Ktl-icon-tai-lieu

Tài nguyên và vị thế biển Việt Nam

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 962 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ BA

TIỂU BAN: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TÀI NGUYÊN VỊ THẾ BIỂN VIỆT NAM: ĐỊNH DẠNG,
TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT HUY GIÁ TRỊ
Trần Đức Thạnh *, Trần Đình Lân*, Nguyễn Hữu Cử*

Mở đầu
Hiện nay, tài nguyên thiên nhiên không chỉ hiểu theo tư duy truyền thống, là
những dạng vật chất lấy ra được và có giá trị sử dụng cho mục tiêu kinh tế nào đó, mà
đã được hiểu là tất cả các yếu tố tự nhiên có thể sử dụng ở các hình thức khác nhau,
hoặc không sử dụng nhưng sự tồn tại của tự nó mang lại lợi ích cho con người. Vị thế
hoặc tài nguyên vị thế gần đây được nói đến khá nhiều và được đánh giá là rất quan
trọng, nhưng cơ sở khoa học của nó vẫn là vấn đề còn mới mẻ đối với nước ta [1,2,3].
Đó là những tiềm năng và giá trị về vị trí địa lý và các thuộc tính không gian liên quan
đến cấu trúc, hình thể sơn văn và cảnh quan sinh thái có thể sử dụng cho các mục đích
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và chủ quyền quốc gia.
Việt Nam có vị thế đặc biệt quan trọng ở Đông Nam Á nhờ có một vùng lãnh
thổ trải dài trên ba nghìn km ở rìa tây Biển Đông và một vùng lãnh hải rộng trên một
triệu km2, gấp ba lần diện tích lãnh thổ. Biển Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới
gió mùa, giữ vai trò quan trọng về môi trường, sinh thái trong Biển Đông, là vùng
chuyển tiếp đặc biệt giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương về mặt địa lý sinh vật và
hàng hải. Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay và nhất là sự phát
triển của nền kinh tế thị trường dựa trên nền tảng của lĩnh vực dịch vụ sau này đòi hỏi
phải phát huy được tiềm năng to lớn của tài nguyên vị thế biển. Với kết quả nghiên
cứu bước đầu, bài viết này giới thiệu một số nhận thức cơ bản về tài nguyên vị thế biển
Việt Nam, tiềm năng và định hướng phát huy giá trị của nó đối với phát triển kinh tế xã hội.
1. Định dạng tài nguyên vị thế biển
1.1. Quan niệm cơ bản
Tài nguyên là con người, tài sản, nguyên vật liệu, nguồn vốn có thể sử dụng để
đạt được một mục đích. Tài nguyên thiên nhiên là tài nguyên xuất hiện trong tự nhiên
có thể sử dụng để tạo ra lợi ích. Tài nguyên thiên nhiên là một đặc tính hoặc một hợp
phần của môi trường tự nhiên có giá trị phục vụ cho nhu cầu của con người như đất,
nước, động vật, thực vật, v.v. Tài nguyên thiên nhiên có giá trị kinh tế và giá trị phi
kinh tế [4, 5].
Tài nguyên biển bao gồm các tài nguyên sinh vật và phi sinh vật như đất, nước,
băng nằm trong hoặc nằm dưới một vùng biển và cả động vật hoang ...
K YU HI THO QUC T VIT NAM HC LN TH BA
TIU BAN: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, MÔI TRƯNG VÀ PHÁT TRIN BN VNG
617
TÀI NGUYÊN VỊ THẾ BIỂN VIỆT NAM: ĐỊNH DẠNG,
TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT HUY GIÁ TRỊ
Trần Đức Thạnh
*
, Trần Đình Lân
*
, Nguyễn Hữu Cử
*
M đầu
Hin nay, tài nguyên thiên nhiên không ch hiểu theo duy truyền thng, là
nhng dng vt cht lấy ra được và có giá tr s dng cho mc tiêu kinh tế nào đó,
đã được hiu là tt c các yếu t t nhiên có th s dng các hình thc khác nhau,
hoc không s dụng nhưng sự tn ti ca t nó mang li lợi ích cho con người. V thế
hoc tài nguyên v thế gần đây được nói đến khá nhiều được đánh giá rất quan
trng, nhưng sở khoa hc ca nó vn là vấn đề còn mi m đối với nước ta [1,2,3].
Đó là những tim năng giá trị v v trí địa lý và các thuc tính không gian liên quan
đến cu trúc, hình th sơn văn và cảnh quan sinh thái có th s dng cho các mục đích
phát trin kinh tế - xã hội, đảm bo an ninh, quc phòng và ch quyn quc gia.
Vit Nam có v thế đặc bit quan trng Đông Nam Á nhờ có mt vùng lãnh
th tri dài trên ba nghìn km rìa tây Biển Đông một vùng lãnh hi rng trên mt
triu km
2
, gp ba ln din tích lãnh th. Bin Vit Nam nm trong khu vc nhiệt đới
gió mùa, gi vai trò quan trng v môi trường, sinh thái trong Biển Đông, vùng
chuyn tiếp đặc bit gia Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương về mặt địa lý sinh vt và
hàng hi. Quá trình công nghip hoá, hiện đại hoá đất nước hin nay và nht là s phát
trin ca nn kinh tế th trường da trên nn tng của lĩnh vực dch v sau y đòi hỏi
phải phát huy được tiềm năng to lớn ca tài nguyên v thế bin. Vi kết qu nghiên
cứu bước đầu, bài viếty gii thiu mt s nhn thức cơ bản v tài nguyên v thế bin
Vit Nam, tim năng định hướng phát huy giá tr ca đi vi phát trin kinh tế -
xã hi.
1. Định dng tài nguyên v thế bin
1.1. Quan niệm cơ bản
Tài nguyên con người, tài sn, nguyên vt liu, ngun vn có th s dụng để
đạt được mt mục đích. Tài nguyên thiên nhiên tài nguyên xuất hin trong t nhiên
có th s dụng để to ra li ích. Tài nguyên thiên nhiên là một đặc tính hoc mt hp
phn của môi trường t nhiên có giá tr phc v cho nhu cu của con người như đất,
nước, động vt, thc vt, v.v. Tài nguyên thiên nhiên có giá tr kinh tế giá tr phi
kinh tế [4, 5].
Tài nguyên biển bao gồm các tài nguyên sinh vật phi sinh vật như đất, nước,
băng nằm trong hoặc nằm dưới một vùng biển và cả động vật hoang dã sống trong một
vùng thường xuyên, tạm thời hoặc theo mùa vụ. Tài nguyên biển là một phạm trù rộng
để chỉ các tài nguyên sinh vật biển (động thực vật), nước và dòng chảy, đáy biển
*
TS, TS, TS Vin Tài nguyên và Môi trưng bin
Tài nguyên và vị thế biển Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài nguyên và vị thế biển Việt Nam - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Tài nguyên và vị thế biển Việt Nam 9 10 41