Ktl-icon-tai-lieu

Slide vi mô

Được đăng lên bởi Phong Tuyết Hàn Băng
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5/7/2014

KINH TẾ HỌC VI MÔ 1
(Microeconomics 1)

1

Chương 1
TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ
HỌC VÀ VỀ KINH TẾ HỌC VI MÔ

2

Nội dung chương 1






Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu
của Kinh tế học vi mô
Sự khan hiếm nguồn lực và đường giới hạn khả
năng sản xuất (đường PPF)
Ba vấn đề kinh tế cơ bản và các hệ thống kinh tế

3

1

5/7/2014

Giới thiệu về kinh tế học
Kinh tế học là môn khoa học nghiên cứu cách thức
mà các tác nhân trong nền kinh tế lựa chọn kinh tế
tối ưu trong điều kiện nguồn lực khan hiếm

Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của kinh tế học vi mô
4

Giới thiệu về kinh tế học
Người tiêu dùng

Doanh nghiệp
SỰ KHAN HIẾM
Chính phủ

Yếu tố nước ngoài

Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của kinh tế học vi mô
5

Vòng
luân
chuyển

6

2

5/7/2014

Vòng luân chuyển
$ CHI PHÍ

$ THU NHẬP
THỊ TRƯỜNG
NGUỒN LỰC

NGUỒN LỰC

ĐẦU VÀO

DOANH
NGHIỆP
(HÃNG)

HỘ GIA ĐÌNH

HÀNG HÓA &
DỊCH VỤ

HÀNG HÓA &
DỊCH VỤ

THỊ TRƯỜNG
SẢN PHẨM

$ DOANH THU

$ TIÊU DÙNG

7

Kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô


Kinh tế vi mô: là một bộ phận của kinh tế học
chuyên nghiên cứu và phân tích các hành vi kinh
tế của các tác nhân trong nền kinh tế: người tiêu
dùng, các hãng sản xuất kinh doanh và Chính phủ.



Kinh tế vĩ mô: là một bộ phận của kinh tế học
nghiên cứu các vấn đề kinh tế tổng hợp của một
nền kinh tế như tăng trưởng, lạm phát, thất
nghiệp, các chính sách kinh tế vĩ mô…

Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của kinh tế học vi mô
8

Giới thiệu về kinh tế học




Bắt đầu phân chia kinh tế vi mô và vĩ mô từ
những năm 30 của thế kỷ 20 khi Keynes cho ra
đời tác phẩm “Lý thuyết chung về việc làm, lãi
suất và tiền tệ”
Microeconomics looks at the individual unit—
the household, the firm, the industry. It sees
and examines the “trees.” Macroeconomics
looks at the whole, the aggregate. It sees and
analyzes the “forest.”
9

3

5/7/2014

KTH


thực chứng và KTH chuẩn tắc

Kinh tế học thực chứng:






Sự mô tả, phân tích, giải thích các sự kiện, hiện tượng
kinh tế một cách khách quan, khoa học.
Trả lời cho câu hỏi: Vấn đề đó là gì? Là như thế nào?
Tại sao lại như thế? Điều gì xảy ra nếu?
Ví dụ: Nâng cao mức lương tối thiểu sẽ làm gia tăng tỷ
lệ thất nghiệp trong nền kinh tế

Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của kinh tế học vi mô
10

KTH


thực chứng và KTH chuẩn tắc

Kinh tế học chuẩn tắc:





Sự đánh giá chủ quan, phán xét về mặt giá trị.
Để trả lời cho câu...
5/7/2014
1
KINH TẾ HỌC VI MÔ 1
(Microeconomics 1)
1
Chương 1
TNG QUAN V KINH TẾ
HỌC V V KINH TẾ HỌC VI MÔ
2
Nội dung chương 1
Đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu
của Kinh tế học vi
Sự khan hiếm nguồn lực đường giới hạn khả
năng sản xuất (đường PPF)
Ba vấn đề kinh tế bản các hệ thống kinh tế
3
Slide vi mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide vi mô - Người đăng: Phong Tuyết Hàn Băng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Slide vi mô 9 10 442