Ktl-icon-tai-lieu

thẩm định dự án đầu tư quán cafe

Được đăng lên bởi Anh Tuan
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 2059 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TÓM TẮT
Long Xuyên là thành phố có nền kinh tế phát triển năng động, chính trị ổn định,
lối sống vật chất của người dân Long Xuyên dần được nâng cao. Cùng với sự phát triển
đó là áp lực từ công việc hay cuộc sống ngày càng tăng cao. Hiện nay, các hình thức
giải trí nhằm đáp ứng giảm mệt m ỏi, vui chơi ngày càng nhiều và đa dạng nhiều loại
hình khác nhau. Một trong số đó là hình thức kinh doanh café. Thông thường, m ỗi lần
hẹn gặp bạn bè, đối tác làm ăn, thư giãn, … thì địa điểm đến thường được hướng tới là
quán café. Nắm bắt từ hai nhu cầu trên, Dự án kinh doanh Quán café xả stress Khoảng
lặng được thành lập dưa trên nhu cầu café xả stress xủa mỗi người và đồng thời đem lại
lợi nhuận cho chủ đầu tư.
Dự án kinh doanh Quán café xả stress Khoảng lặng là dự án đầu tiên về kết hợp
giữa thưởng thức café và nhiều hình thức xả stress khác nhau. Dự án xây dựng địa điểm
rộng rãi, thông thoáng, nằm ở khu vực đông dân cư, mặt tiền đẹp là đối diện Bờ hồ
Nguyễn Du. Ngoài ra, dự án còn xây dựng hệ thuống thức uống trong menu đa dạng hoá
các loại thức uống m ới mẻ, cập nhật thị trường thường xuyên, chứ không xây dựng
menu thức uống theo lối truyền thống.
Mục đích của dự án:
Cung cấp cho khách hàng các loại thức uống mới lạ, chất lượng cũng
như giá cả hợp lý kết hợp với các loại hình xả stress như Spa, xông hơi,…
Xây dựng bày trí không gian thoáng mát, yên tĩnh.
Mang đến cho khách hàng chất lượng phục vụ tốt hơn, đội ngũ nhân viên
thân thiện, chuyên nghiệp.
Tạo ra lợi nhuận cho chủ đầu tư.
Nội dung của dự án được phân tích ra làm 5 chương nhằm m ô tả tổng quan về
dự án, t hiết kế dịch vụ, sản phẩm , phân tích tài chính, cụ thể được trình bày như sau:
Chương 1: Một số vấn đề chung về Bối cảnh – cơ hội đầu tư, m ục tiêu của dự
án, phạm vi, phương pháp nghiên cứu, soạn thảo dự án, t ổng quan về dự án.
Chương 2: Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu, đưa ra các lý thuyết có
liên quan, phân tích thị trường, phân tích công nghệ, nhân sự tổ chức sản xuất kinh
doanh, phân tích thị trường sản phẩm và dịch vụ, phương pháp số liệu, xử lý số liệu.
Chương 3: Phân tích thị trường, thiết kế sàn phẩm và dịch vụ, giới thiệu sơ lược
về thành phố Long Xuyên, tình hình kinh tế, xã hội, chính trị, phân tích thị trường sản
phẩm, khách hàng, thiết kế sản phẩm , dịch vụ.
Chương 4: Thiết kế kỹ thuật, công nghệ và tổ chức kinh doanh, bố trí mặt bằng,
chi phí xây dựng, tổ chức hoạt động, tiến độ thực hiện dự án, hoạch định chiến lược,
công suất thiết kế và doanh thu dự kiến, chi phí.
Chương 5: P...
1 | P a g e
TÓM TẮT
Long Xuyên thành ph nền kinh tế phát trin năng đng, chính trị n đnh,
lối sống vt cht của ngưi dân Long Xuyên dn được nâng cao. Cùng với sphát triển
đó áp lực tcông vic hay cuc sng ngày ng tăng cao. Hiện nay, c hình thc
giải trí nhằm đáp ứng giảm mệt mi, vui chơi ngày ng nhiều đa dng nhiều loại
hình khác nhau. Mt trong s đó hình thc kinh doanh café. Thông tng, mi lần
hn gặp bn bè, đối tác làm ăn, thư giãn, … tđa điểm đến thường được hưng tới là
quán café. Nắm bắt thai nhu cầu tn, Dự án kinh doanh Quán caxstress Khoảng
lặng được thành lập dưa trên nhu cầu café x stress xa mỗi người và đng thời đem lại
lợi nhuận cho ch đu tư.
D án kinh doanh Quán ca x stress Khong lặng là d án đầu tiên v kết hp
giữa thưởng thc ca và nhiều hình thc x stress khác nhau. Dán y dng đa điểm
rộng rãi, thông thoáng, nm khu vc đông dân cư, mặt tiền đẹp đối din B h
Nguyễn Du. Ngoài ra, dán n xây dựng h thung thức ung trong menu đa dạng hoá
c loại thc ung mi mẻ, cp nht th trường thưng xun, chkhông xây dng
menu thc ung theo lối truyền thống.
Mục đích của d án:
- Cung cấp cho khách hàng các loại thc uống mới lạ, cht lượng cũng
ngchợp lý kết hp với các loại hình xả stress nSpa, ng hơi,…
- Xây dựng bày trí không gian thoáng mát, yên tĩnh.
- Mang đến cho khách ng chất lượng phc v tốt hơn, đi ngũ nhân viên
thân thin, chuyên nghiệp.
- Tạo ra lợi nhuận cho ch đu tư.
Nội dung của d án được phân tích ra làm 5 chương nhằm mô ttổng quan v
d án, thiết kế dịch v, sản phm, phân tích tài chính, c thể được tnh bày như sau:
Chương 1: Mt s vn đ chung vBối cảnh cơ hội đầu tư, mc tu của d
án, phm vi, pơng pháp nghiên cứu, soạn thảo dán, tng quan v d án.
Chương 2: Cơ sở lý thuyết phương pháp nghiên cu, đưa ra các lý thuyết có
liên quan, phân tích th trưng, phân tích công nghệ, nhân s t chức sn xuất kinh
doanh, phân tích th tờng sản phm dch v, phương pháp số liệu, x s liệu.
Chương 3: Pn tích thị trường, thiết kế sàn phm và dịch v, giới thiệu lược
v thành phLong Xuyên, tình nh kinh tế, xã hi, chính trị, phân tích thtrường sản
phẩm, khách hàng, thiết kế sản phẩm, dch vụ.
Chương 4: Thiết kế k thut, công nghệ và tổ chức kinh doanh, b trí mặt bằng,
chi p xây dng, tổ chức hot đng, tiến đ thc hiện dán, hoch đnh chiến lược,
ng suất thiết kế và doanh thu dkiến, chi phí.
Chương 5: Pn tích tài chính, doanh thu tng năm, chi pvchuyn, hoạch
định nguồn vn, cấu ngun vn, kế hoạch tr n, kế hoạch hot đng kinh doanh,
xác định hiệu qu tài chính.
Chương 6: Kết luận
thẩm định dự án đầu tư quán cafe - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thẩm định dự án đầu tư quán cafe - Người đăng: Anh Tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
thẩm định dự án đầu tư quán cafe 9 10 84