Ktl-icon-tai-lieu

So sánh BCTC Petrolimex và SFC

Được đăng lên bởi Bảo Quyên
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1331 lần   |   Lượt tải: 1 lần
-Công Ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn(SFC)tiền thân là Côngty Chất Đốt TP.HCM được thành lập vào năm 1975 trực thuộc Sở Thương Nghiệp TP.HCM với nhiệm vụ tổ chức, tiếp
nhận và khai thác nguồn chất đốt cung cấp cho nhân dân và các cơ quan đơn vị trên địa bàn TP.HCM.
-Thực hiện theo chủ trương đổi mới của Đảng và Nhà Nước, ngày 01/10/2000 công ty chính thức chuyển đổi sở hữu từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần với tên gọi là
Công Ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn - viết tắt là SFC (theo Quyết định số 70/2000/QĐ-TTg ngày 20/06/2000 của Thủ Tướng Chính Phủ).
-Lĩnh vực hoạt động:
Kinh doanh nhiên liệu : xăng, dầu, nhớt, hơi gas LPG
Kinh doanh Bất động sản - Dịch vụ - Dự án
Đầu tư tài chính
-Thành tích đạt được:
Năm 2008: SFC được VNR xếp hạng 135 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
Năm 2009: Thương hiệu chứng khoán uy tín và top 100 doang nhiệp niêm yết hàng đầu Việt Nam.
Năm 2010: Được Chủ tịch nước phong tặng Huân Chương Lao Động hạng nhì.
-Kết quả kinh doanh:
Vốn điều lệ: 112,915 tỷ đồng
Doanh thu năm 2013: 2.447,222 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế năm 2013: 26,410 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2013: 19,624 tỷ đồng

CƠCẤU TỔ CHỨC

Cổphiếu niêm yết và lưu hành

Cơcấu sở hữu

Thay đổi vôn điêu lê

ĐỊNHHƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHO PETROLIMEX
SO : Khai tháctối đa các cơ hội hiện co
- S3 + O2 : nâng cao khả năng cạnh tranh của DN, phát huy nội lực & huy động thêm các nguồn vốn từ bên ngoài để củng cố & phát triển DN.
- S3 + O5 : thị trường nội địa sẽ ngày càng trở nên rộng lớn & hấp dẫn, tạo lập vị thế chắc chắn cho hàng hoa kinh doanh của mình.
- S2 + O3 + O4 : mở rộng thị trường X-NK, lợi thế cho hàng hoa thâm nhập vào thị trường thế giới.
ST: dùng sức mạnh để vượt qua nguy cơ đe dọa.
- S3 + S4 + T1 : tạolợi thế cạnh tranh ban đầu.
WO: tranh thủ và nắm lấy cơ hội.
- W1+ O1 + O2 : tạo động lực cạnh tranh giữa các nhân viên => tăng năng suất công ty.
- W2 + O7
WT: phòng thủ tối đa để hạn chế nguy cơ

Dướigoc nhìn của một nhân viên thuộc Công ty Cổ phần dầu khí Petrolimex, tôi xin đưa ra báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời so sánh các chỉ
số với một công ty khác cùng ngành - Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn (SFC) - nhằm đưa ra các điểm mạnh, yếu hiện tại của công ty, đồng thời đề ra một số giải pháp
để công ty phát triển hơn.
Với số vốn chủ sở hữu xấp xỉ nhau : Petrolimex là 117 301 triệu VND (năm 2013) và SFC là 175 740 triệu VND (năm 2013) - số liệu chênh lệch không quá nhiều sẽ đưa
ra những dâ...
 !"#$%&'()*+,-./0123'4'5%6)!"#*7-*8'9':;)
(*<=>'?'$ '')'+@*'>''6A=$6*B2$B=C!"#!
3'D+'E2%6$-7'E=F*%7':G.H.GHIGGG''J9''K$L5MN@+=)%7''')*7O
*;PD+Q;$BL 0GHIGGGHQIGHGRHIGGG'E=E%7JE!

S@+=TU,:@:7:6=L
S@+=V$4LFWB'*8W3>
%'J

,-IGGXT$%&'YZU;)[.\12+1GG@+=)7Y=-!
,-IGG/T%6'9<+>J*+).GG@+=)-;$Y=-!
,-IG.GT%&'EB'%7')+]"%6=+4[^!

Y $T..I:/.1_$?
W+=,-IG.\TI!``0:III_$?
&(2%7';,-IG.\TIR:`.G_$?
&(L=;,-IG.\T./:RI`_$?


So sánh BCTC Petrolimex và SFC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
So sánh BCTC Petrolimex và SFC - Người đăng: Bảo Quyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
So sánh BCTC Petrolimex và SFC 9 10 641