Ktl-icon-tai-lieu

TÀI SẢN NGẮN HẠN TÀI SẢN DÀI HẠN

Được đăng lên bởi huynhnhi-ptag-gmail-com
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 509 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ TÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI SẢN VÀ
QUẢN TRỊ TÀI SẢN
1.

Tài sản ngắn hạn:
1.1 Khái niệm:
 Tài sản ngắn hạn hay còn gọi là tài sản lưu động là một khoản mục trong
bảng cân đối kế toán bao gồm những nguồn lực mà doanh nghiệp đang nắm
giữ, có thời hạn sử dụng hoặc luân chuyển trong vòng 1 năm hoặc trong 1
chu kỳ kinh doanh.
 Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp có thể tồn tại dưới hình thái: tiền mặt và
các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu ngắn hạn, các khoản đầu tư
tài chính ngắn hạn, hàng tồn kho và những tài sản có tính thanh khoản khác.
 Tài sản ngắn hạn rất quan trọng trong kinh doanh bởi đó là những tài sản
được sử dụng trong cho hoạt động hàng ngày và chi trả cho các chi phí phát
sinh.
 Người ta thường so sánh tài sản ngắn hạn với nợ ngắn hạn để xác định khả
năng thanh toán ngắn hạn và vốn lưu động ròng của doanh nghiệp
VD: tiền mặt, nguyên vật liệu trong kho, tiền gửi ngân hàng, các khoản phải
thu trong vòng 12 tháng
1.2 Đặc điểm:
TSLĐ bao gồm nhiều loại khác nhau, nhưng nhìn chung chúng có một số đặc điểm
sau:
 Trong quá trình sản xuất kinh doanh TSLĐ luôn vận động, thay thế và
chuyển hóa lẫn nhau, đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được tiến
hành liên tục.
 Mỗi bộ phận TSLĐ có đặc điểm luân chuyển giá trị khác nhau. Bộ phận
TSLĐ là hàng hóa, hoặc nguyên vật liệu thì luân chuyển giá trị toàn bộ
một lần rong một chu kỳ kinh doanh. Bộ phận TSLĐ là công cụ lao động
thì luân chuyển dần dần từng bộ phận giá trị của chúng.
 TSLĐ có thể dễ dàng chuyển hóa từ dạng vật chất sang tiền tệ nên cũng vận
động rất phức tạp và khó quản lý.
 TSLĐ luân chuyển giá trị nhanh hơn TSCĐ.
 TSLĐ trong các doanh nghiệp có lĩnh vực, ngành nghề, nghiệp vụ sản xuất
kinh doanh khác nhau thì đặc điểm luân chuyển giá trị cũng khác nhau.
 TSLĐ có tính thanh khoản cao nên đáp ứng khả năng thanh toán của doanh
nghiệp.

GVHD: NGUYỄN THỊ KIM ANH

1.3 Phân loại:
Phân loại tài sản lưu động giúp doanh nghiệp có biện pháp theo dõi và hoạch định
nhu cầu các loại tài sản lưu động khác nhau, để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản
lưu động. Để phân loại tài sản lưu động, doanh nghiệp có thể dựa vào tiêu chí hình
thái của tài sản lưu động hoặc nguồn hình thành vốn lưu động.


Dựa theo vai trò vốn lưu động trong quá trình tái sản xuất:
 Vốn lưu động trong khâu dự trữ sản xuất: vốn nguyên vật liệu chính, nguyên
vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, vật liệu đóng gói, công cụ, dụng
cụ.…dự trữ để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có 
thể 
...
ĐỀ TÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI SẢN VÀ
QUẢN TRỊ TÀI SẢN
1. Tài sản ngắn hạn:
1.1 Khái niệm:
Tài sản ngắn hạn hay còn gọi i sản lưu động một khoản mục trong
bảng cân đối kế toán bao gồm những nguồn lực mà doanh nghiệp đang nắm
giữ, thời hạn s dụng hoặc luân chuyển trong vòng 1m hoặc trong 1
chu kỳ kinh doanh.
Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp thể tồn tại dưới hình thái: tiền mặt và
các khoản tương đương tiền, c khoản phải thu ngắn hạn, các khoản đầu tư
tài chính ngắn hạn, hàng tồn kho và những tài sản có tính thanh khoản khác.
Tài sản ngắn hạn rất quan trọng trong kinh doanh bởi đó những tài sản
được sdụng trong cho hoạt động hàng ngàychi trả cho các chi phí phát
sinh.
Người ta tờng so sánh tài sản ngắn hạn với nợ ngắn hạn đ xác định khả
năng thanh toán ngắn hạn và vốn lưu động ròng của doanh nghiệp
VD: tiền mặt, nguyên vật liệu trong kho, tiền gửi ngân hàng, các khoản phải
thu trong vòng 12 tháng
1.2 Đặc điểm:
TSLĐ bao gồm nhiều loại khác nhau, nhưng nhìn chung chúng có một số đặc điểm
sau:
Trong quá trình sản xuất kinh doanh TSLĐ luôn vận động, thay thế và
chuyển hóa lẫn nhau, đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được tiến
hành liên tục.
Mỗi bộ phận TSLĐ có đặc điểm luân chuyển giá trị khác nhau. Bộ phận
TSLĐ hàng hóa, hoặc nguyên vật liệu thì luân chuyển giá trị toàn bộ
một lần rong một chu kỳ kinh doanh. Bộ phận TSLĐ là công cụ lao động
thì luân chuyển dần dần từng bộ phận giá trị của chúng.
TSLĐ có thể dễ dàng chuyển hóa từ dạng vật chất sang tiền tệ nên ng vận
động rất phức tạp và khó quản lý.
TSLĐ luân chuyển giá trị nhanh hơn TSCĐ.
TSLĐ trong các doanh nghiệp có lĩnh vực, ngành nghề, nghiệp vụ sản xuất
kinh doanh khác nhau thì đặc điểm luân chuyển giá trị cũng khác nhau.
TSLĐ tính thanh khoản cao nên đáp ứng khả năng thanh toán của doanh
nghiệp.
GVHD: NGUYỄN THỊ KIM ANH
TÀI SẢN NGẮN HẠN TÀI SẢN DÀI HẠN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI SẢN NGẮN HẠN TÀI SẢN DÀI HẠN - Người đăng: huynhnhi-ptag-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
TÀI SẢN NGẮN HẠN TÀI SẢN DÀI HẠN 9 10 63