Ktl-icon-tai-lieu

Thảo luận môn Quản lý chất lượng thực phẩm

Được đăng lên bởi maihuong-kcm
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 552 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bộ Công Thương
Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội

MÔN
: Quản Lý Chất Lượng Thực Phẩm.
Giáo Viên : Nguyễn Thị Mai Hương
Nhóm
:5
Thành viên nhóm:
1.Mai Thị Hương
6. Bùi Thị Lan
2.Nguễn Thị Hương
7. Lê Thị Thanh Huyền
3.Nguyễn Thị Hường
8. Nguyễn Thị Linh
4.Trần Thu Hường
9. Nguyễn Ngọc Linh
5.Nguyễn Thị Lam Linh
10. Nguyễn Phương Linh
11. Vũ Thị Huyền ( Nhóm Trưởng)

Chủ Đề Thảo Luận
Trình bày cách xây dựng biểu đồ
nhân quả, lấy VD?

I. Biểu đồ nhân quả là gì?
• Biểu đồ nhân quả là một công cụ giúp tổ chức đưa
ra những nhận định nhằm tìm ra nguyên nhân gốc
rễ của vấn đề từ một hiện tượng quan sát thấy hoặc
có thể xảy ra.
• Biểu đồ nhân quả còn minh họa cho mối quan hệ
nhân quả giữa các nguyên nhân khác nhau được
xác định với tác động hoặc hiện tượng được quan
sát thấy.

II. Tác dụng của biểu đồ nhân quả
Là một công cụ biểu
thị
mối quan hệ giữa đặc
tính chất lượng và các
nhân tố ảnh hưởng đến
đặc tính đó. Liệt kê
Và phân tích các mối
liên hệ nhân quả, đặc
biệt là những nguyên
nhân làm quá trình
quản trị biến động vượt
ra ngoài giới hạn quy
định trong tiêu chuẩn
hoặc quy trình.

Cung cấp một phương
pháp giúp xác định và
tổ chức một cách có hệ
thống các nguyên nhân
(phân chia thành các
nhóm) có thể gây ra
một vấn đề chất lượng.
Dựa vào đó để chuẩn bị
các biện pháp cải tiến,
lập ra một kế hoạch
hành động nhằm khắc
phục, phòng ngừa các
nguyên nhân gây ra
vấn đề chất lượng.

Tạo điều kiện thuận lợi
để giải quyết vấn đề từ
triệu chứng, nguyên
nhân tới giải pháp. Định
rõ những nguyên nhân
cần xử lý trước và thứ
tự công việc cần xử lý
nhằm duy trì sự ổn định
của quá trình, cải tiến
quá trình.

Biểu đồ nhân quả - Xác định nguyên
nhân của một vấn đề
Thông thường một vấn đề hoặc một kết quả sẽ do
nhiều nguyên nhân khác nhau tạo ra. Nhưng nhìn
chung, các nguyên nhân có thể được tập hợp chủ yếu
ở 6 nhóm (5M + E):
•Men (con người)
•Material (nguyên vật liệu)
•Machine (thiết bị)
•Method (phương pháp)
•Measurement (đo lường, chuẩn mực)
•Enviroment (môi trường)

III.Biểu đồ nhân quả - Các bước thực hiện
B1. Lập nhóm để cùng động não
B2. Xác định rõ vấn đề hoặc kết quả cần đạt được.
Viết vấn đề trong một cái khung với một mũi tên nằm
ngang hướng về bên phải.
B3. Lập biểu đồ nhân quả bằng động não xác định các
nguyên nhân:
- Xác định các nguyên nhân chính (cấp 1) có thể gây ra
vấn đề như 5M + E.
Đặt những nguyên nhân ở 2 bên mũi tên nằm ngang của vấn
đề và nối liền chúng với mũi tên đó bằng những mũi tên
nghiêng.
6

III.Biểu đồ nhân quả - Các bước thực hi...
Bộ Công Thương
Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội
MÔN : Quản Lý Chất Lượng Thực Phẩm.
Giáo Viên : Nguyễn Thị Mai Hương
Nhóm : 5
Thành viên nhóm:
1.Mai Thị Hương 6. Bùi Thị Lan
2.Nguễn Thị Hương 7. Lê Thị Thanh Huyền
3.Nguyễn Thị Hường 8. Nguyễn Thị Linh
4.Trần Thu Hường 9. Nguyễn Ngọc Linh
5.Nguyễn Thị Lam Linh 10. Nguyễn Phương Linh
11. Vũ Thị Huyền ( Nhóm Trưởng)
Thảo luận môn Quản lý chất lượng thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thảo luận môn Quản lý chất lượng thực phẩm - Người đăng: maihuong-kcm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Thảo luận môn Quản lý chất lượng thực phẩm 9 10 180