Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn môn quản trị học

Được đăng lên bởi Anh
Số trang: 183 trang   |   Lượt xem: 5579 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

---------------------

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Trang
Mục lục

2

Giới thiệu môn học Quản trị học

3

Bài 1: Đại cương về Quản trị và Quản trị học

9

Bài 2: Nhà quản trị

21

Bài 3: Khái quát về lí thuyết quản trị hiện đại

35

Bài 4: Chức năng hoạch định của nhà quản trị

65

Bài 5: Các khái niệm căn bản về tổ chức

78

Bài 6: Các mô hình bộ máy tổ chức

91

Bài 7: Chức năng lãnh đạo của nhà quản trị

112

Bài 8: Chức năng kiểm tra của nhà quản trị

131

Bài 9: Ra quyết định

147

Bài 10: Truyền thông trong quản trị

159

Bài 11: Tóm lược toàn môn học

175

Tài liệu tham khảo

183

2

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

PHẦN MỞ ĐẦU

Đây là tài liệu hướng dẫn học tập môn Quản trị học, được biên
soạn chủ yếu để giúp các bạn theo học chương trình đào tạo từ xa,
không thể đến lớp nghe giảng, có thể tự học. Tài liệu cũng có thể được
dùng cho các bạn sinh viên học tập trung để ôn tập, nắm vững các
kiến thức cốt lõi của môn Quản trị học.
Quản trị học là một môn học cần thiết cho con người khi kết hợp
nhau trong một tổ chức, để cùng làm việc vì những mục tiêu chung.
Mục tiêu đó có thể là kinh tế, giáo dục, y tế hay xã hội; và các tổ chức
đó có thể là một cơ sở sản xuất, một công ty kinh doanh, một cơ quan
nhà nước làm công việc hành chính hoặc một tổ chức cung cấp dịch
vụ không kinh doanh như trường học hay bệnh viện.
Với những mức độ khác nhau, tất cả chúng ta đều đang làm những
hoạt động quản trị: trong cương vị làm chủ một gia đình, làm chủ một
cơ sở kinh doanh, hay phụ trách một phòng, một ban, thậm chí một tổ
trong một cơ quan hay công ty. Các em học sinh trong trường phổ
thông, các bạn sinh viên trong trường Đại học cũng làm những hoạt
động quản trị khi làm lớp trưởng hoặc trong Ban cán sự lớp.
Trong kinh nghiệm đó, có bạn làm rất thành công, công việc
chung được hoàn thành tốt, được sự quí mến, tuân phục và hợp tác vui
vẻ của đồng sự. Cũng có bạn ít may mắn hơn, vì trong cương vị phụ
3

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

trách đơn vị, bạn đã không hoàn thành được mục tiêu chung, các đồng
sự thiếu hợp tác và tệ hại hơn nữa là đơn vị bạn cơ hồ muốn tan rã.
Đối với các bạn thành công, người ta gọi đó là những nhà quản trị
giỏi. Đối với các bạn không thành công,...
---------------------
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Tài liệu hướng dẫn môn quản trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hướng dẫn môn quản trị học - Người đăng: Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
183 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn môn quản trị học 9 10 317