Ktl-icon-tai-lieu

Rào cản Kỹ thuật Thanh Long

Được đăng lên bởi nguyenthanhhien1911
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 691 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1: CHUỖI GIÁ TRỊ THANH LONG BÌNH THUẬN
I.

GIỚI THIỆU

Thanh long được du nhập vào Việt Nam khá lâu đời, riêng tại Bình Thuận được biết đến từ
đầu thế kỉ 20. Tuy nhiên Thanh Long chỉ thực sự phát triển thành sản phẩm hàng hóa và có
ý nghĩa quan trọng đối với đời sống dân cư Bình Thuận từ những năm 1989-1990 trở lại
đây.
Ngược dòng thời gian, cách đây khoảng 25 năm trở về trước, cây thanh long do một số hộ
nông dân trồng chủ yếu làm cây cảnh hoặc sử dụng cho việc thờ cúng. Đến 1985, người
nông dân Bình Thuận bắt đầu trồng và sử dụng quả thanh long nhưng còn hạn chế. Đến
năm 1990, quả thanh long được ưa chuộng sử dụng rộng rãi và người nông dân Bình
Thuận bắt đầu chú ý đến thanh long và mở rộng diện tích sản xuất vì thanh long đem lại
hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên vào thời điểm đó thanh long cũng chỉ mới được sử dụng
trong nước và chưa xuất khẩu. Đến năm 1993, Đảng và Nhà Nước đã có chủ trương
khoán diện tích đất nông nghiệp đối với người nông dân và chính sách mở cửa để hòa
nhập, giao lưu kinh tế thương mại quốc tế thì quả thanh long bắt đầu có chỗ đứng trong thị
trường trong nước và quốc tế (nguồn 6, phụ lục 2).
Với đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi, Bình Thuận những năm trước đây và hiện
nay, được xem là tỉnh có nhiều lợi thế nhất trong việc phát triển cây thanh long. Ở Việt
Nam, hiện nay tỉnh Bình Thuận được coi là miền đất của trái thanh long Việt Nam.
Việc phát triển thanh long mang lại nhiều lợi ích trực tiếp cho nông nghiệp địa phương như
sử dụng được sức lao động nhàn rỗi của nông dân vào các tháng mùa khô, góp phần giải
quyết công ăn việc làm và thúc đẩy các ngành nghề nông thôn; sử dụng ngày càng tốt hơn
quĩ đất của hộ gia đình, đa dạng hóa nguồn sản vật địa phương, tránh được rủi ro trong
sản xuất nông nghiệp thường gặp, đồng thời góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng và
phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương (theo sở NN&PTNT)
Chính vì vậy, việc góp phần tìm ra phương hướng phát triển bền vững cho loại cây chủ lực
này của tỉnh từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ, đặc biệt trong việc tăng cường hơn nữa
giá trị và thị trường xuất khẩu thanh long hiện được Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn
và các tổ chức đầu ngành của tỉnh Bình Thuận đặc biệt quan tâm. Ngòai ra, cón có nhiều tổ
chức quốc tế cũng quan tâm và giúp đỡ nghiên cứu cây thanh long tại Bình Thuận. Gây
được tiếng vang nhất là VNCI với chương trình nghiên cứu tính cạnh tranh cho trái thanh
long Việt nam (nói chung) và Bình Thuận, nói riêng
Chương trình phát triển kỹ thuật Đứ...
CHƯƠNG 1: CHUI GIÁ TR THANH LONG BÌNH THUN
I. GII THIU
Thanh long được du nhp vào Vit Nam khá lâu đời, riêng ti Bình Thun được biết đến t
đầu thế k 20. Tuy nhiên Thanh Long ch thc s phát trin thành sn phm hàng hóa và có
ý nghĩa quan trng đối vi đời sng dân cư Bình Thun t nhng năm 1989-1990 tr li
đây.
Ngược dòng thi gian, cách đây khong 25 năm tr v trước, cây thanh long do mt s h
nông dân trng ch y
ếu làm cây cnh hoc s dng cho vic th cúng. Đến 1985, người
nông dân Bình Thun bt đầu trng và s dng qu thanh long nhưng còn hn chế. Đến
năm 1990, qu thanh long được ưa chung s dng rng rãi và người nông dân Bình
Thun bt đầu chú ý đến thanh long và m rng din tích sn xut vì thanh long đem li
hiu qu kinh tế cao. Tuy nhiên vào thi đim đó thanh long cũng ch
mi được s dng
trong nước và chưa xut khu. Đến năm 1993, Đảng và Nhà Nước đã có ch trương
khoán din tích đất nông nghip đối vi người nông dân và chính sách m ca để hòa
nhp, giao lưu kinh tế thương mi quc tế thì qu thanh long bt đầu có ch đứng trong th
trường trong nước và quc tế (ngun 6, ph lc 2).
Vi đặc đi
m khí hu, th nhưỡng thun li, Bình Thun nhng năm trước đây và hin
nay, được xem là tnh có nhiu li thế nht trong vic phát trin cây thanh long. Vit
Nam, hin nay tnh Bình Thun được coi là min đất ca trái thanh long Vit Nam.
Vic phát trin thanh long mang li nhiu li ích trc tiếp cho nông nghip địa phương như
s dng được sc lao động nhàn ri ca nông dân vào các tháng mùa khô, góp phn gi
i
quyết công ăn vic làm và thúc đẩy các ngành ngh nông thôn; s dng ngày càng tt hơn
quĩ đất ca h gia đình, đa dng hóa ngun sn vt địa phương, tránh được ri ro trong
sn xut nông nghip thường gp, đồng thi góp phn chuyn dch cơ cu cây trng và
phát trin kinh tế nông nghip địa phương (theo s NN&PTNT)
Chính vì vy, vic góp phn tìm ra phương hướng phát tri
n bn vng cho loi cây ch lc
này ca tnh t khâu sn xut đến khâu tiêu th, đặc bit trong vic tăng cường hơn na
giá tr và th trường xut khu thanh long hin được B Nông Nghip Phát Trin Nông Thôn
và các t chc đầu ngành ca tnh Bình Thun đặc bit quan tâm. Ngòai ra, cón có nhiu t
chc quc tế cũng quan tâm và giúp đỡ nghiên cu cây thanh long ti Bình Thun. Gây
đượ
c tiếng vang nht là VNCI vi chương trình nghiên cu tính cnh tranh cho trái thanh
long Vit nam (nói chung) và Bình Thun, nói riêng
Chương trình phát trin k thut Đức GTZ, Metro Vit Nam và B Thương mi mun
nghiên cu và xây dng mt chui giá tr thích hp cho Thanh Long Bình Thun, cũng
không nhm ngòai mc đích trên đây, là giúp cho tnh có mt cái nhìn chính xác v chui
giá tr thanh long, các cơ cu trong chui giá tr, các quan h gn kết, nh hưởng trong
tng cơ c
u cũng như các đim yếu cn thay đỗi và hướng h tr cho vic thay đổi và các
phương pháp tiếp cn cn thiết trong thi gian ti.
Rào cản Kỹ thuật Thanh Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Rào cản Kỹ thuật Thanh Long - Người đăng: nguyenthanhhien1911
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Rào cản Kỹ thuật Thanh Long 9 10 52