Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng vốn ODA

Được đăng lên bởi Trang Phạm
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 465 lần   |   Lượt tải: 1 lần
lêi më ®Çu
Trong qu¸ tr×nh héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi, vèn ®Çu t cho ph¸t triÓn lµ
mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mçi quèc
gia. §èi víi ViÖt Nam, môc tiªu ®Æt ra thùc hiÖn thµnh c«ng qu¸ tr×nh CNH-
H§H ®Êt níc, phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020, ViÖt Nam b¶n trë thµnh mét níc c«ng
nghiÖp. Do ®ã viÖc thu hót vèn ®Çu t trë thµnh chiÕn lîc quan träng cña ®Êt níc.
Nguån vèn ODA ®îc chÝnh phñ ViÖt Nam ®¸nh gi¸ mét trong nh÷ng
nguån vèn quan träng cña Ng©n s¸ch Nhµ níc ®îc dông cho c¸c môc ®Ých ph¸t
triÓn kinh héi. Nguån vèn nµy ®· phÇn nµo ®¸p øng nhu cÇu bøc thiÕt vèn
trong c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt nuíc, gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng
trëng kinh gi¶m ®ãi nghÌo. Tuy nhiªn ODA kh«ng chØ mét kho¶n cho vay,
®i kÌm víi c¸c ®iÒu kiÖn ng buéc chÝnh trÞ, kinh tÕ. SÏ g¸nh nÆng
nÇn cho c¸c thÕ sau hoÆc ph¶i chÞu chi phèi cña níc ngoµi nÕu chóng ta
kh«ng biÕt c¸ch qu¶n dông ODA. Bëi vËy qu¶n dông ODA sao
cho hiÖu qu¶, phï hîp víi môc tiªu ®Þnh híng ph¸t triÓn ®Êt níc mét yªu
cÇu tÊt yÕu.
mét sinh viªn chuyªn ngµnh Qu¶n kinh tÕ- §¹i häc kinh Quèc
d©n Hµ Néi, em thÊy viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng
cêng c«ng t¸c qu¶n dông nguån trî ph¸t triÓn
chÝnh thøc (ODA) ë ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay" rÊt
thiÕt thùc thÓ phôc cho chuyªn m«n cña em sau nµy. Th«ng qua kiÕn
thøc ®· tiÕp thu trªn líp cïng víi sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o , c« gi¸o bé m«n vµ viÖc
tham kh¶o mét sè tµi liÖu, em xin tr×nh bµy néi dung ®Ò tµi nµy nh sau:
Ch¬ng I: Tæng quan nguån trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA). Vai
trß cña ODA ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng t×nh h×nh tiÕp nhËn vµ sö dông ODA ë ViÖt Nam
trong thêi gian qua.
Ch¬ng III: Mét gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n
vµ sö dông ODA.
Hoµn thµnh ®Ò tµi nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n GS. PTS §ç Hoµng
Toµn- gi¶ng viªn trêng §¹i häc Kinh Quèc d©n Néi ®· tËn t×nh híng dÉn em
trong suèt qu¸ tr×nh nghiªn cøu. Do tr×nh ®é h¹n cña ngêi viÕt nªn ®Ò tµi kh«ng
tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt cÇn sung, em rÊt mong nhËn ®îc xem xÐt, ®ãng
gãp ý kiÕn cña thÇy c« ®Ó ®Ò tµi nghiªn cøu cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
1
Sử dụng vốn ODA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng vốn ODA - Người đăng: Trang Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Sử dụng vốn ODA 9 10 123