Ktl-icon-tai-lieu

thị trường cổ phiếu

Được đăng lên bởi Nồi Dính Lọ
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 3140 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Thị trường tài chính

2012

ThS.Dương Tấn Khoa

THỊ TRƯỜNG
CỔ PHIẾU
ThS. Dương Tấn Khoa

Khoa Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM

1

Thị trường tài chính

2012

ThS.Dương Tấn Khoa

Khái niệm về công ty cổ phần
Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
• VĐL được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ
phần;
• Cổ đông là những người sở hữu cổ phần của công ty. Cổ
đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối
thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa;
• Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa
vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn
đã góp vào doanh nghiệp;
• Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của
mình cho người khác, trừ trường hợp pháp luật quy định
khác.
• Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các
loại để huy động vốn.
Khoa Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM

2

Thị trường tài chính

2012

ThS.Dương Tấn Khoa

Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần

Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Ban Giám đốc
Khoa Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM

3

Thị trường tài chính

2012

ThS.Dương Tấn Khoa

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả cổ đông có
quyền biểu quyết
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao
nhất của công ty cổ phần
Đại hội đồng cổ đông thường niên: là cuộc họp
của tất cả các cổ đông được tiến hành mỗi năm
một lần
Đại hội đồng cổ đông bất thường: là cuộc họp
của tất cả các cổ đông được triệu tập trong
những trường hợp khẩn cấp để quyết định
những vấn đề trọng đại của công ty
Khoa Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM

4

Thị trường tài chính

2012

ThS.Dương Tấn Khoa

 Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông
• Thông qua định hướng phát triển của công ty;
• Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được
quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng
loại cổ phần.
• Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban
kiểm soát;
• Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn
hơn 50% tổng giá trị tài sản của công ty;
• Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
• Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi
loại;
• Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;
• Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và
Điều lệ công ty.
Khoa Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM

5

Thị trường tài chính

2012

ThS.Dương Tấn Khoa

Hội đồng quản trị (HĐQT)
Là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân
danh công ty quyết định mọi vấn đề của công ty,
trừ những vấn đề thuộc thẩ...
Th trường tài chính 2012 ThS.Dương Tn Khoa
Khoa Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM 1
TH TRƯỜNG
C PHIU
ThS. Dương Tn Khoa
thị trường cổ phiếu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thị trường cổ phiếu - Người đăng: Nồi Dính Lọ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
thị trường cổ phiếu 9 10 996