Ktl-icon-tai-lieu

Thị trường vốn

Được đăng lên bởi Nguyễn Lương
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1409 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỦ ĐỀ:NỘI DUNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
CHƯƠNG I:
NỘI DUNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
1.Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư
1.1

Khái niệm

Thẩm định dự án đầu tư là việc tổ chức xem xét một cách khách quan, khoa học và
toàn diện các nội dung cơ bản ảnh hưởng trực tiếp tới tính khả thi của dự án nhằm
đưa ra quyết định phù hợp với mục tiêu của thẩm định
Đây là quá trình kiểm tra, đánh giá các nội dung của dự án một cách độc lập với
quá trình soạn thảo dự án.Thẩm định dự án tạo ra cơ sở vững chắc cho hoạt động
đầu tư có hiệu quả.Các kết luận rút ra từ quá trình thẩm định là cơ sở để các cơ
quan thẩm quyền của nhà nước ra quyết định và cho phép hoạt động đầu tư
1.2

Vai trò

- Đối với chủ đầu tư:
Công tác thẩm định sẽ đi sâu phân tích, làm rõ các khía cạnh, các chi tiết của dự án,
giúp lựa chọn, phân tích tốt nhất, mang lại hiệu quả cao nhất hay thậm chí có thể đưa
đến việc loại bỏ tất cả các phương án và đưa ra phương án khả khi hơn.
-Với ngân hàng và các tổ chức tài chính tiền tệ.
Ngân hàng với tư cách là nhà tài trợ hoặc nhà cung cấp vốn cho dự án chỉ đầu tư khi
biết chắc dự án có hiệu quả, có khả năng hoàn trả( vốn và lãi) đúng thời hạn. Vì vậy công
tác thẩm định dự án đầu tư đối với ngân hàng là không thể thiếu. Mặt khác, công tác
thẩm định dự án là cơ sở để ngân hàng xác định tương đối chính xác số tiền vayvà thời
hạn cho vay. Thẩm định dự án đầu tư giúp cho ngân hàng ra quyết định có nên tài trợ
vốn hoặc cho vay vốn hay không, nếu có thì theo phương thức nào. Thẩm định giúp cho

hoạt động kinh doanh vốn của ngân hàng an toàn và có hiệu quả, hạn chế rủi ro đến mức
thấp nhất mà vẫn thu được lợi nhuận.
-Đối với Nhà nước và xã hội.
Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước khi phê duyệt dự án sẽ quan tâm nhất
đến vấn đề dự án đầu tư có phù hợp với mục tiêu định hướng phát triển kinh tế xã hội
chính trị của quốc gia hay không. Chính vì thế, bên cạnh việc xem xét tính hiệu quả
của dự án thông qua các chỉ tiêu kinh tế xã hội, Nhà nước còn quan tâm đến sự phù
hợp của dự án đối với chiến lược, định hướng phát triển kinh tế, xã hội và các lợi ích
về kinh tế xã hội của dự án.
Các dự án đầu tư đều ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới môi trường mà dự án
tồn tại. Với bản chất công quyền, Nhà nước phải đảm bảo tối ưu hoá các hoạt động
chung của xã hội. Công tác thẩm định dự án đầu tư giúp loại bỏ những dự án không
hợp lý trước khi nó có tác động xấu đến sự phát triển chung của toàn xã hội.
Bên cạnh đó, cần thấy rằng đối với một đất nước mà cơ sở hạ tầng còn nghèo nàn,
nguồn vốn c...
CHỦ ĐỀ:NỘI DUNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
CHƯƠNG I:
NỘI DUNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
1.Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư
1.1 Khái niệm
Thẩm định dự án đầu tư là việc tổ chức xem xét một cách khách quan, khoa học
toàn diện các nội dung bản ảnh hưởng trực tiếp tới tính khả thi của dự án nhằm
đưa ra quyết định phù hợp với mục tiêu của thẩm định
Đây quá trình kiểm tra, đánh giá các nội dung của dự án một cách độc lập với
quá trình soạn thảo dự án.Thẩm định dự án tạo ra sở vững chắc cho hoạt động
đầu hiệu quả.Các kết luận t ra từ quá trình thẩm định sở để các
quan thẩm quyền của nhà nước ra quyết định và cho phép hoạt động đầu tư
1.2 Vai trò
- Đối với chủ đầu tư:
Công tác thẩm định sẽ đi sâu phân tích, làm các khía cạnh, các chi tiết của dự án,
giúp lựa chọn, phân tích tốt nhất, mang lại hiệu quả cao nhất hay thậm chí thể đưa
đến việc loại bỏ tất cả các phương án và đưa ra phương án khả khi hơn.
-Với ngân hàng và các tổ chức tài chính tiền tệ.
Ngân hàng vi tư cách là nhà tài trhoặc nhà cung cấp vn cho d án chỉ đầu tư khi
biết chắc dán có hiệu quả, có khnăng hoàn trả( vn và lãi) đúng thi hn. vậy công
c thẩm định d án đu tư đối với ngân hàng không thể thiếu. Mặt khác, công c
thm định dán sở để ngân ng xác định ơng đối chính c số tiền vayvà thời
hạn cho vay. Thẩm đnh dự án đu gp cho ngân ng ra quyết định n tài trợ
vốn hoc cho vay vn hay không, nếu có t theo phương thc nào. Thẩm định giúp cho
Thị trường vốn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thị trường vốn - Người đăng: Nguyễn Lương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Thị trường vốn 9 10 687