Ktl-icon-tai-lieu

Rủi ro trong kinh doanh ngoại hối

Được đăng lên bởi khoa-le
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 4157 lần   |   Lượt tải: 8 lần
RỦI RO TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI VÀ CÁC QUY TẮC PHÒNG NGỪA
Về bản chất, kinh doanh ngoại hối tự nó chứa đựng rủi ro rất cao. Ngoài các rủi ro
thông thường mà các hoạt động khác cũng phải đối mặt như: rủi ro lãi suất, rủi ro tín
dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro kỹ thuật, rủi ro hoạt động, rủi ro pháp lý, rủi ro quốc
gia…, thì kinh doanh ngoại hối còn chịu thêm một rủi ro đặc biệt, đó là rủi ro tỷ giá. Do
tỷ giá biến động thường xuyên và vô lối, nên rủi ro tỷ giá được xem là rủi ro thường
trực, gắn liền và trở thành rủi ro đặc trưng của hoạt động kinh doanh ngoại hối của các
ngân hàng.
1. Nguồn phát sinh rủi ro tỷ giá
Trên thị trường ngoại hối (mua, bán các đồng tiền khác nhau), có ba phương pháp cơ
bản để thu lãi. Chẳng hạn trên thị trường giao ngay, đó là:
- Lãi phát sinh khi nhà kinh doanh tạo trạng thái ngoại hối (Exchange Position): Nhà
kinh doanh có thể tạo trạng thái ngoại hối bằng cách mua bán một đồng tiền nào
đó, chờ cho tỷ giá biến động, sau đó cân bằng trạng thái ngoại hối và thu lãi.
Ví dụ: Nếu nhà kinh doanh dự đoán USD sẽ giảm giá mạnh so với VND trong
nay mai, anh ta tiến hành bán USD vào ngày hôm nay tại tỷ giá 1 USD =
16.000 VND, sau một thời gian, tỷ giá giảm xuống còn 1 USD = 15.500 VND,
tiến hành mua USD để cân bằng trạng thái, lãi kinh doanh ngoại hối thu được là
500 VND/USD (ở đây ta chỉ tập trung vào yếu tố tỷ giá, mà bỏ qua chênh lệch lãi
suất phát sinh giữa hai đồng tiền). Bằng bảng luồng tiền, ta biểu diễn quy trình
kinh doanh như sau (Xem bảng 1)
BẢNG 1

Chúng ta thấy ngay rằng, nếu tỷ giá trên thị trường thực sự không giảm, mà lại
tăng thì đương nhiên là nhà kinh doanh ngoại hối phải chịu khoản lỗ ngoại hối.
- Lãi thu được từ kinh doanh chênh lệch tỷ giá (Arbitrage): là việc tại cùng một thời
điểm mua một đồng tiền ở nơi có giá thấp và bán lại đồng tiền này ở nơi có giá cao hơn
để ăn chênh lệch tỷ giá. Vì hành vi mua bán DIỄN ra ở một thời điểm với số lượng bằng

http://diendantaichinh.vn

Page 1

RỦI RO TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI VÀ CÁC QUY TẮC PHÒNG NGỪA
nhau , nên kinh doanh chênh lệch tỷ giá không chịu rủi ro tỷ giá (vì không tạo trạng
thái ngoại hối) và không phải bỏ vốn.
Ví dụ : có hai ngân hàng yết tỷ giá kinh doanh VND/USD như sau:

Nha kinh doanh ngoại hối sẽ kinh doanh chênh lệch tỷ giá như sau:

- Lãi thu được từ chênh lệch tỷ giá mua vào và bán ra: Do tỷ giá mua vào bao giờ
cũng thấp hơn tỷ giá bán ra, nên chênh lệch tỷ giá mua bán chính là thu nhập
của ngân hàng. Về thực chất, trong giao dịch này, ngân hàng đóng va...
RI RO TRONG KINH DOANH NGOI HI VÀ CÁC QUY TC PHÒNG NGA
http://diendantaichinh.vn Page 1
V bn cht, kinh doanh ngoi hi t chứa đựng ri ro rt cao. Ngoài các ri ro
thông thường mà c hoạt động khác cũng phải đối mt như: ri ro lãi sut, ri ro n
dng, ri ro thanh khon, ri ro k thut, ri ro hoạt động, ri ro pháp lý, ri ro quc
gia…, thì kinh doanh ngoi hi còn chu thêm mt rủi ro đặc biệt, đó là ri ro t giá. Do
t giá biến động thường xuyên li, nên ri ro t giá được xem ri ro thường
trc, gn lin và tr thành rủi ro đc trưng ca hoạt động kinh doanh ngoi hi ca các
ngân hàng.
1. Ngun phát sinh ri ro t giá
Trên th trường ngoi hối (mua, n các đồng tin khác nhau), ba phương pháp cơ
bản đ thu lãi. Chng hn trên th trường giao ngay, đó là:
- i phát sinh khi nkinh doanh to trng thái ngoi hi (Exchange Position): N
kinh doanh th to trng thái ngoi hi bng cách mua bán một đồng tin nào
đó, chờ cho t giá biến động, sau đó cân bằng trng thái ngoi hi và thu lãi.
d: Nếu nhà kinh doanh d đoán USD s gi
m giá m
nh so vi VND trong
nay mai, anh ta tiến hành bán USD vào ngày hôm nay ti t g 1 USD =
16.000 VND, sau mt thi gian, t giá gim xung còn 1 USD = 15.500 VND,
tiến hành mua USD đ cân bng trng thái, lãi kinh doanh ngoi hối thu được là
500 VND/USD ( đây ta chỉ tp trung vào yếu t t giá, mà b qua chênh lch lãi
sut phát sinh gia hai đng tin). Bng bng lung tin, ta biu din quy trình
kinh doanh như sau (Xem bng 1)
BNG 1
Chúng ta thy ngay rng, nếu t giá trên th trường thc s không gim, mà li
tăng thì đương nhiên là nhà kinh doanh ngoi hi phi chu khon l ngoi hi.
- i thu được t kinh doanh chênh lch t giá (Arbitrage): là vic ti ng mt thi
điểm mua một đồng tin nơi có giá thp và bán li đồng tin này nơi có giá cao hơn
để ăn chênh lệch t giá. Vì hành vi mua bán DIN ra mt thời điểm vi s lượng bng
Rủi ro trong kinh doanh ngoại hối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Rủi ro trong kinh doanh ngoại hối - Người đăng: khoa-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Rủi ro trong kinh doanh ngoại hối 9 10 644