Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính công: Công cụ thực nghiệm

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 4915 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG CỤ THỰC NGHIỆM

TÀI CHÍNH CÔNG

Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước

Dẫn nhập
 Công cụ thực nghiện của tài chính công là

sử dụng các số liệu và phương pháp thống
kê đo lường ảnh hưởng chính sách đến thị
trường và hành vi cá nhân .

Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước

Dẫn nhập
 Vấn đề then chốt trong nghiên cứu tài chính

công thực nghiệm là tách nguyên nhân từ mối
tương quan.
 Tương

quan là hai biến số kinh tế thay đổi
cùng với nhau.
 Nguyên nhân nghĩa là một trong các biến số
gây ra thay đổi biến số còn lại .

Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước

PHÂN BIỆT GIỮA SỰ TƯƠNG QUAN
VÀ NGUYÊN NHÂN

 Thực thế rất nhầm lẫn giữa sự phân

biệt nguyên nhân và mối tương quan.

Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước

Nhầm lẫn
 Mối tương quan giữa hai tham số A và B,

có 3 khả năng giải thích mối tương quan:
A

=> B.
 B => A.
 Một vài yếu tố khác => cả hai .

Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước

Nhầm lẫn
 Nghiên cứu tình huống:
 Một

vùng nông thôn ở Nga xảy ra bệnh
dịch. Chính phủ gởi bác sĩ đến để giúp đỡ.
 Nông dân quan sát thấy nhiều bác sĩ => có
nhiều dịch bệnh.


Họ kết luận là nguyên nhân gây ra bệnh dịch
là do bác sĩ .

Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước

Nhầm lẫn
 Một tình huống khác:
 Năm

1988, ĐH Harvard phỏng vấn những
sinh viên nhập học và phát hiện ra những
người tham gia khóa học SAT chỉ đạt điểm
63 thấp hơn nhiều những người không tham
gia khóa học .
 ĐH Harvard kết luận khóa học SAT là
không hữu ích .
Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước

Nhầm lẫn
 Trở lại ví dụ ở vùng nông thôn ở Nga, có thể xảy

ra các khả năng:
Bác sĩ gây ra dịch bệnh do chữa trị không hiệu quả.
 Dịch bệnh càng cao dẫn đến càng nhiều bác sĩ .


 Các người nông dân nghĩ rằng khả năng thứ nhất

là đúng .

Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước

Nhầm lẫn
 Trong ví dụ khóa học SAT Harvard, khả

năng có thể:
 Khóa

học SAT chất lượng kém .
 Những người tham gia khóa học trình độ
kém.
 ….
 Harvard cho rằng khả năng thứ nhất xảy ra .

Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước

PHÉP THỬ NGẪU NHIÊN (RANDOMIZED
TRIALS)
 Nguyên tắc vàng để đo lường quan hệ nhân quả

(causality) là phép thử ngẫu nhiên (randomized
trial)
 Phép thử được tiến hành bằng việc chọn ra một
nhóm nghiên cứu và phân định ngẫu nhiên thành
hai nhóm: (i) nhóm xử lý “treatment” group – can
thiệp và nhóm kiểm soát “control” group – không
can thiệp .
 Với phương pháp phân định ngẫu nhiên => sự
phân định can thiệp không được quyết bởi bất kỳ
các chủ thể khác (k...
Sử Đình Thành - Khoa Tài chính Nhà nước
CÔNG CỤ THỰC NGHIỆM
TÀI CHÍNH CÔNG
Tài chính công: Công cụ thực nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính công: Công cụ thực nghiệm - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Tài chính công: Công cụ thực nghiệm 9 10 803