Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ngân hàng tài chính

Được đăng lên bởi hadhtm
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 690 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG
PHÁP LUẬT VỀ BẤT ĐỘNG SẢN
I.

KHÁI NIỆM BẤT ĐỘNG SẢN VÀ PHÁP LUẬT VỀ BẤT ĐỘNG SẢN

1. Khái niệm về bất động sản
T h e o Đ i ề u 1 7 4c ủ a B ộ l uậ t d â n s ự , Bất động sản là các tài sản bao gồm:
a) Đất đai;
b) Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn
liền với nhà, công trình xây dựng đó;
c) Các tài sản khác gắn liền với đất đai;
d) Các tài sản khác do pháp luật quy định.
2. Khái niệm pháp luật về bất động sản
Pháp luật về bất động sản gồm toàn bộ các quy phạm pháp luật điều chỉnh các
quan hệ xã hội phát sinh trực tiếp trong quản lý, tạo lập, sở hữu và giao dịch bất
động sản.
Các quy phạm pháp luật trên tập trung chủ yếu trong các văn bản quy phạm
pháp luật sau:
Bộ luật dân sự và các văn bản quy định chi tiết, hướng dần thi hành.
Luật đất đai và các văn bản quy định chi tiết, hướng dần thi hành.
Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dần thi hành.
Luật đầu tư và các văn bản quy định chi tiết, hướng dần thi hành.
Luật nhà ở và các văn bản quy định chi tiết, hướng dần thi hành.
Luật xây dựng và các văn bản quy định chi tiết, hướng dần thi hành.
Luật kinh doanh bất động sản và các văn bản quy định chi tiết, hướng
dần thi hành.
 Các điều ước quốc tế mà Việt nam ký kêt hoặc gia nhập.








II.

PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI
1. Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai
2.Phân loại đất và vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất
 Phân loại đất.
 Nhóm đất nông nghiệp.
 Nhóm đất phi nông nghiệp.
 Đất chưa sử dụng.
 Chuyển mục đích sử dụng đất.
3.Giá đất
 Định nghĩa.
 Phân loại.
 Giá thị trường.
 Giá đất do Nhà nước quy định.
 Áp dụng giá đất.

1

4.Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
 Khái niệm.
 Lập và xét duyệt Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất.
 Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
5.Giao đất, cho thuê đất
 Khái niệm.
 Căn cứ giao đất, cho thuê đất.
 Hình thức giao đất cho thuê đất
 Giao đất không thu tiền sử dụng đất.
 Giao đất có thu tiền sử dụng đất.
 Thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.
 Thuê đất trả tiền thuê đất một lần
 Các trường hợp được lựa chọn hình thức sử dụng
đất.
 Đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
 Hạn mức giao đất.
 Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất.
 Thủ tục giao đất, cho thuê đất.
6.Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 Khái niệm (Lưu ý phân biệt các loại giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất và phân biệt giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất với giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, công
trình xây dựng).
 Các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử
d...


 
  !"#$%&'() *+,
 !"#$
%&
!%'()*+,-./01 -
./()*+,2&
%3 0 -./&
%3 0 4 45,67
-  !"../01'#$%&'() *+,
8 4.!"#! 5,49#4 4: 
5;+<4 )=4)5>94?@.6!
7
3 5,49#4 4)A4),=) .B!5,49#
4 4$
. .B!5,6=C/D7
E. .B!5,6=C/D7
EF;4. .B!5,6=C/D7
EDC. .B!5,6=C/D7
E?. .B!5,6=C/D7
E+,. .B!5,6=C/D7
E0!. .B!5,6=C/
D7
3 C/5G=#H;#0>0AI47
 2
3()+450'67 89 (:#;(&'(<
-9 /6=(&'#7#& ($>0?@ "A>(B>+C8A *(&'
897
'2#(;47
'2#4(;47
CJK7
3,1#KLJK7
D(&'
6M7
897
N 6)CO7
N 'C/5,67
P4K 7
1
Tài liệu ngân hàng tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ngân hàng tài chính - Người đăng: hadhtm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tài liệu ngân hàng tài chính 9 10 808