhân người quyết định, mà còn ảnh hưởng tới cả tổ chức và các thành viên trong
tổ chức. Vì vậy, trách nhiệm trong việc ra quyết định quản trị là rất lớn, nhất là đối v ới
các nhà quản trị cấp cao.
Ra quyết định quản trị gắn chặt với yếu tố thong tin, từ thu thập thong tin đến
xử lý, phân tích, truyền đạt thông tin quản trị. Thông tin là cơ sở khoa học để ra quyết
định quả trị.

Ra quyết định quản trị vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật,. Tính khoa học của ra
quyết định thể hiện ở chỗ mọi quyết định đưa ra đều phải dựa trên cơ sở hiểu biết các
quy luật vận động khách quan trong quá trình hoạt động của tổ chức. Tính nghệ thuật
của ra quyết định thể hiện ở chỗ nó phụ thuộc khá lớn vào bản than nhà quả trị, vào
sự thay đổi thường xuyên, khó nắm bắt của đối tượng quản trị, vào cơ may, vận rủi.
2. Các nguyên tắc cơ bản
2.1 Nguyên tắc về định nghĩa

Người ta chỉ có thể đạt được một quyết định lôgic khi vấn đề đã được định
nghĩa. Muốn giải quyết có hiệu lực một vấn đề, đầu tiên phải hiểu rõ vấn đề
đó. Thời gian dùng để tìm ra giải pháp cho một vấn đề thườn...
II. Ra quy t đ nh qu n trế
1. Khái ni m
Ra quy t đ nh là nhi m v quan tr ng nh t c a nhà qu n tr . Quy t đ nh qu n ế ế
tr có th nh h ng đ n v n đ r t quan tr ng c a t ch c nh s t n t i và phát ưở ế ề ấ ư ự
tri n c a t ch c đó, ho c có th nh h ng đ n v n đ th y u h n nh m c l ng ưở ế ế ơ ư ươ
kh i đi m tr cho nhân viên t p s là bao nhiêu. Tuy nhiên, t t c c quy t đ nh đ u ế
nh h ng, dù l n hay nh , đ n k t qu ho t đ ng c a c a t ch c. Vì s s ng còn ưở ế ế ự ố
c a các t ch c, nh ng nhà qu n tr c n ph i phát tri n đ c nh ng kỹ năng ra quy t ượ ế
đ nh.
Ra quy t đ nh qu n tr là vi c l a ch n m t hay m t s ph ng án ho t đ ng ế ươ
cho t ch c nói chung hay cho vi c th c hi n m t công vi c nào đó nh m đ t đ c ượ
nh ng m c tiêu đã đ nh.
Ra quy t đ nh qu n tr là m t quá trình l a ch n hành đ ng có l i nh t. Nói ế
cách khác, ra quy t đ nh là quá trình xác đ nh v n đ và l a ch n m t gi i pháp hành ế
d ng t i u đ th c hi n v n đ đó trong quá trình qu tr . ư
Ra quy t đ nh là nhi m v quan tr ng c a nhà qu n tr . Đ có đ c nh ng ế ượ
quy t đ nh đúng, đòi h i nhà qu n tr ph i có kinh nghi m, ki n th c, có t duy sang ế ế ư
t o.
Ra quy t đ nh qu n tr là nhi m v quan tr ng c a nhà qu tr . Đ có đ c ế ượ
quy t đ nh đúng, đòi h i nhà qu n tr ph i có kinh nghi m, ki n th c, có t duy sang ế ế ư
t o.
Ra quy t đ nh qu n tr có tính h th ng h n nhi u so v i quy t đ nh trong đ i ế ơ ế
s ng th ng nh t c a m t cá nhân, b i vì quy t đ nh qu n tr không ch nh h ng ườ ế ưở
cho cá nhân ng i quy t đ nh, mà còn nh h ng t i c t ch c và các thành viên trongườ ế ưở
t ch c. Vì v y, trách nhi m trong vi c ra quy t đ nh qu n tr là r t l n, nh t là đ i v i ế
các nhà qu n tr c p cao.
Ra quy t đ nh qu n tr g n ch t v i y u t thong tin, t thu th p thong tin đ n ế ế ế
x , phân tích, truy n đ t thông tin qu n tr . Thông tin là c s khoa h c đ ra quy t ơ ở ế
đ nh qu tr .
Ra quyết định quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ra quyết định quản trị - Người đăng: tranngochieu-k50s4
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Ra quyết định quản trị 9 10 320