Ktl-icon-tai-lieu

Sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý

Được đăng lên bởi trongnghia-ph
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 449 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý

Khả năng lãnh đạo là phẩm chất quan trọng nhất của một nhà quản trị doanh
nghiệp. Dù cho loại hình doanh nghiệp của bạn như thế nào, dù chỉ có một vài hay có
tới 50 nhân viên, bạn cũng cần có khả năng lãnh đạo ở một mức độ nhất định nào đó.
Nhưng khả năng lãnh đạo là gì? Một nhà lãnh đạo xuất sắc đã trả lời rằng:“Tôi
không thể miêu tả được, nhưng có thể nhận được điều này ngay lập tức”.
Khả năng lãnh đạo vượt lên trên khả năng quản lý
Những nhà lãnh đạo giỏi cũng là những nhà quản lý giỏi, tuy nhiên có nhiều
nhà quản lý giỏi lại không thể trở thành những nhà lãnh đạo giỏi. Chúng ta từng bước
tìm hiểu những phẩm chất cần có của một nhà lãnh đạo giỏi và nhà quản lý giỏi để có
thể nhận biết sự khác biệt này.
Nhà quản lý:
-có khả năng tổ chức;

-có tính kiên định;
-có tính linh hoạt;
- làm việc hiệu quả.
Nhà lãnh đạo:
-Có tầm nhìn;
-Có khả năng thúc đẩy;
-Có khả năng truyền cảm hứng.
Như vậy bạn đã có thể phân biệt được sự khác nhau rồi chứ? Hãy nhìn kỹ
những nét khác biệt đã được liệt kê và thử xem bạn có được những khả năng nào? Bạn
là một nhà quản lý thiên bẩm hay một nhà lãnh đạo tài năng? Có thể bạn là cả hai cùng
một lúc? Dù thế nào, nếu đã là một nhà quản trị doanh nghiệp bạn cũng phải là một
nhà lãnh đạo thực thụ. Để làm được điều này, hãy thực hiện đúng những gì mà các nhà
lãnh đạo tài ba trên thế giới từng làm. Hãy kiểm tra theo định kỳ (theo năm hoặc theo
quý) để biết được điểm yếu của bạn là gì sau đó đưa ra giải pháp cho năm tới (hay quý
tới) nhằm cải thiện tình hình. Bạn phải có ý thức tự hoàn thiện mình để trở thành nhà
lãnh đạo thực thụ.
Nhà lãnh đạo luôn biết họ sẽ đi đến đâu
“Phần tinh tuý thực sự của nhà lãnh đạo là có tầm nhìn”, Rev. Theodore M.
Hesburgh, Hiệu trưởng Trường đại học Notre Dame, Pháp, cho biết.
Nhà lãnh đạo phải chỉ ra hướng đi cho những người dưới quyền, còn người
quản lý phải có khả năng hướng ê-kíp của mình vào việc thực hiện những mục tiêu đã
định trước. Các nhà lãnh đạo thường là những người có tầm nhìn xa, những người có

khả năng dự báo trước những xu thế lớn. Họ là những nhà chiến lược trong khi người
quản lý là nhà chiến thuật. Người lãnh đạo phải xác định được tương lai, nhiệm vụ và
mục tiêu cụ thể của một tổ chức, còn nhà quản lý phải biết kết hợp các chi tiết để thực
hiện những kế hoạch đã được xác định.
Nhà lãnh đạo là người thúc đẩy, truyền cảm hứng
“Điều khác biệt giữa ông chủ và người lãnh đạo là ông chủ thì nói “hãy tới đó
đi” còn người lãnh đạo thì nói “Nào chúng ta c...
S khác bit gia lãnh đạo và qun l ý
Kh năng lãnh đạo là phm cht quan trng nht ca mt nhà qun tr doanh
nghip. Dù cho loi hình doanh nghip ca bn như thế nào, dù ch có mt vài hay có
ti 50 nhân viên, bn cũng cn có kh năng lãnh đạo mt mc độ nht định nào đó.
Nhưng kh năng lãnh đạo là gì? Mt nhà lãnh đạo xut sc đã tr li rng:“Tôi
không th miêu t được, nhưng có th nhn được điu này ngay lp tc”.
Kh năng lãnh đạo vượt lên trên kh năng qun lý
Nhng nhà lãnh đạo gii cũng là nhng nhà qun lý gii, tuy nhiên có nhiu
nhà qun lý gii li không th tr thành nhng nhà lãnh đạo gii. Chúng ta tng bước
tìm hiu nhng phm cht cn có ca mt nhà lãnh đạo gii và nhà qun lý gii để
th nhn biết s khác bit này.
Nhà qun lý:
-có kh năng t chc;
Sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý - Trang 2
Sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý - Người đăng: trongnghia-ph
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý 9 10 188