Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay kế toán

Được đăng lên bởi Thanh Dương Lê
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SOÅ TAY NGHIEÄP VUÏ

KIEÅM KEÂ TOÀN KHO
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO DAØNH
NH CHO
GIAÙM ÑOÁC,
C, KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG
NG
VAØ KIEÅM TOAÙN VIEÂN

BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA.

1

NOÄI DUNG
1.

Caùc muïc tieâu kieåm keâ:
1. Phuïc vuï coâng taùc keá toaùn ñôn vò.
2. Phuïc vuï kieåm toaùn.
3. Theo yeâu caàu (DN, beân thöù 3, laõnh ñaïo…).
4. Phuïc vuï tö vaán.
2. Chuaån bò kieåm keâ:
1. Quyeát ñònh kieåm keâ
2. Keá hoaïch kieåm keâ
3. Höôùng daãn kieåm keâ
3. Thöïc hieän kieåm keâ:
1. Toå chöùc kieåm keâ
2. Chöông trình kieåm keâ
3. Cô cheá kieåm soaùt trong kieåm keâ
BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA.

2

NOÄI DUNG (tt)
4.

KTV quan saùt kieåm keâ:
1. Phaân tích heä thoáng
ng
2. Thöû nghieäp kieåm soaùt
3. Thöû nghieäm cô baûn
5. Hoaøn thaønh kieåm keâ:
1. Toång hôïp keát quaû kieåm keâ.
2. Bieân baûn kieåm keâ.
3. Baùo caùo kieåm keâ.
4. Xöû lyù cheânh leäch kieåm keâ.
5. Thö quaûn lyù.
6. Hoïp toång keát ruùt kinh nghieäm.

BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA.

3

TAÀM QUAN TROÏNG
NG CUÛA COÂNG TAÙC
QUAÛN LYÙ HAØNG
NG TOÀN KHO
1.

Moïi quaù trình saûn xuaát kinh doanh cuûa ñôn vò ñeàu coù
aûnh
nh höôûng
ng tröïc tieáp ñeán Haøng
ng-Tieàn-Taøi saûn.

2.

3 quaù trình chính: Mua-SX-Baùn: ñeàu aûnh
nh höôûng
ng HTK

3.

Quaûn lyù HTK toát laø troïng
ng taâm aûnh
nh höôûng
ng quaù trình
saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty.

4.

Haøng
ng toàn kho laø boä phaän chòu ruûi ro cao nhaát: maát
maùt (tình traïng
ng baûo quaûn), heát haøng
ng (giaùn ñoaïn saûn
xuaát kinh doanh), thöøa haøng
ng (laõng phí).

5.

Trung bình haøng
ng toàn kho chieám 15-25% toång
ng taøi saûn
vaø laø taøi saûn ngaén haïn coù tyû troïng
ng lôùn nhaát.

BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA.

4

TAÏI SAO PHAÛI KIEÅM KEÂ
(LUAÄT KEÁ TOAÙN) Ñieàu 39. Kieåm keâ taøi saûn
1. Kieåm keâ taøi saûn laø vieäc caân, ñong, ño, ñeám soá löôïng; xaùc nhaän vaø
ñaùnh giaù chaát löôïng, giaù trò cuûa taøi saûn, nguoàn voán hieän coù taïi
thôøi ñieåm kieåm keâ ñeå kieåm tra, ñoái chieáu vôùi soá lieäu soå keá toaùn.
2. Ñôn vò keá toaùn phaûi kieåm keâ taøi saûn trong caùc tröôøng hôïp sau:
a) Cuoái kyø keá toaùn naêm, tröôùc khi laäp baùo caùo taøi chính;
b) Chia, taùch, hôïp nhaát, saùp nhaäp, giaûi theå, chaám döùt hoaït ñoäng, phaù
saûn hoaëc baùn, khoaùn, cho thueâ doanh nghieäp;
c) Chuyeån ñoåi hình thöùc sôû höõu doanh nghieäp;
d) Xaûy ra hoûa hoaïn, luõ luït vaø caùc thieät haïi baát thöôøng khaùc;
ñ) Ñaùnh giaù laïi taøi saûn theo quyeát ñònh cuûa CQNN coù thaåm quyeàn;
e) Caùc tröôøng hôïp ...
1
BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA.
SO
SO
Å
Å
TAY NGHIE
TAY NGHIE
Ä
Ä
P VU
P VU
Ï
Ï
KIE
KIE
Å
Å
M KEÂ TO
M KEÂ TO
À
À
N KHO
N KHO
TA
TA
Ø
Ø
I LIE
I LIE
Ä
Ä
U THAM KHA
U THAM KHA
Û
Û
O DA
O DA
Ø
Ø
NH CHO
NH CHO
GIA
GIA
Ù
Ù
M
M
Ñ
Ñ
O
O
Á
Á
C, KE
C, KE
Á
Á
TOA
TOA
Ù
Ù
N TR
N TR
Ö
Ö
Ô
Ô
Û
Û
NG
NG
VA
VA
Ø
Ø
KIE
KIE
Å
Å
M TOA
M TOA
Ù
Ù
N VIEÂN
N VIEÂN
Sổ tay kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ tay kế toán - Người đăng: Thanh Dương Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Sổ tay kế toán 9 10 560