Ktl-icon-tai-lieu

Slide bài giảng kinh tế quốc tế

Được đăng lên bởi Ha Tran Thu
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 7669 lần   |   Lượt tải: 11 lần
BÀI GIẢNG
MÔN HỌC

KINH TẾ QUỐC TẾ
Ths Nguyễn Xuân Hưng
Viện TM&KTQT
Đại học Kinh tế quốc dân
ĐT:
0903201642
Email: ngxuhung@yahoo.com

Hà nội, 12 năm 2012

KINH TẾ QUỐC TẾ
(International Economics)
Tài liệu tham khảo:
Tiếng Việt:
1.

Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thường Lạng (chủ biên), giáo trình KTQT, NXB
ĐH Kinh tế quốc dân, 2008

Tiếng Anh:
1.

Dominick Salvatore, International Economics, Seventh Edition, John
Wiley & Sons, 2001.

2.

Thomas A.Pugel & Peter H.Lindert, International Economics,
eleventh edition, Irwin McGraw-Hill, 2000

CHƯƠNG 1:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
VỀ NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI

3

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
• Đối tượng: Quan hệ kinh tế quốc tế
• Phương pháp: Sử dụng tổng hợp các phương
pháp

4

Khái niệm và các yếu tố
• Khái niệm nền kinh tế thế giới:



Là tổng thể các nền kinh tế của các quốc gia
Tác động qua lại thông qua phân công LĐQT và
QHKTQT

• Các yếu tố (Các bộ phận cấu thành):



Các chủ thể kinh tế quốc tế
Các quan hệ kinh tế quốc tế

• Sự ra đời và phát triển
5
5

Đặc điểm nền kinh tế thế giới
• Sự phát triển bùng nổ của khoa học- công
nghệ
• Xu hướng toàn cầu hoá và hội nhập
• Sư phát triển của các khu vực
• Các đặc điểm khác
• Những ảnh hưởng của các đặc điểm này đến
nền kinh tế thế giới và Việt Nam
6
6

Cơ sở hình thành và phát triển các
QH KTQT
Khái niệm:
•
•
•

là tổng thể các QH về vật chất và tài chính, về KT và KHCN
các QH này có liên quan đến tất cả các giai đoạn của QTTSXXH
các QH này diễn ra giữa các QG, giữa các QG với các TC KTQT

Nội dung của các QHKTQT
–
–
–
–

TMQT
HTQT về KH-CN
HTĐTQT
Hoạt động DVQT….

7

Cơ sở hình thành và phát triển các
QH KTQT
Cơ sở hình thành & phát triển các QHKTQT
• QH KTQT được hình thành từ khi có Nhà nước ra
đời
• QH KTQT ngày càng phát triển cùng với quá trình
phát triển của nền KTTG.
• QHKTQT ra đời là một tất yếu khách quan do:
– Sự phát triển không đều về KT, KH-CN giữa các nước
– QT cmh và hth giữa các nước ngày càng được tăng
cường
– Sự đa dạng hóa trong nhu cầu tiêu dùng ở mỗi quốc
gia…

8

Điều kiện và khả năng phát triển
kinh tế quốc tế Việt Nam
• Điều kiện
• Khả năng
• Các yếu tố khác

9
9

CHƯƠNG 2:

Thương mại quốc tế và chính sách
thương mại quốc tế

10
10

Chương 2:
Thương mại quốc tế và chính sách
thương mại quốc tế

1.
2.
3.
4.

Thương mại quốc tế
Các lý thuyết về thương mại quốc tế
Chính sách thương mại quốc tế
Thương mại quốc tế của Việt Nam

Khái niệm thương mại quốc tế
• là sự trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa
các QG
• phương tiện thanh toán: tiền tệ
...
BÀI GIẢNG
BÀI GIẢNG
MÔN HỌC
KINH TẾ QUỐC T
Ths Nguyễn Xuân Hưng
Viện TM&KTQT
Đại học Kinh tế quốc dân
ĐT: 0903201642
Email: ngxuhung@yahoo.com
Hà nội, 12 năm 2012
Slide bài giảng kinh tế quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide bài giảng kinh tế quốc tế - Người đăng: Ha Tran Thu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Slide bài giảng kinh tế quốc tế 9 10 527