Ktl-icon-tai-lieu

Rủi ro thực hiện các dự án đầu tư

Được đăng lên bởi rjulie
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1599 lần   |   Lượt tải: 1 lần
RỦI RO THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
I LÝ LUẬN CHUNG
1.1.

Khái niệm dự án đầu tư

Đầu tư là hoạt động sử dụng tiền vốn, tài nguyên trong 1 thời gian dự án nhằm
thu về lợi nhuận hoặc lợi ích kinh tế xã hội.
Luật đầu tư đưa ra định nghĩa về dự án đầu tư tại khoản 8 điều 3 luật đầu tư: “
Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động
đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoản thời gian xác định”.
Nếu xét về mặt hình thức, DAĐT là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách
chi tiết và có hệ thống các hoạt động, chi phí theo một kế hoạch để đạt được những kết
quả và thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai.
Nếu xét về mặt nội dung, DAĐT là một tập hợp các hoạt động có liên quan với
nhau được kế hoạch hoá nhằm đạt được các mục tiêu đã định bằng việc tạo ra các kết
quả cụ thể trong một thời gian nhất định, thông qua việc sử dụng các nguồn lực xác
định.
Nếu xét trên góc độ quản lý, DAĐT là một công cụ quản lý việc sử dụng vốn,
vật tư, lao động để tạo ra các kết quả tài chính, kinh tế – xã hội trong một thời gian dài.
-

Dự án là một chuỗi các hoạt động liên kết được tạo ra nhằm đạt kết quả nhất

định trong phạm vi ngân sách và thời gian xác định.
-

Dự án là tập hợp các thông tin chỉ rõ chủ dự án định làm gì, làm như thế nào

và làm thì được cái gì?
-

Mục tiêu của dự án: là các mục tiêu cần đạt được khi thực hiện dự án. Cụ thể

là khi thực hiện, dự án sẽ mang lại những lợi ích gì cho đất nước nói chung và cho bản thân
chủ đầu tư nói riêng.

1

-

Các kết quả: đó là những kết quả cụ thể, có thể định lượng, được tạo ra từ các

hoạt động khác nhau của dự án. Đây là điều kiện cần thiết để thực hiện các mục tiêu của dự
án.
-

Các hoạt động: là những nhiệm vụ hoặc hành động được thực hiện trong dự án

để tạo ra các kết quả nhất định. Những nhiệm vụ hoặc hành động này cùng với một lịch biểu
và trách nhiệm cụ thể của các bộ phận thực hiện sẽ tạo thành kế hoạch làm việc của dự án.
-

Các nguồn lực: gồm có vật chất, tài chính và con người cần thiết để tiến hành

các hoạt động của dự án. Giá trị hoặc chi phí của các nguồn lực này chính là vốn đầu tư cần
cho dự án.
1.2.

Khái niệm về rủi ro:

Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều phải đương đầu với những rủi ro, đó là
điều không thể tránh khỏi.
Rủi ro là những bất trắc xảy ra ngoài mong muốn của đối tượng sử dụng và gây
ra những thiệt hại về thời gian, vật chất, tiền của, sức khỏe, tính mạng con người.
Có rất nhiều loại rủi ro khác nhau và do rất nhiều các nguyên nhân khác nha...
RỦI RO THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU
I LÝ LUẬN CHUNG
1.1. Khái nim dự án đu tư
Đầu hoạt động sử dụng tiền vốn, tài nguyên trong 1 thời gian dự án nhằm
thu về lợi nhuận hoặc lợi ích kinh tế xã hội.
Luật đầu đưa ra định nghĩa về dự án đầu tại khoản 8 điều 3 luật đầu tư:
Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động
đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoản thời gian xác định”.
Nếu xét về mặt hình thức, DAĐT là một tập hồ tài liệu trình bày một cách
chi tiết và có hệ thống các hoạt động, chi phí theo một kế hoạch để đạt được những kết
quả và thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai.
Nếu xét về mặt nội dung, DAĐT là một tập hợp các hoạt động có liên quan với
nhau được kế hoạch hoá nhằm đạt được các mục tiêu đã định bằng việc tạo ra các kết
quả cụ thể trong một thời gian nhất định, thông qua việc sử dụng các nguồn lựcc
định.
Nếu xét trên góc độ quản , DAĐT một công cụ quản việc sử dụng vốn,
vật tư, lao động để tạo ra các kết quả tài chính, kinh tế – xã hội trong một thời gian dài.
- Dự án là mt chui các hoạt đng liên kết đưc to ra nhm đt kết quả nhất
đnh trong phm vi ngân sách và thời gian xác đnh.
- Dự án là tp hp các tng tin chỉ rõ chủ d án đnh làm gì, làm như thế nào
và m thì được cái gì?
- Mc tiêu ca dán: là các mc tiêu cn đt đưc khi thực hin dán. Cụ th
là khi thực hiện, dự án sẽ mang li nhng li ích gì cho đt nưc nói chung và cho bn tn
ch đu nói riêng.
1
Rủi ro thực hiện các dự án đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Rủi ro thực hiện các dự án đầu tư - Người đăng: rjulie
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Rủi ro thực hiện các dự án đầu tư 9 10 825