Ktl-icon-tai-lieu

Tâm lý học quản lý

Được đăng lên bởi Thanh Duoc
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 651 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ

Câu 1: Anh (chị) hãy phân tích các giai đoạn phát triển của tập thể? Hãy cho biết những yêu cầu đối với người quản lý lãnh đạo trong từng giai đoạn phát triển của tập
thể?
* Các giai đoạn phát triển của tập thể:
+ Tập thể là tập hợp của nhiều người lao động trong một tổ chức chặt chẽ nhằm thực hiện mục đích chung, những hoạt động thích hợp và mục đích chung đó fải fù hợp với lợi ích
XH.
+ Tập thể hình thành và phát triển qua 4 giai đoạn:
- Giai đoạn mở đầu
- Giai đoạn fân chia
- Giai đoạn trưởng thành
- Giai đoạn phát triển hoàn chỉnh
* Đặc điểm và những yêu cầu đối với người quản lý lãnh đạo trong mỗi giai đoạn phát triển của tập thể:
a. Giai đoạn mở đầu:
* Đặc điểm của giai đoạn này:
- Tập thể mới bắt đầu hình thành
- Các thành viên mới bắt đầu tìm hiểu nhau.
- Quan hệ giữa các thành viên còn hết sức dè dặt.
- Chưa có dư luận tập thể.
- Các thành viên còn hết sức thụ động.

1

- Người quản lý chưa có điều kiện hiểu biết hết các thành viên và ngược lai.
- Tập thể chưa phân thành nhóm nhỏ.
* Những yêu cầu đối với người quản lý, lãnh đạo trong giai đoạn này:
- Người quản lý lãnh đạo fải đặt ra trước tập thể những nhiệm vụ có giá trị XH và 1 chương trình thực hiện rõ ràng.
- Người quản lý lãng đạo fải đảm bảo được sự thống nhất giữa các yêu cầu, giữa các thành viên trong tập thể.
- Ngưởi quản lý lãnh đạo fải có sự kiểm tra đôn đốc thường xuyên trong tập thể, có thể sử dụng biện fáp cưỡng chế, khuyên răn, thuyết fục.
- Người lãnh đạo fải đích thân giao nhiệm vụ nghiêng về biện fáp tổ chức hành chính là chủ yếu.
b. Giai đoạn fân chia:
* Đặc điểm của giai đoạn này:
- Xuất hiện quan hệ liên nhân cách giữa thành viên trong tập thể.
- Bắt đầu xuất hiện các nhóm trong tập thể (nhóm tích cực, nhóm trung gian, nhóm tiêu cực).
- Người quản lý lãnh đạo bắt đầu được các thành viên và ngược lại.
* Những yêu cầu đối với người quản lý, lãnh đạo trong giai đoạn này:
- Hình thành bầu không khí tốt đẹp trong tập thể.
- Vạch ra được triển vọng fát triển của tập thể cũng như mỗi thành viên.
- Kích thích đựơc sáng kiến cũng như những việc làm tốt trong tập thể.
- Góp ý kiến cho tập thể và fải biết tham khảo ý kiến cấp trên và của chính tập thể.
- Sử dụng phương pháp giáo dục cả thuyết fục lẫn cưỡng chế cân = nhau.
- Phong cách lãnh đạo kết hợp hài hòa giữa dân chủ và độc đoán.

2

- Người QLLĐ trong giai đoạn này fải biết sử dụng các nhóm tích cực làm hậu thuẫn để lôi kéo những người chung gian, chuyển biến những người tiêu cực.
c. Giai đoạn trưởng thành:
*...
TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ
Câu 1: Anh (chị) hãy phân tích các giai đoạn phát triển của tập thể? Hãy cho biết những yêu cầu đối với người quản lý lãnh đạo trong từng giai đoạn phát triển của tập
thể?
* Các giai đoạn phát triển của tập thể:
+ Tập thể là tập hợp của nhiều người lao động trong một tổ chức chặt chẽ nhằm thực hiện mục đích chung, những hoạt động thích hợp và mục đích chung đó fải fù hợp với lợi ích
XH.
+ Tập thể hình thành và phát triển qua 4 giai đoạn:
- Giai đoạn mở đầu
- Giai đoạn fân chia
- Giai đoạn trưởng thành
- Giai đoạn phát triển hoàn chỉnh
* Đặc điểm và những yêu cầu đối với người quản lý lãnh đạo trong mỗi giai đoạn phát triển của tập thể:
a. Giai đoạn mở đầu:
* Đặc điểm của giai đoạn này:
- Tập thể mới bắt đầu hình thành
- Các thành viên mới bắt đầu tìm hiểu nhau.
- Quan hệ giữa các thành viên còn hết sức dè dặt.
- Chưa có dư luận tập thể.
- Các thành viên còn hết sức thụ động.
1
Tâm lý học quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tâm lý học quản lý - Người đăng: Thanh Duoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tâm lý học quản lý 9 10 752