Ktl-icon-tai-lieu

Sự phát triển của tư tưởng quản trị

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 5835 lần   |   Lượt tải: 10 lần
CHÖÔNG 2

SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA TÖ
TÖÔÛNG QUAÛN TRÒ
I. BOÁI CAÛNH LÒCH SÖÛ
II. TRÖÔØNG PHAÙI QUAÛN TRÒ COÅ ÑIEÅN
III. TRÖÔØNG PHAÙI TAÂM LYÙ XAÕ HOÄI
IV. TRÖÔØNG PHAÙI ÑÒNH LÖÔÏNG
V. TRÖÔØNG PHAÙI HOÄI NHAÄP TRONG QUAÛN TRÒ
VI. TRÖÔØNG PHAÙI QUAÛN TRÒ HIEÄN ÑAÏI

I. BOÁI CAÛNH LÒCH SÖÛ
4 moác quan troïng
1. Tröôùc coâng nguyeân : tö töôûng quaûn trò sô khai, gaén lieàn
vôùi toân giaùo & trieát hoïc
2. Theá kyû 14 : söï phaùt trieån cuûa thöông maïi thuùc ñaåy söï
phaùt trieån cuûa quaûn trò
3. Theá kyû 18 : cuoäc caùch maïng coâng nghieäp taïo ra nhöõng
bieán ñoåi lôùn trong xaõ hoäi, ñoøi hoûi phaûi nghieân cöùu lyù
thuyeát QT
4. Cuoái theá kyû 19-ñaàu theá kyû 20 : Taùc phaåm “nhöõng
nguyeân taéc QT khoa hoïc” cuûa W. Taylor (1911) ñaùnh
daáu söï ra ñôøi cuûa caùc lyù thuyeát quaûn trò

II. TRÖÔØNG PHAÙI QT COÅ ÑIEÅN
1. Tröôøng phaùi quaûn trò khoa hoïc
2. Tröôøng phaùi quaûn trò haønh chính
•1. tröôøng phaùi quaûn trò khoa hoïc
•Tröôøng phaùi naøy quan taâm ñeán naêng suaát lao
ñoäng thoâng qua vieäc hôïp lyù hoaù caùc böôùc coâng
vieäc.

Federich W Taylor (1856 - 1915) :
•Caùc tö töôûng chính cuûa oâng ñöôïc taäp
trung trong taùc phaåm noåi tieáng “Nhöõng
nguyeân taéc trong quaûn trò khoa hoïc ”

• 4 nguyeân taéc quaûn trò khoa hoïc cuûa Taylor
1. Xaây döïng cô sôû khoa hoïc cho caùc coâng vieäc vôùi
nhöõng ñònh möùc vaø caùc phöông phaùp phaûi tuaân theo
2. Choïn coâng nhaân moät caùch khoa hoïc, chuù troïng kyõ
naêng vaø söï phuø hôïp vôùi coâng vieäc, huaán luyeän moät
caùch toát nhaát ñeå hoaøn thaønh coâng vieäc
3. Khen thöôûng ñeå baûo ñaûm tinh thaàn hôïp taùc, trang bò
nôi laøm vieäc moät caùch ñaày ñuû vaø hieäu quaû.
4. Phaân nhieäm giöõa quaûn trò vaø saûn xuaát, taïo ra tính
chuyeân nghieäp cuûa nhaø quaûn trò.

Ngöôøi cuøng tö töôûng
Frank & Lillian Gilbreth : Frank (1868 -1924)
vaø Lillian (1878 -1972) laø nhöõng ngöôøi tieân
phong trong vieäc nghieân cöùu thôøi gian - ñoäng
taùc.
Henry Gantt : OÂng phaùt trieån sô ñoà Gantt moâ
taû doøng coâng vieäc caàn ñeå hoaøn thaønh moät
nhieäm vuï, vaïch ra nhöõng giai ñoaïn cuûa coâng
vieäc theo keá hoaïch, ghi caû thôøi gian hoaïch ñònh
vaø thôøi gian thöïc söï

•2. Tröôøng phaùi quaûn trò haønh chính
•Tröôøng phaùi quaûn trò haønh chính (toång quaùt)
phaùt trieån nhöõng nguyeân taéc quaûn trò chung
•cho moät toå chöùc- tö töôûng chuû ñaïo theå hieän
qua 14 nguyeân taéc quaûn trò toång quaùt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Phaân chia coâng vieäc
Thaåm quyeàn vaø traùc...
CHÖÔNG 2
SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA TÖ
TÖÔÛNG QUAÛN TRÒ
I. BOÁI CAÛNH LÒCH SÖÛ
II. TRÖÔØNG PHAÙI QUAÛN TRÒ COÅ ÑIEÅN
III. TRÖÔØNG PHAÙI TAÂM LYÙ XAÕ HOÄI
IV. TRÖÔØNG PHAÙI ÑÒNH LÖÔÏNG
V. TRÖÔØNG PHAÙI HOÄI NHAÄP TRONG QUAÛN TRÒ
VI. TRÖÔØNG PHAÙI QUAÛN TRÒ HIEÄN ÑAÏI
Sự phát triển của tư tưởng quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự phát triển của tư tưởng quản trị - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Sự phát triển của tư tưởng quản trị 9 10 569