Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu quản lý dự án

Được đăng lên bởi curuanon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 5182 lần   |   Lượt tải: 22 lần
Câu 1: khái niệm về QLDA và chu trình QLDA?tác dụng
của QLDA?
Khái niệm:QLDA là quá trình lập kh, điều phối thời gian,
nguồn lực và giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo
cho dự án hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách được
duyệt và đạt được các yêu cầu đã định về kyx thuật và chất lượng
sản phẩm dịch vụ, bằng phương pháp và điều kiện tốt nhất cho phép.
Chu trình QL dự án: vẽ chu trình:
QLDA gồm ba giai đoạn chủ yếu đó là việc lập kh, điều phối
thực hiện và giám sát dự án:
*lập kế hoạch: đây là giai đoạn xây dựng mục tiêu, xác định
công việc, dự tính nguồn lực cần thiết để thực hiện DA và là quá
trình phát triển của một kế hoạch hành động thống nhất, theo trình
tự logic, có thể biểu diễn dưới dạng các sơ đồ hệ thống hoặc theo các
phương pháp lập kế hoạch hệ thống.
*Điều phới thực hiện dự án: đây là quá trình phân phối
nguồn lực bao gồm tiề vốn, lao động,thiết bj và đặc biệt quan trong
là điều phối và quản lý thời gian. Giai đoạn này chi tiết hóa thời
gian, lập lịch trình cho từng công việc và toàn bộ DA(khi nào bắt
đầu, khi nào kết thức), trên cơ sở đó bố trí tiên vốn nhân lực và thiết
bị phù hợp.
*Giám sát: là quá trình theo dõi kiểm tra tiến trình dự án,
phân tích tình hình thực hiện, báo cáo hiện giám sátrạng và đề xuất
biện pháp giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Cùng với hoạt động giám sát, công tác đánh giá dự án giữa kỳ và
cuối kỳ cũng được thực hiện nhằm trngr kết rút kinh nghiệm, kiến
nghị các pha sau của DA.
Tác dụng của quản lý DA:
-liên kết all các hoạt động,c ác công việc của DA
-tạo điều kiện thuận lợi cho việc lien hệ thường xuyên gắn bó
giữa nhóm quản lý DA với khách hang và các nhà cung cấp đầu vào
cho DA.
-tăng cường sự hợp tác giữa csc thành viên và chỉ rõ trách
nhiệm của từng thành viên tham gia DA
-tạo điều kiện phát hiện sớm những khó khăn vướng mắc nảy
sinh và kịp thời điều chỉnh trước những thay đổi hoặc điều kiện
không thực hiện được. Tạo điều kiện cho việc đàm phán trực tiếp
giữa các biên lien quan để giai quyết những bât đồng.
-Tạo ra sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao hơn.

Câu 3: phương pháp phân tích đánh đổi mục tiêu: gồm 6 bước
B1: XĐ mục tiêu cơ bản của DA và tầm quan trọng của từng
mục tiêu trong từng thời ky
B2: XĐ các chủ thể và mục tiêu của các chủ thể có lien quan
tới DA
B3: so sánh hiện trạng của DA với mục tiêu đề ra
B4: xây dựng các phương án đánh đổi mục tiêu
B5: chọn phương án tối ưu nhất
B6: điều chỉnh kế hoạch dự án

Mục tiêu cơ bản của quản lý dự án nói chung hoàn...
Câu 1: khái niệm về QLDA chu trình QLDA?tác dụng
của QLDA?
Khái niệm:QLDA quá trình lập kh, điều phối thời gian,
nguồn lực và giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo
cho dự án hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách được
duyệt đạt được các yêu cầu đã định về kyx thuật và chất lượng
sản phẩm dịch vụ, bằng phương pháp và điều kiện tốt nhất cho phép.
Chu trình QL dự án: vẽ chu trình:
QLDA gồm ba giai đoạn chủ yếu đó việc lập kh, điều phối
thực hiện và giám sát dự án:
*lập kế hoạch: đây giai đoạn xây dựng mục tiêu, xác định
công việc, dự tính nguồn lực cần thiết để thực hiện DA quá
trình phát triển của một kế hoạch hành động thống nhất, theo trình
tự logic, có thể biểu diễn dưới dạng các sơ đồ hệ thống hoặc theo các
phương pháp lập kế hoạch hệ thống.
*Điều phới thực hiện dự án: đây quá trình phân phối
nguồn lực bao gồm tiề vốn, lao động,thiết bj đặc biệt quan trong
điều phối quản thời gian. Giai đoạn này chi tiết hóa thời
gian, lập lịch trình cho từng công việc toàn bộ DA(khi nào bắt
đầu, khi nào kết thức), trên cơ sở đó bố trí tiên vốn nhân lực và thiết
bị phù hợp.
*Giám sát: quá trình theo dõi kiểm tra tiến trình dự án,
phân tích tình hình thực hiện, báo cáo hiện giám sátrạng đề xuất
biện pháp giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Cùng với hoạt động giám sát, công tác đánh g dự án giữa kỳ và
cuối kỳ cũng được thực hiện nhằm trngr kết rút kinh nghiệm, kiến
nghị các pha sau của DA.
Tác dụng của quản lý DA:
-liên kết all các hoạt động,c ác công việc của DA
-tạo điều kiện thuận lợi cho việc lien hệ thường xuyên gắn bó
giữa nhóm quản lý DA với khách hang và các nhà cung cấp đầu vào
cho DA.
-tăng cường sự hợp tác giữa csc thành viên chỉ trách
nhiệm của từng thành viên tham gia DA
-tạo điều kiện phát hiện sớm những khó khăn vướng mắc nảy
sinh kịp thời điều chỉnh trước những thay đổi hoặc điều kiện
không thực hiện được. Tạo điều kiện cho việc đàm phán trực tiếp
giữa các biên lien quan để giai quyết những bât đồng.
-Tạo ra sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao hơn.
Câu 3: phương pháp phân tích đánh đổi mục tiêu: gồm 6 bước
B1: mục tiêu bản của DAtầm quan trọng của từng
mục tiêu trong từng thời ky
B2: các chủ thể và mục tiêu của các chủ thể có lien quan
tới DA
B3: so sánh hiện trạng của DA với mục tiêu đề ra
B4: xây dựng các phương án đánh đổi mục tiêu
B5: chọn phương án tối ưu nhất
B6: điều chỉnh kế hoạch dự án
Câu 2: Mục tiêu của QLDA
Mục tiêu bản của quản dự án nói chung hoàn thành các
công việc dự án theo đúng yêu cầu kỹ thuât chat lượng, trong
phạm vi ngân sách được duỵệt theo tiến độ thời gian cho phép.
Về mặt toán học, ba mục tiêu này lien quan chặt chẽ với nhau và có
thể biểu diễn theo công thức sau:
C=f(P,T,S) : C chi phi; P: mức đ hoàn thành công việc(kết
quả); T: yếu tố thời gian, S: phạm vi dự án
Phương trình trên cho thấy chi phí là một hàm của các yếu tố :
mức độ hoàn thành công việc, thời gian thực hiện công việc và phạm
vi dự án. Nói chung chi phí của DA tăng lên khi chất lượng hoàn
thiện cv tốt hơn, thời gian kéo dài them phạm vi DA được m
rộng. Nếu thời gian thực hiện DA bị kéo dài, gặp trường hợp giá
nguyên vật liệu tăng cao sẽ phát sinh một số khoản mục nguyên vật
liệu. Mặt khác thời gian kéo dài dẫn tới tình trạng làm việc kém hiệu
quả do công nhân mệt mỏi, do chờ đợi thời gian máy chết tăng
theo…làm phát sinh một số khoản mục chi phí. Thời gian thực hiện
kéo dài, chi phí lãi vay ngân hành , bợ phận chi phí gián tiếp(chi phí
hoạt động của văn phòng DA) tăng theo thời gian nhiều trường
hợp phát sinh tăng khoản tiền phạt do ko hoàn thành đúng tiến độ
ghi trong hợp đồng.
Mqh giữa 3 mt: 3 yếu tố: thời gian, chi phí mức độ hoàn
thiện công việc có mqh chặt chẽ với nhau. Tầm quan trọng của từng
mục tiêu thể khác nhau giữa các DA, giữa các thời kỳ đối với
cùng 1 DA, nhưng nói chung, đạt đc kết quả tốt đối với mục tiêu này
thường phải hi sinh một hoặc 2 mục tiêu kia. Trong quá trình QLDA
một nàh quản lý giỏi luôn mong muốn đạt được tối đa các mục tiêu
đã đề ra, tuy nhiên các mục tiêu xu hướng mâu thuẫn nhau.
vậy nhà quản phải lựa chon một phương án đánh đổi mục tiêutối
ưu nhất trong từng giai đoạn, từng thời kỳ.
Các tình huống đánh đổi mục tiêu
Loại tình
huống
Ký hiệu Thời gian Chi phí Hoàn thiện
Cố định 1
mục tiêuA
A1
Nt A2
Nt A3
Cố định 2
mục tiêuB
B1 CD TD
Nt B2
Nt B3
Cố định 3
mục tiêuC
C1 CĐ
NT C2
Đánh đổi mục tiêu luôn phải dựa trên đk hay các rnfg buộc
nhất định. Th A&B là những tình huống đánh đổi thường gặp trong
qlda. Theo thA, tại 1 thời điểm chỉ 1 trong 3 mục tiêu thay đổi,
trong th B2 mục tiêu cố định còn 1 mục tiêu còn lại thay đổi, th
C trường hợp tuyệt đối, cả 3 mục tiêu cố định nên ko đánh đổi
hoặc cả 3 mục tiêu cùng thay đổi nên ko phải đánh đổi.
Ví dụ: tự lấy nha
Câu 4. Nội dung của Quản lý dự án:
1. Quản lý vĩ mô và vi mô đối với dự án
a. Quản lý vĩ mô
K/n: Quản mô việc nhà nước sử dụng các công cụ
quản mô để tác động đến các yếu tố của quá trình hình thành,
thực hiện và kết thúc dự án.
Mục tiêu quản : Đảm bào cho các dự án đóng góp tích cực
vào việc phát triển kinh tế xã hôi của đất nước.
Công cụ quản lý: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính
sách, hệ thống luật pháp.
Nội dung quản lý:
+ Quản lý về quy hoạc, kế hoạch, chiến lược và chính sách
+ Quản lý về chính sách tài chính, tiền tệ
+ Quản lý sự tuân thủ hệ thống luật pháp như luật ĐT, luật đất
đai
+ Quản lý lao động, các chính sách về tiền lương bảo hiểm
+ Quản lý các định mức, các tiêu chuẩn kỹ thuật về xây dựng
+ Quản lý cảnh quan về môi trường
b. Quản lý vi mô
quản các hoạt động cụ thể của dự án bao gồm nhiều
khâu công việc:
+ Lập kế hoạch
+ Điều phối thực hiện
+ Kiểm tra và giám sát
Bao gồm hàng loạt các vấn đề như
+ Quản lý thời gian
+ Quản lý chi phí
+ Quản lý nguồn vốn đầu tư
+ Quản lý rủi ro
+ Quản lý hoạt động mua và bán
2. Quản lý dự án theo chu kỳ
Theo quan điểm của chủ đầu tư
Bao gồm 4 giai đoạn
Giai đoạn 1: Xây dựng ý tưởng
- Xác định mục tiêu của dự án
- Xác định các nguồn lực
- Phương pháp thực hiện trong điều kiện ràng buộc
- Đánh giá rủi ro
Giai đoạn 2: Giai đoạn phát triển
- Lập kế hoạch : kế hoạch tổng quan, kế hoạch thời gian,
kế hoạch nguồn lực và kế hoạch chi phí.
- Thành lập nhóm dự án, ban quản lý dự án
Giai đoạn 3: Giai đoạn thực hiện
- Đấu thầu
- Xây dựng nhà xưởng và công trình
- Mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị
- Nghiệm thu
Giai đoạn 4: Giai đoạn kết thúc
- Hoàn chỉnh và cất giữ hồ sơ
- Thanh quyết toán tài chính
- Bàn giao sổ sách kế toán
- Di chuyển máy móc thiết bị
- Bố trí lại lao động
Theo quan điểm của nhà tài trợ
Xác định DA→Nghiên cứu khả thi → Thẩm định DA
↑ ↓
Đánh giá DA Phê duyệt DA
↑ ↓
Hoàn thành ← Điều hành DA← Triển khai thực hiện
3. Quản lý dự án theo nội dung
1
tài liệu quản lý dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu quản lý dự án - Người đăng: curuanon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
tài liệu quản lý dự án 9 10 142