Ktl-icon-tai-lieu

TÀI KHOẢN - ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN

Được đăng lên bởi Ninh Đỗ
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3
TÀI KHOẢN - ĐỐI
ỨNG TÀI KHOẢN

D. HẠCH TOÁN TỔNG
HỢP-HẠCH TOÁN CHI
TIẾT

I. Tài khoản tổng hợp-Hạch
toán tổng hợp
1.Tài khoản tổng hợp:
Khái niệm: Tài khoản tổng hợp là tài khoản
dùng để phản ánh một cách tổng quát nội
dung của các đối tượng kế toán cùng loại nào
đó.
Tài khoản tổng hợp còn được gọi là tài
khoảng cấp một.
Tài khoản cấp một được ký hiệu bằng chữ số

VD:
111 "tiền mặt" cũng chỉ cho biết
tiền mặt nói chung mà không phân
biệt đó là tiền VN, ngoại tệ hay
vàng bạc đá quý.

128 "đầu tư ngắn hạn khác" cũng
chỉ cho biết đầu tư ngắn hạn khác
mà không phân biệt đó là tiền gửi
có kỳ hạn và đầu tư ngắn hạn khác.
Không rõ ràng
tí nào cả -_-

2. Tài khoản chi tiết
Là tài khoản dùng để phản ánh một cách chi
tiết hơn, cụ thể hơn cho các đối tượng đã
được phản ánh trên tài khoản tổng hợp.
Theo mức độ phản ánh ta chia tài khoản chi
tiết thành 2 hình thức biểu hiện tài khoản cấp
II và sổ (hoặc thẻ) chi tiết "tài khoản cấp 3
trở lên".

Tài khoản cấp II: Là tài khoản dùng để chi
tiết hóa nội dung đã được thể hiện trên
tài khoản cấp I. Tài khoản cấp I và tài
khoản cấp II do nhà nước quy định.
VD:
Tài khoản cấp I : 111 "tiền mặt"
Có các tài khoản cấp II : 1111 "tiền VN",
1112 "ngoại tệ", 1113 "vàng bạc đá
quý"...

Sổ hoặc thẻ chi tiết: Còn gọi là
tài khoản cấp III trở lên để
phản ánh chi tiết nội dung của
tài khoản cấp I hoặc tài khoản
cấp II.

Câu hỏi:
211 "tài sản cố định hữu hình"
2111 "nhà cửa, vật kiến trúc"
2112 "máy móc thiết bị"
2113 "phương tiện vận tải truyền dẫn"
2114 "thiết bị dụng cụ quản lý"
2115 "cây lâu năm, súc vật làm việc và cho
sản phẩm"
Hãy cho biết các đối tượng nào là tài khoản cấp
I, cấp II.

3. Hạch toán tổng hợp
Là việc dùng tài khoản tổng hợp để phản ánh
đối tượng kế toán phát sinh một cách khái
quát.
4. Hạch toán chi tiết
Là việc dùng tài khoản chi tiết để phản ánh
một cách cụ thể và tỉ mỷ các đối tượng kế
toán theo yêu cầu quản lý.

5. Mối quan hệ giữa tài khoản tổng hợp và
tài khoản chi tiết.
Tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết cùng
phản ánh một đối tượng kế toán nhưng ở
mức khác nhau. Có mối quan hệ mật thiết.
Tài khoản chi tiết bao giờ cũng thuộc tài
khoản tổng hợp.
Một nghiệp vụ phát sinh tác động đến một tài
khoản tổng hợp chắc chăn sẽ liên quan đến
một đối tượng chi tiết, và ngược lại.

Số dư trên TK tổng hợp = Ʃsố dư trên các TK
chi tiết thuộc nó

SPS trong kỳ trên TK tổng hợp = ƩSPS trong kỳ
trên các TK chi tiết thuộc nó.

E. ĐỐI CHIẾU, KIỂM TRA SỐ
LIỆU GHI CHÉP CỦA KẾ
TOÁN

Kế toán của mỗi doanh nghiệ...
Chương 3
TÀI KHOẢN - ĐỐI
ỨNG TÀI KHOẢN
TÀI KHOẢN - ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI KHOẢN - ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN - Người đăng: Ninh Đỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
TÀI KHOẢN - ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN 9 10 9