Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ôn thi: Quản lý hành chính nhà nước về kinh tế, tài chính

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 182 trang   |   Lượt xem: 44542 lần   |   Lượt tải: 331 lần
TÀI LIỆU ÔN THI
I. Quản lý hành chính nhà nước về kinh tế, tài chính
1/ Trình bày chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của hệ thống các cơ quan trong bộ
máy nhà nước của nước ta hiện nay?
Theo hiến pháp năm 1992, ở nước ta có các loại cơ quan trong bộ máy nhà nước sau
đây:

1

- Các cơ quan quyền lực nhà nước (quốc hội là cơ quan quyền lực nhà
nước cao nhất. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa
phương)
- Các cơ quan hành chính nhà nước gồm: Chính phủ, các bộ, cơ quan
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh,
huyyện, xã và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND.
- Các cơ quan xét xử (Toà án nhân dân tối cao, Toà án quân sự, các Toà án
nhân dân địa phương, Toà án đặc biệt và các Toà án khác do luật định).

2

- Các cơ quan kiểm sát (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát
quân sự, Viện Kiển sát nhân dân địa phương)
Chủ tịch nước là một chức vụ nhà nước, một cơ quan đặc biệt thể hiện sự thống
nhất của quyền lực, có những hoạt động thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư
pháp, nên khống xếp vào bất kỳ một loại cơ quan nào.
Tất cả các cơ quan nhà nước tạo thành bộ máy nhà nước. Nhưng bộ máy nhà
nước không phải là một tập hợp đơn giản các cơ quan nhà nước mà là một hệ thống
thống nhất các cơ quan có mối liên hệ ràng buộc qua lại chặt chẽ với nhau vận hành
theo một cơ chế đồng bộ.

3

Quốc hội
Vị trí của Quốc hội trong bộ máy nhà nước được ghi nhận trong Hiến pháp. Điều
83, Hiến pháp 1992 ghi nhận: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ
quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Quốc hội do cử tri cả nước bầu ra
theo chế độ bầu cử phổ thông đầu phiếu, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
Là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam, Quốc hội có các chức năng sau:

4

- Lập hiến và lập pháp: Lập hiến là làm ra hiến pháp và sửa đổi hiến pháp,
lập pháp là làm luật và sửa đổi luật.
- Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại,
nhiệm vụ kinh tế-xã hội quốc phòng, an ninh của đất nước, những
nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về
quan hệ xã hội và hoạt động của công dân.
- Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của
Nhà nước.
Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước

5

Chủ tịch nước có quyền tham dự các phiên họp của Uỷ ban thường vụ quốc hội.
Khi cần thiết, Chủ tịch nước có quyền tham dự các phiên họp của Chính phủ, Chủ tịch
nước...
TÀI LIỆU ÔN THI
I. Quản lý hành chính nhà nước về kinh tế, tài chính
1/ Trình bày chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của hệ thống các quan trong bộ
máy nhà nước của nước ta hiện nay?
Theo hiến pháp năm 1992,nước ta các loạiquan trong bộ máy nhà nước sau
đây:
1
Tài liệu ôn thi: Quản lý hành chính nhà nước về kinh tế, tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ôn thi: Quản lý hành chính nhà nước về kinh tế, tài chính - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
182 Vietnamese
Tài liệu ôn thi: Quản lý hành chính nhà nước về kinh tế, tài chính 9 10 900