Ktl-icon-tai-lieu

Tai liệu Tổ chức Hội họp

Được đăng lên bởi Trong Nguyen Thanh
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 823 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TAKAKO VIETNAM

Chương trình Đào tạo nội bộ

Giảng viên
Diễn giả Thạc sĩ TRỊNH XUÂN KHANH
Chủ tịch Hội đồng Chuyên gia Tư vấn Doanh nghiệp Công ty GOLDEN HEART
Trưởng Đại Diện Colorado Consulting Associates USA tại Việt Nam


GOLDEN HEART Consulting & Training Manpower

1

TAKAKO VIETNAM

Tổ chức một cuộc họp
thành công

GOLDEN HEART Consulting & Training Manpower

2

TAKAKO VIETNAM

Vì sao các cuộc họp kém hiệu quả?
•Không được thông báo trước.
•Không có chương trình làm việc cụ thể.
•Không đúng người đúng việc.

GOLDEN HEART Consulting & Training Manpower

3

TAKAKO VIETNAM

Vì sao các cuộc họp kém hiệu quả?
• Không có ai điều khiển.
• Chủ tọa trình bày quá kém.
• Không có ý kiến đóng góp nào giá trị.
• Kết quả chỉ là sự thỏa hiệp.

GOLDEN HEART Consulting & Training Manpower

4

TAKAKO VIETNAM

Việc chuẩn bị
của người tổ chức cuộc họp
•Mục đích cuộc họp là gì?
•Chương trình họp?
•Các nội dung trong cuộc họp được triển khai thế nào?
•Ai sẽ tham dự?
•Nên tổ chức cuộc họp khi nào và ở đâu?
•Thông báo mời họp thế nào?
GOLDEN HEART Consulting & Training Manpower

5

TAKAKO VIETNAM

Việc chuẩn bị của người tham dự

•Ghi lại thời gian và địa điểm họp trên lịch làm việc.
•Đọc tài liệu trước.
•Chuẩn bị các ý kiến đóng góp.
•Đi họp đúng giờ.
GOLDEN HEART Consulting & Training Manpower

6

TAKAKO VIETNAM

Chương trình họp
•Cho biết những vấn đề sẽ được thảo luận.
•Tạo một bức tranh tổng thể cho người chủ tọa điều
khiển cuộc họp.

GOLDEN HEART Consulting & Training Manpower

7

TAKAKO VIETNAM

Bảng Chương trình

•Chủ đề chính.
•Địa điểm.
•Thời gian bắt đầu, kết thúc.
•Thời gian giải lao (nếu có).
•Tên người chủ tọa.
•Tên người điều khiển chương trình.
•Các chủ đề sẽ trình bày, tên người trình bày.
•Thời gian dự kiến cho mỗi nội dung.
•Tính chất của mỗi nội dung (ra quyết định, thông báo, lấy ý kiến...)
•Cách triển khai (thảo luận chung, phát ý tưởng, cá nhân trình bày...)
•Tên người ghi biên bản cuộc họp.
•Các hướng dẫn chuẩn bị trước cuộc họp.
8
GOLDEN HEART Consulting & Training Manpower

TAKAKO VIETNAM

Khi lên chương trình họp
•
•
•
•
•

Hạn chế số lượng các nội dung.
Đừng quá tập trung thảo luận chuyện đã qua.
Làm chủ thời gian họp.
Trình bày các vấn đề dưới góc độ cơ hội và tiềm năng.
Cho những thông tin phụ để tránh mất thời gian và đi xa chủ đề
chính.
GOLDEN HEART Consulting & Training Manpower

9

GOLDEN HEART Consulting & Training Manpower

10

TAKAKO VIETNAM

Các vai trò trong cuộc họp

GOLDEN HEART Consulting & Trai...
TAKAKO VIETNAM
Chương trình Đào to ni b
GOLDEN HEART Consulting & Training Manpower
Ging viên
Din gi Thc TRNH XUÂN KHANH
Ch tch Hi đng Chuyên gia Tư vn Doanh nghip Công ty GOLDEN HEART
Trưởng Đi Din Colorado Consulting Associates USA ti Vit Nam
www.goldenheart-training.com
1
Tai liệu Tổ chức Hội họp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tai liệu Tổ chức Hội họp - Người đăng: Trong Nguyen Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Tai liệu Tổ chức Hội họp 9 10 192